СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА

ВИД НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА,НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОТДЕЛ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"/ДС/

РАЗДЕЛ “НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

1.

Издаване на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

1. Скици на имота-2бр., издадени и заверени от Общината по местонахождение на имота.

2. Копие от стар АДС издаден по отменената наредба за Държавни имоти.

3. Техническа характеристика на сградата съдържаща : застроена площ, етажност, конструкция, година на строеж,граници ,посочена балансова стойност по сметка 203 за сгради и стойност на земята по сметка 201.

4. Предложение от Министерството за актуване на имота.

5. Заповед за предоставяне на имота за ползване и стопанисване-от Министерството или ведомство

9. Удостоверение за реституционни претенции-от съответната община

чл.147 от ППЗДС и   Чл.2,ал.2 от ЗДС

1 месец

2.

Издаване на Актове за частна държавна собственост на ведомства , министерства и други

1. Скица на имота-издадена и заверена от Община по местонахождение на имота

2. Копие от стар АДС издаден по отменената наредба за Държавни имоти.

3. Техническа характеристика на сградата съдържаща : застроена площ, етажност, конструкция, година на строеж,граници ,посочена балансова стойност по сметка 203за сгради и стойност на земята по сметка 201.

4. Предложение от Министерството за актуване на имота.

5. Заповед за предоставяне на имота за ползване и стопанисване-от Министерството или ведомството.

9. Удостоверение за реституционни претенции-от съответната община.

чл.147 от ППЗДС и чл. 2 ал.3 от ЗДС

1 месец

3.

Издаване на Акт за държавна собственост на търговски дружества

1. Скица на имота-издадена и заверена от Община по местонахождение на имота

2. Копие от стар АДС издаден по отменената наредба за Държавни имоти.

3. Техническа характеристика на сградата съдържаща : застроена площ, етажност, конструкция, година на строеж,граници .

4. Извадка от баласа на дружеството за заведените ДМА /дълготрайни материални активи / сметка 203 за сгради и сметка 201 за земя.

5. Предложение от Принципала на дружеството за актуване на имота.

6. Удостоверение за реституционни претенции-от съответната община.

7. Актове за преобразуване и регистрация на дружеството.

чл.148 от ППЗДС

1 месец

4.

Издаване на Акт за частна държавна собственост на държавна земя с отстъпено право на стоеж за закупуване по  235 ПМС.

1. Скица на имота-от съответната община

2. Стар АДС-от съответната община

3. Базистна-пазарна цена на земята. 

чл.71  от ЗДС

1 месец

5.

Издаване на акт за държавна собственост на парцели вкл.в парцеларните планове на стоп.дворове

1. Скица на имота от Поземлена комисия по местонахождение на имота.

2. Протокол за приемане на парцеларния план.

3. Посочена стойност на земята.

4. Предложението за издаването на акт за частна държавна собственост да е от ОД”Земеделие и гори”.

5. Опис на имотите,за които ще се издават актове за частна държавна собственост.

6. Заверено копие от нотариален акт на закупените сгради.

чл.147 от ППЗДС и чл.45, ал.8 от ППЗСПЗЗ

1 месец

6.

Издаване на удостоверения за снабдяване с нот.актове по обстоятелствена проверка

1. Искане за издаване на административна услуга –от деловодството на Обл.администрация.

2. Молба-декларация-2броя-заверени от служба “Общински имоти” и данъчно  по местонахождение на имота.

3. Оригинална скица на имота. /Скицата на имота, когато е земеделска земя да бъде заверена от Поземлена комисия и становище че няма реституционни претенции към имота/

4. Удостоверение за наследници /ако имотът е наследнически/

5. Заверено копие от нотариален акт / договор /.

6. Удостоверение за платени данъци.

ЗАОФЮЛ

1 месец

РАЗДЕЛ “ОТПИСВАНЕ НА ИМОТИ-ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

7.

Деактуване на имоти в полза на търговски дружества

1. Молба-свободен текст

2. Скица на имота-заверена от техническата служба по местонахождение на имота

3. Договор за покупко-продажба или Решение за приватизация- заверено копие

4. Приемо-предавателен протокол-заверен

5. Съдебно решение за регистрация  или преобразуване на дружеството /ако искането е от юридическо лице/-заверено

чл.78 от ЗДС

1 месец

8.

Деактуване на имоти частна държавна собственост преминали собственост на общините

чл.78 от ЗДС, в вр. с чл.2 от ЗОС

3 месеца

9.

Деактуване на имоти възстановени с решение на поземлена комисия

1. Молба-свободен текст

2. Удостоверение за наследници или пълномощно /ако молбата не е от собствениците/ - ЕСГРАОН към съответното кметство

3. Решението на Поземлена комисия-заверено

4. Скица към Решението на поземлена комисия-заверена

чл.78 от ЗДС, в вр. с 18 от ППЗСПЗЗ

1 месец

10.

Деактуване на парцели по парцеларен план

1.Молба

2.Договор-заверено копие

3.Скица

чл.78 от ЗДС

1 месец

11.

Деактуване на реституирани имоти с решение на съда

1. Молба-свободен текст

2. Удостоверение за наследници или пълномощно /ако молбата не е от лицата, упоменати в Решението/

3. Заверено копие от Решението на съда с отметка “решението е влязло в сила”

4. Документ за възстановено обезщетение /ако делото е във връзка със ЗТСУ/

5. Скица на вещото лице, включена в Решението – заверено копие

чл.78 от ЗДС

1 месец

12.

Деактуване на реституирани имоти със заповед на кмет на община

1. Молба-свободен текст

2. Удостоверение за наследници или пълномощно /ако молбата не е от собственика/ - ЕСГРАОН към съответното кметство

3. Заверено копие от Решението на Кмета

4. Скица на възстановения имот-заверена от техническата служба по местонахождение на имота

5. Документ за възстановено обезщетение

чл.78 от ЗДС

1 месец

13.

Издаване на решения за реално възстановяване на одържавени имоти

1. Молба-свободен текст

2. Удостоверение за наследници или пълномощно /ако молбата не е от собственика/ - ЕСГРАОН към съответното кметство

3. Скица на имота /заверена/-от техническа служба по местонахождение на имота

4. Ако искането е въз основа на Решение на комисията по ЗОСОИ-копие от Решението

5. Ако имотът е отнет по присъда от Народен съд-заверено копие от присъдата

1 месец

14.

Отмяна на незаконно съобразни актове на кметове на общини с заповед

чл32, ал2,пр1 от ЗА

1 месец от узнаване за акта

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ВСИЧКИ ГОРЕИЗБРОЕНИ СЛУЧАИ KЪМ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ СЕ ИЗИСКВА СЛУЖЕБНО ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВАРНА ОРИГИНАЛНАТА ПРЕПИСКА КЪМ АДС /РЕСТИТУЦИОННА И ОЧУЖДИТЕЛНА /

15

Деактуване на имоти, закупени с договор от Оластен управител

1. Молба с упоменат № на договора.

Чл.78 ЗДС

1 месец

РАЗДЕЛ “РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ-ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

16.

Продажба на държавна земя на граждани придобили право на строеж върху нея

1. Молба-от касата на Областна администрация

2. Документ за собственост /Договор за учредено право на строеж или У-е за признато право на строеж/

3. Скица на имота-от техническата служба по местонахождение на имота

4. Нотариален акт/или констативен акт от Общинската администрация, че сградата е завършена в груб вид/

5. Разрешение за строеж или акт за узаконяване-от техническата служба по местонахождение на имота

6. Копие от одобрения архитектурен план на сградата

7. Удостоверение  за наследници /ако е необходимо/-ЕСГРАОН към съответното кметство

8. Акт за държавна собственост - от съответната община или от Областна администрация

9. Данъчна оценка- от данъчната служба с издадено удостоверение от Областна администрация

§1,2,3 от ПМС 235/96г

1 месец

17.

Доброволна делба м/у държавата и физически или юридически лица /ликвидиране на съсобстеност с държавата/

1. Молба-от касата на Областна администрация

2. Скица на имота-техническа служба по местонахождение на имота

3. Документ за собственост

4. Удостоверение за наследици - ако е необходимо - от ЕСГРАОН към съответното кметство

5. Акт за държавна собственост - от съответната община или от Областна администрация

6. Данъчна оценка-от Данъчната служба с издадено удостоверение от Областна администрация

чл.55 от ЗДС

От 6 до12 месеца

18.

Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи на граждани настанени в тях по административен ред

1. Молба и декларация за имотно,гражданско и семейно състояние-от касата на Областна администрация

2. Настанителна заповед

3. Съгласие на съответното ведомство за закупуване

4. Ценообразуване – от съответната Община по местонахождение на имота

5. Акт за държавна собственост - от съответната община или от Областна администрация

6. Данъчна оценка – от Данъчната служба с издадено удостоверение от Областна администрация

чл.49 от ЗДС

1 месец

19.

Признаване право на строеж, съгласно ЗУПЛЗПДДМ

1. Молба - написана от гражданина

2. Скица на имота-от техническата служба по местонахождение на имота

3. Акт за държавна собственост - от съответната община или от Областна администрация

4. Доказателства, удостоверяващи съществуването на жилищната сграда до мес. септември 1956г.

чл.58 от ЗДС

1 месец

20.

Учредяване на право на надстрояване, пристрояване

1. Молба-от касата на Областна администрация

2. Скица за проучване и проектиране-от техническата служба по местонахождение на имота

3. Акт за държавна собственост - от съответната община или от Областна администрация

4. Одобрен архитектурен проект - от техническата служба по местонахождение на имота

5. Документ за собственост

6. Данъчна оценка

7. Съгласието на всички съсобственици-протокол на общото събрание на входа

чл.59 от ЗДС

1 месец

РАЗДЕЛ “СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

21.

Продажба на имоти-частна държавна собственост чрез търг

1. Комплект документи закупени от касата на Областна администрация

чл.44,от ЗДС

2 месеца

22.

Замяна на имоти-частна държавна собственост с недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица

Ако Областния управител вземе решение за извършване на замяна:

1.Молба от физическо или юридическо лице

 -удостоверение за актуално състояние в случай, че кандидатът е юридическо лице

 -нотариален акт и скица

 -удостоверение за местонахождение на имота от съответния район

 -удостоверение от службата по вписвания към Районен съд-Варна, че за името няма тежести

 -удостоверение за данъчна оценка

 -експертна оценка от лицензиран оценител /възлага се от Обл.администрация/

2.АДС и скица на имота за замяна

 -удостоверение за данъчна оценка

 -експертна оценка от лицензиран оценител /възлага се от Обл.администрация/

чл.45 от ЗДС

от 6 до 12 месеца

23.

Учредяване право на ползване в/у недвижим имот-частна държавна собственост /възмездно или безвъзмездно/

1. Комплект документи от касата на Областна администрация

чл.56 от ЗДС

от 6 до12 месеца

24.

Предоставяне на безвъзмездно управление на имоти,частна държавна собственост на юридически лица и др.организации на бюджетна издръжка

чл.17 от ЗДС

от 6 до12 месеца

25.

Предоставяне на помещения частна държавна собственост за нуждите на синдикални организации

1. Молба

2. Удостоверение за актуално състояние на организацията

3. Пълномощно за лицето упълномощено да подписва договора

4. Данъчен  № ; Булстат

чл.20 от ЗДС

3 месеца при налични помещения

26.

Отдаване под наем на имоти,частна държавна собственост ч/з търг или конкурс

1. Комплект документи от касата на Областна администрация

чл19 от ЗДС

2 месеца

27.

Отдаване под наем на имоти,публична държавна собственост

1. Комплект документи от касата на Областна администрация

чл.16,ал2 от ЗДС

2 месеца

28.

Издаване на заповед за изземване на държавен имот,който се владее или държи без основание,който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднал

чл.80 от ЗДС

1 месец

29.

Настаняване под наем в държавни жилища, ателиета, гаражи

1. Молба

2. Декларация за семейно и имотно състояние

3. Удостоверение от ТДД-Варна за декларирани имоти

4. Удостоверение от Службата по вписвания при Районен съд –Варна за притежаване собственост на имот

чл.22 от ЗДС

3 месеца при свободни жилища

30.

Искане за предоставяне на достъп до обществена информация

1. Заявление за достъп до обществена информация

ЗДОИ

30 дни

Услугата е платена съгласно      Заповед № 10 / 10.01.2001г. на Министъра на финансите.

РАЗДЕЛ “ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ ПО ЗОСОИ”

31.

Издаване поименни временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи

1. С подадено заявление от физически или юридически лица, предоставено от Областна администрация

чл.6, ал.6 от ЗОСОИ

1 месец

32.

Регистриране на прехвърлянията на компенсаторните, жилищно компенсаторните записи по ЗОСОИ

1. С подадена молба по образец от физически или юридически лица

чл4, ал.1 от ЗОСОИ

1 ден

33.

Информиране за закрити партиди на временни удостоверения, приети в сделки

1. Чрез писмо на Областна администрация - Варна до съответната инстанция

чл.6,ал9 от ЗОСОИ

7 дни

34.

Консултации свързани с издаване на административен акт

чл.3 от ЗАОФЮЛ

всеки

приемен ден

ОТДЕЛ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” /РР/

35.

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община.

   1. Писмено заявление на лицата, имащи право да строят;

   2. Документ за собственост;

   Когато трасето засяга:

чужд поземлен имот, да се представи договор за отстъпване на право на строеж по чл.205 от Закона за устройство на територията;

  • горите и земите от горския фонд, да е изпълнена процедурата за допускане на строителство в горите и земите от горския фонд съгласно Закона за горите и Правилника за прилагане на Закона за горите и Наредба №19/5.10.1999г. за строителство в горите и земите от горския фонд.
  • земеделски земи, да е изпълнена процедурата по Закона за опазване на земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи:

   - решение за утвръждаване на трасе /площадка/ на обекта;

   -решение за промяна на предназначението на земеделските земи.

3.Скица /виза/ за проучване и проектиране по чл.140 от ЗУТ;

4.Три копия от проекта, който съдържа най-малко - части-конструктивна /ако е необходимо/,придружена с доклад от независим строителен надзор върху проектирането, трасировъчен план, вертикална планировка, необходимите проектни части на инсталациите, в т.ч. и на отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, без които строежът не може да се ползва по предназначение, проект за организация и изпълнение на строителството, ако е необходимо; всяка част включва обяснителна записка, чертежи и изчисления.

  5.Положителни становища на лицата по чл.6, ал.5, т.5 от ЗУТ, когато инвеститора ги осигурява съгласно чл.143, ал.5 от ЗУТ; положително становище за оценка за въздействие върху околната срада, когато такава се изисква с нормативен акт;    

 6.Необходимите в зависимост от вида, спецификата и местоположението на строежа разрешения от съответните служби за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за газоснабдяване, за изграждане на отклонения от републиканската пътна мрежа или железопътна мрежа и други, които изискват нормативен акт.

чл.141, ал.2 и ал.5,чл.145, ал.2, чл.148, ал.3 от ЗУТ

1 месец

Такса съгл. Зап. № 1040 / 26.09.2001г на Областния управител

36.

Приемане и одобряване на плановете на земите по § 4

1. Общината представя на Областния управител за одобряване следните планове и комплектована документация:

  • оригинал и копие на плана на новообразуваните имоти, заедно с регистъра на имоти към него, в графичен и цифров вид;
  • протокол за приемане на кадастралния план заедно с протокола от проверката на цифровия му вид;
  • протокол за приемане на плана на новообразуваните имоти заедно с протокола от проверката на цифровия му вид;
  • протокол за разглеждане на пстъпили искания и възражения заверен от председателя на комисията, след като изпълнителя е нанесъл поправките по уважените искания и възражения;
  • копие от обявлението в ДВ и данни за разгласяването чрез средсвата за масова информация;
  • акт за постъпили в срок възражения;
  • постъпили писмени искания и възражения.

ЗСПЗЗ

1 месец

37.

Утвърждава Областната транспортна схема-разписания на междуобщински транспортни линии във Варненска област.

Предложенията за откриване на нова автобусна линия или           допълнителен курс по съществува линия в областните и Републиканска транспортни схеми да съдържат следните документи:

1. Маршрутни разписания на съществуващи линии по същото  направление /приложение №8/;

2. Проект на маршрутно разписание;

3. Предполагаем пътникопоток.

Наредба № 33 / 03.11.1999г. на МТС

1 месец

38.

Съгласува разписания на междуобластни транспортни линии от Републиканската транспортна схема, които имат спирки по маршрутите във Варненска област.

1. Маршрутни разписания на съществуващи линии  /приложение №8/;

2. Проект на маршрутно разписание;

3. Предполагаем пътникопоток.

4. Писмено съгласие на областните управители на областите на чиято територия има спирки по маршрутите на линията, възоснова на съгласуване от кметовете на съответните общини.

Наредба №33/03.11.1999г. на МТС

1 месец

39.

Одобряване на районни устройствени схеми и техните изменения.

чл.122, ал.3, чл.123 от ЗУТ

1 месец

40.

Приемане на подробни устройствени планове, внесени за разглеждане с решение на общински съвет.

чл.128 ал.9 от ЗУТ

1 месец

41.

Съгласуване на схеми за преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на имоти  държавна собственост.

чл.56, ал.2 от ЗУТ

1 месец

42.

Разрешение за промяна предназначението на съществуващи озеленени площи  или части от тях, представляващи публична държавна собственост за изграждане на обекти представляващи публична държавна собственост

чл.9, ал.2 от ЗУТ

1 месец

ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ" /ФСО/

43.

Издава удостоверение обр.УП-2 /за пенсиониране/-типова бланка

ЗАОФЮЛ

7 дни

44.

Издава удостоверение обр.УП-30 /за трудов стаж/-типова бланка

Необходими документи по т.43 и т.44:

1.Mолба със следните данни:

а/ трите имена на лицето

б/ адрес и телефон

в/ дата на раждане и данни от документа за самоличност

г/ подробно описание на организация,отдел,длъжност и времето за което следва да му се издаде образеца-начална и крайна дата /ден,месец,година/

е/ по възможност документ удостоверяващ, че лицето  е работило в организацията, упомената в молбата /трудова книжка, заповед за назначаване/

ЗАОФЮЛ
7 дни

45.

Искане за предоставяне на достъп до обществена информация

1. Заявление за достъп до обществена информация

ЗДОИ

30 дни

Услугата е платена съгласно      Заповед № 10 / 10.01.2001г.на Министъра на финансите.

ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" /ПНО/

46.

Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Областния управител

чл.3, ал.2, т.2 от ЗАОФЮЛ

47.

Осигурява процесуално представителство пред органите на съдебната власт

чл.20, ал.1 б "В" от ГПК

48.

Изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми свързани с функциите на Областна администрация

чл.3, ал.2, т.2 от ЗАОФЮЛ

Забележка:Посочените срокове важат след пълно комплектоване на преписката

1997 © www.varna-bg.com 2002 © design Idea team