Численост на персонала
на Областната администрация на област Варна
и на нейните административни звена .

Областен управител  1
Заместник областен управител  3
Главен секретар  1
Обща администрация - Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в т. ч.: директор 15
Специализирана администрация - Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в т. ч.: директор 27
Обща численост на персонала в областната администрация Варна 47

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на  областните администрации

(приет с ПМС № 121 от 5 юли 2000 г., изм. 15 октомври 2001 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.   1.  С  правилника  се  уреждат  дейността,  структурата, организацията на работа и съставът на областните администрации.

Чл. 2. (1) Областната администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище – населеното място, административен център на областта.

           (2) Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет.

          (3) Областната администрация подпомага областния управител при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Глава втора
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р а з д е л I
Общи положения

Чл. 3. Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

Чл. 4. (1) Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.
          (2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
         (3) Областният управител се назначава от Министерския съвет.
         (4) Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.
         (5) Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.
         (6) В отсъствие на областния управител той се замества от определен or него с писмена заповед заместник областен управител.

Чл. 5. (1) Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на  областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.
           (2) Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата  на  териториалните  структури   на  синдикатите,  на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.

Чл. 6. (1) Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.

           (2) Областният управител представя на министъра на държавната администрация ежегоден доклад за състоянието на областната администрация, в който се включва и информация за състоянието на общинската администрация в общините на територията на областта.

Р а з д е л II
Правомощия на областния управител

Чл. 7. (1) Областният управител:

            1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

           2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионюно развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

          3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

         4. упражнява  контрол  по  законосъобразността  на  актовете  и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;

         5. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

          6. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

           7. спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване; той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред;

             8. провежда информационната стратегия и политика, които при спазване  на  разпоредбите  на  Конституцията  и  законите  гарантират откритост  и  достъпност  на  дейността  на  ръководената  от  него администрация;

             9. организира изработването, общественото обсъждане и участва в изпълнението на областния план за развитие;

          10. представя областния план за развитие и годишния отчет за неговото  изпълнение  на  министъра  на  регионалното  развитие  и благоустройството;

          11. организира   отбранително-мобилизационната   подготовка   на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;

         12. ръководи  планирането  и  подготовката  на  административно-териториалната единица за отбрана;
         13. утвърждава областните транспортни схеми;
         14. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
         15. прави предпожения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;

         16. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;

         17. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона на държавните служители и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;

          18. командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;

         19. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;

        20. изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.

        (2) Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

Глава трета
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Р а з д е л I
Общи положения

Чл. 8.  (1) Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.
           (2)   Числеността   на   персонала   на   съответната   областна администрация  и  на  нейните  административни  звена  е  посочена  в приложения М 1-28.
Чл. 9.  (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността".
            (2)  Общата  администрация осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Чл.  10. (1)  Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".
              (2)  Специализираната  администрация  подпомага  и  осигурява осъщесчвяването на правомощията на областния управител.

Чл. 11. Областният управител може да създава към дирекциите от общата и специализираната администрация отдели, а при необходимост и към отделите - сектори.

Р а з д е л II
Главен секретар

Чл. 12. Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.

Чл. 13. Главният секретар се назначава от областния управител за срок 5 години.
Чл. 14. Главният секретар:
            1. ръководи,  координира  и  контролира  дейността  на администрацията за точното спазване на нормативните актове;
            2. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
            3. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
            4. утвърждава вътрешни правила за реда и организацията за административното обслужване на граждани и юридически лица;
            5. изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

Р а з д е л III
Обща администрация

Чл. 15. Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":
           1. приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение  изходящата  кореспонденция  и  извършва  външна и вътрешна куриерска дейност;
           2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях;
            3. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Държавния архивен фонд;
            4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
            5.  разработва вътрешни правила за  работна  заплата в администрацията;
            6.  води  служебните  досиета  на  служителите, издава  и заверява служебни и трудови книжки;
            7. изготвя поименно разписание на дпъжностите и работните заплати;
            8.  обслужва  финансово-счетоводно  областната  администрация;
            9. подготвя предложения до Министерския съвет по проекто-бюджета и бюджета на областната администрация, включително и списъците за капиталови разходи;
          10. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
          11. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и  фондове към областа;
          12. контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
          13. организира материално-техническото снабдяване и управлението и стопанисването на собствеността на областната администрация;
          14. предоставя  информация  на  средствата  за  масово осведомяване и на дирекция "Информация и връзки с обществеността" в Министерския съвет;
          15. осигурява информационните връзки и комуникации на администрацията;
          16. разработва план за мобилизация, план за привеждане от мирно на военно положение и военновременен план на областта и участва в разработване на плана за териториална отбрана;
          17. организира, подпомага и контролира разработването на плановете за мобилизация за привеждане от мирно на военно положение и военновременните планове на общините;
           18. организира отбранително-мобилизационната подготовка на територията на областга;
           19. осъществява взаимодействие с Постоянната комисия на Министерския съвет за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и общинските комисии за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи.

           Чл. 16. Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" изпълняват и други функции и задачи, възложени от областния управител.

Р а з д е л  IV
Специализирана администрация

Чл. 17. Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":
             1. подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
              2. организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
             3. организира подготовката и провеждането на а дминистративно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
             4. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
             5. координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
            6. координира  и  подпомага  дейността  на  кметовете  на общините при осъществяване на взаимодействието с регионалните дирекции на вътрешните работи по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
            7. подпомага дейността на кметовете на общините и оказва съдействие за повишаване квалификацията на служителите и подобряване организацията на работата на общинските администрации за своевременното и законосъобразното обслужване на населението;
           8. подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
           9.  осигурява  упражняването  на  контрол  по  законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
         10.  осигурява  упражняването  на  контрол  по  законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
         11. подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
         12. осъществява организацията за изпълнение на държавната политика за евроинтеграция в областта;
         13. разработва, организира и координира изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, проекти за  развитие на земеделието и горите, пазарните  инфраструктури  и използване на наличните селскостопански ресурси;
        14. координира и подпомага oсъществяването на дейността в областта на : гражданското състояние; комуналната дейност и строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
          15. поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
           16. координира и подпомага осъществяването на контрол на дейността в областта на териториално-селищното устройство, геодезията и кадастъра;
           17. подготвя и осигурява придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта;
          18. оформя актуването на недвижими имоти - държавна собственост;
          19. води актовите книги на държавните имоти в областта;
          20. води на отчет държавния сграден фонд на територията на областта;
          21. осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
          22. осъществява процедури по реституционни закони;
          23. подпомага областния управител при осъществяване на правомощията му за общ надзор и контрол по изпълнение на Закона за общинската собственост.

Чл. 18. Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 19. (1) Дейността на областната администрация се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение.
           (2) Служителите в областната администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда и нормативните актове.

Чл. 20. (1) Всички постъпващи документи до областния управител се регистрират в деловодството.

(2) При регистрацията се извършва проверка за наличието на посочените в тях материали и се образува служебна преписка.

(3) Всички служебни преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.

Чл. 21. Областният управител, заместник областните управители и главният секретар разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция до съответните ръководители на административните звена.

Чл. 22. (1) Административните звена осъществяват своята дейност в съответствие с определените в правилника функции.

(2) Непосредственото функционално ръководство на административното звено се осъществява от неговия ръководител.

(3) Ръководителят на административното звено:
       1. участва в работата на комисии и съвети по въпроси, включени във функциите на ръководеното от него эвено;

2. разпределя задълженията и контролира работата на работещите в ръководеното от него звено.
      (4) При отсъствие на ръководителя на административното звено той се замества от определено със заповед лице от състава на областната администрация.

Чл. 23. За отделните длъжности се изготвят длъжностни характеристики.

Чл. 24. Изходящите от областта документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който го е изготвил, на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.

Чл. 25. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия, парични и предметни награди на стойност до 150 лв.

Чл. 26. Работното време на работещите в областната администрация е от 9,00 до 17,30 часа с обедна почивка от 12,00 до 12,30 часа.

Чл. 27. Със заповеди на областния управител могат да се уреждат и други въпроси от организацията на работа на областната администрация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРEДБА

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 56 от Закона за администрацията.

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
(ПМС № 121 / 05.07.2000, изм. 15.10.2001
)
1997 © www.varna-bg.com 2002 © design Idea team