Александър  Кузев

- ИПр., 5, 1960 г., Бележки върху указателя на Сборника от документи за "Българското опълчение" /рецензия /; 
- сп. Археология, III, 2, 1961 г., Грошове на Стефан Душан с контрамарки; 
- ИАИ, ХХV, 1962 г., Един мним ранносредновековен гръцки надпис от Черна вода /Добруджа, Румъния /;
- сп. Археология ,VI, 1, 1964 г., Мадарската крепост през ХV в.;
- ИПр., ХХ, 6, 1964 г., Никопол или Никюп?; Археологически музей - Варна. Албум с текст, Варна, 1966 г. /в съавторство с М. Мирчев, Г. Тончева, Д.Ил. Димитров /; 
- сп. Археология, VIII, 1, 1966 г., Рецензия на М. Станчева - Средновековната сграфито керамика от София Сб Сердика, I, С., 1964 г.;
- ИПр. ХХII, 2, 1966 г., Някои неточности и пропуски в т. I и т. II на Кратка българска енциклопедия;
- ИПр. ХХIII, 2, 1967 г., За старите имена на град Толбухин - Хаджиоглу Пазарджик и Добрич;
- сп. Корабостроене и корабоплаване, 7, 1968 г., Галата;
- сп. Корабостроене и корабоплаване, 11, 1968 г., Козяк и Емона;
- ИАИ, ХХХI, 1969 г., Пръстени - печати с надпис КЕВ /ОНОН /N А А.; 
- сп. Корабостроене и корабоплаване, 11, 1969 г., Изчезнали пристанища по нашето Черноморие;
- сп. Археология ХII, 4, 1970 г., Пътни бележки за българските земи от 1385 г.;
- сп. Корабостроене и корабоплаване, 10, 1970г., Чрънград - едно изчезнало добружанско пристанище; 
- Studia Balkanica, 1, 1970, Zwei Notizen uber einige Mittelalterische Festungen in Nord - Ostbulgarien;
- Etudes Balcaniques VII, 3, 1971, Die Bezeinungen des Konigs von Vidin Ivan Srazimir zu den Osmanischen Herrschern; 
- ИБИД ХХVIII, 1972 г., Рецензия за "История на град Толбухин" /в съавторство с В.Тонев и К. Стоянов /;
- Athenes,t. II, 1970, Die Festungen an der Underen Donau im 12- 14 Jh. - Actes du II -e congres int. du Sud - Est Europeen; 
- Сб в памет на проф. Ал. Бурмов, С., 1973 г., Един пътепис от 1908 г. за българските земи; ВНR, 3, 1974, Восстание Константина и Фружина; 
- сп. Векове, IV, 4, 1975 г., Великият епикерний Срацимир - виден български сановник през ХIV в.; 
- Studia Bal., 10, 1975, Zwei Notizen zur Historischen Geographie der Dobrudza; 
- Muvezet, XVI, 3, Budapest, 1975, Kozepkori sgraffito - keramiak Varnabol;
- Сб Сердика - Средец - София, I, 1976 г., Кой е владял София през 70-те години на ХIV в.;
- Еtudes Bal., 3, 1977, Zur lokalisierung der Stadt Vicina; Studia in Honorem V. Besevliev, S., 1978, Drei falsche Topografische Identifizierungen;
- Крепостите на Долния Дунав през IХ - ХVII в. - Автореферат на дисертация, С., 1978 г.; 
- БИД, Научни конференции N 2, Средновековният български град, С., 1980 г., Развитието на градовете и създаването на нови епархии във Второто българско царство;
- МПК, ХХ, 2, 1980 г. Сграфито керамика във Варненския музей; 
- МПК, ХХ, 6, 1980 г., Овеч - Проват; 
- сп. Корабостроене и корабоплаване, ХIХ, 21, 1980 г., Български пристанища и корабоплаване през Първото българско царство; 
- Rapports du III-em Congres Int. d, Archeologie Slav., t.21, Bratislava, 1980, Раннесредневековый некрополь под Варной; 
- Byzantinobulgarica, VII, 1981,Mittelalterische Stadte an der Westkuste des Schwarzen Meeres nordlich des Balkangebirges;
- Български средновесовни градове и крепости. Т. I, Варна, 1981 г. /в съавторство с В. Гюзелев/;
- Сб в чест на проф. Ст. Ваклинов, Находки от грънчарски пещи във Варна от ХVII - ХVIII в.;
- Le puovoir central et les villes en Europe de l, Est et du Sud - Est du XV s. … Sofia, 1985, Die mittealterische Stadt Varna; МПК, ХХVI, 4, 1986,
- Накитните съкровища от Долище; Byzantinosl., 49 (1), 1985, 
- Рецензия на книгата на Ив. Божилов - Фамилията на Асеновци. Генеалогия и просопография ;
- Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХI, 1960 г.; /; 
- А. Кузев, Гръцки надписи от ХVIII и началото на ХIХ в от Варна /стр.119-138/;
- Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХII, 1961 г; А. Кузев, Един средновековен гръцки надпис от с. Аксаково, Варненско /стр.77-79/;
- А. Кузев, Пръстени - печати в късното средновековие във Варненския музей /стр.81-90/; 
- Известия наВарненското археологическо дружество, кн. ХIII, 1962 г.; 
- А. Кузев, Средновековната крепост на град Варна /стр.111-126/; 
- Известия на Варненското археологическо дружество, т. ХIV1 1963 г.; 
- А. Кузев, Коренното население на гр. Варна от ХIV до началото на ХIХ в. /стр.80-92/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. I /ХVI /1 1965 г.; /; 
- А. Кузев, В коя Варненска крепост е бил затворен Петко войвода през 1892 г. ?/; 
- Известия на Народния музей - Варна, кн. II /ХVII /, 1966 г.; /; 
- А. Кузев, Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. I. Тутракан и Русе /стр.23-59/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. III /ХVIII /, 1967 г.; А. Кузев, Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. II. Пиргос, Новград, Свищов и Никопол /стр.41-70/; 
- Известия на Народния музей - Варна, кн. IV /ХIХ /, 1968 г.;
- А. Кузев, Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. III. Ген. Оряхово, Лом, Видин и Флорентин /стр.27-55/; 
- Известия на Народния музей - Варна, кн. V / ХХ /, 1969 г.; А. Кузев, Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. IV. Силистра и Хърсово /стр.137-157/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. VII / ХХII /, 1971 г.; А. Кузев, Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав .V. Исакча /Облучица/ и Тулча /стр.77-92/; 
- Известия на Народния музей - Варна, кн. VIII /ХХIII /, 1972 г.; Ал. Кузев, Още веднъж за Варненската средновековна крепост /стр.67-79/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. IХ /ХХIV /, 1973 г.; /;
- Ал. Кузев, Маршрутът на Владислав III Ягело до Варна /стр.139-152/; Известия на Народния музей - Варна, кн. Х / ХХV /, 1974 г.; Ал. Кузев, Средновековна сграфито керамика с монограми от Варна /стр.155-170/; 
- Известия на Народния музей - Варна, кн. ХI / ХХVI /, 1975 г.; Ал. Кузев, Археологически данни за производство на сграфито и декоративна керамика във Варна през ХIII - ХIV в. /стр.155-159/; 
- Известия на Народния музей - Варна, кн. ХII / ХХVII /, 1976 г.; Ал. Кузев, Грънчарница за глазирана керамика от ХVII в. във Варна /стр.131-136/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. ХIII / ХХVIII /, 1977 г.; Ал. Кузев, За имената на средновековната крепост на дунавския остров Пъкуюл Луй Соаре /стр.57-68/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. ХIV/ ХХIХ /, 1978 г.; 
- Ал. Кузев, Приноси към историята на крепостите по Долния Дунав. VI. Холъвник и Гюргево /67-80/;
- Известия ня Народния музей - Варна, кн. ХV / ХХХ /, 1979 г.; /; 
- Ал. Кузев,Стратегическата роля на крепостите по Долния Дунав през IХ - ХII в. /стр.25-41/; 
- Известия на Народния музей - Варна, кн. 19 /34/, 1983 г.; 
- Ал. Кузев, Две селски грънчарски пещи от ХVII - ХVIII в. /стр.129-133/;
- Ара Маргос на 60 години (А.Кузев) - ИНМВ 1985 г.; Известия на Народния музей - Варна, кн. 24 /38/, 1988 г.;
- Ал. Кузев, Сръбски грошове в Добруджа през ХIV в. /стр.106-116/; 
- Член - кореспондент професор Веселин Бешевлиев на 90 години (А. Кузев), /стр.5-8/ - ИНМВ 1990 г.; 
- Известия на Народния музей - Варна, кн. 28 / 43 /, 1992 г.; 
- Ал. Кузев, Находка на сръбски грошове от ХIV в. при с. Соколник, Добричко /стр.269-284/; 
- Известия на Народния музей - Варна, кн. 29 / 44 /, 1993 г.; 
- Ал. Кузев, Находка на сръбски и босненски грошове от ХIV в. край с. Храброво, Балчишко /стр.144-183/

Georgi Genchev © 1999 ,2000