Известия на Народния музей - Варна
кн. ХI / ХХVI /, 1975 г., 186 стр.

Ив. С. Иванов, Разкопки на Варненския енеолитен некропол през 1972 г. /стр.1-19/; Е. Божилова, М. Филипова, Поленов анализ на културни пластове от Варненското езеро /стр.19-27/; Ив. Божилов, Към историческата география на Северозападното Черноморие /стр. 27-37/; Д. Ил. Димитров, Номадска керамика в Североизточна България /стр.37- 58/; В. Тонев, Бележки по учебното дело в Североизточна България през епохата на Възраждането. Новопазарско /стр.59-80/; Ст. Димитрова, Варна през Кримската война /1853 -1856г. /, /стр.81-100/; Б. Росетова, Идейно - политическата и културно - масовата работа на варненските политзатворници през периода 1941 - 1944 г. /стр.101-117/

Съобщения:
Л. Бобчева, Тракийски некрополи при селата Кръгулево и Черна, Толбухински окръг /стр.119-128/; М. Лазаров, Непубликувани антични амфори и амфорни печати от Българското Черноморие /стр.128-136/; Ал. Минчев, Тракийско могилно погребение от III в.пр.н.е. в с. Галата, Варненско  /стр.136-142/; П. Георгиев, Статуи от Римските терми във Варна /стр.142-146/; П. Доневски, Оловни релефи на Артемида от Силистра /стр.146-148/; В. Бешевлиев, Нови старохристиянски надписи от Варна /стр.148-150/; Р. Рашев, Проучвания на старобългарския землен вал при с. Шкорпиловци, Варненско през 1972 - 1973 г. /стр.150-155/; Ал. Кузев, Археологически данни за производство на сграфито и декоративна керамика във Варна през ХIII - ХIV в. /стр.155-159/; М. Николова, Кичи /Кичинки /, /стр.160-167/;Т. Иванов, Подготовка на русофилски бунт в Силистренски окръг през 1888 г. /стр.167-170/; В. Димитрова, Клубовете на Варненската партийна организация 1893 - 1923 г. /стр.171-180/; Ж. Манолов, Я. Сивков, Биометрични изследвания върху червеноперката Scardinius Erythrophthalmus ( L ) от р. Камчия и Шабленското езеро /стр.180-186/

Известия на Народния музей - Варна
кн. ХII / ХХVII /, 1976 г., 222 стр.

В. Бешевлиев, Към въпроса за девташларите /стр. 1-7/; Д. Ил. Димитров,  По въпроса за гробните камери с трупоизгаряне в ранносредновековните некрополи в Североизточна България и Добруджа /стр.8-18/; Ив. Божилов, Към историческата география на Северозападното Черноморие: /стр. 19-32/; Ив. Гълъбов, Приносът на епиграфския материал за решаване на лингвистични проблеми /стр.33-47/; Е. Вечева, Варна като средище на дубровнишката и анконската търговия през втората половина на ХVI в. и началото на ХVII век /стр.48-66/; В. Тонев, Бележки по учебното дело в Североизточна България през епохата на Възраждането. Шуменско /стр.67-87/; К. Стоянов, Из дейността на нелегалния партиен канал Варна - Съветския съюз 1928 - 1931 г. /стр.88-108/

Съобщения и материали:
П. Георгиев, Паметници на Митра от Одесос /стр.109-111/; Ив. Василчин, Антични лампи от музея в Толбухин /стр.111-118/; Л. Бобчева, Жилищни и стопански сгради в средновековното селище при с. Топола, Толбухински окръг; Ал. Кузев, Грънчарница за глазирана керамика от ХVII в. във Варна /стр.131-136/; А. Маргос, Археологически разкопки на арменската църква "Св.Степанос в гр. Провадия /стр.137-139/; Н. Жечев, Едно сведение за град Варна от 1850 г. /стр.140-143/; Й. Митев, Кратки сведения за Варна от 1850 

 

Известия на Народния музей - Варна, 
кн. ХIII / ХХVIII /, 1977 г., 227 стр.

М. Лазаров, Търговски връзки на Родос със западнопонтийските градове през елинистическата епоха /стр.1-46/; V. Besevliev, Beobachtungen uber die protobulgarischen Runeninschriften bei Basarabi ( Murfatlar ) /стр.49-55/; Ал. Кузев, За имената на средновековната крепост на дунавския остров Пъкуюл Луй Соаре /стр.57-68/; К. Стоянов, Нелегалният партиен канал през Варна за Съветския съюз 1931 - 1939 /стр.71-96/; Б. Росетова, Политико - просветната работа на полит-затворниците във Варненския затвор 1925 - 1939 г. /99-114/; Ст. Димитрова, Шумен през Кримската война /1853 - 1856 г./, /стр.117-129/; Ив. Панайотов, П. Доневски /В памет на Св. Русев/, Съкровище от късната бронзова епоха от с. Сокол, Силистренско /стр.131-142/; Г. Михайлов, Антични паметници от Варна и Варненско /стр.142-165/; Ал. Минчев, Едно ателие за имитации на атически лампи в Марцианопол /стр.166-169/; Ив. Василчин, Статуя на Кибела от с. Вранино, Толбухинско /стр. 169-172/; Л. Бобчева, Две грънчерски пещи в ранносредновековното селище при с. Топола, Толбухински окръг /стр.172-177/; К. Ботов, Старобългарски некропол край с. Хитово, Толбухинско /стр.177-183/; Ив. Гълъбов, Нов средновековен епиграфски паметник /стр. 184-190/; Н. Тодоров, Населението на гр. Варна през ХVI в. /стр.190-191/; Р.П. Липчев, Силистра и феодалните размирици в североизточните български земи и Добруджа в края на ХVIII и началото на ХIХ в. /стр.192-197/; Д. Съботинова, Булчинското облекло на населението от Силистренско /стр.197-202/; М. Николова, За липсата на елемента "гащи" в еркечката носия /стр.202-205/; Т. Иванов, Поява и развитие на социалистическото и работническото движение в Силистренски окръг до 1913 г. /стр.205-213/; Karl - Ernst Behre, Getreidefunde aus der neolitischen S dlung Sava bei Varna /стр.214-215/; Ж. Манолов, Я Сивков, Морфометрична характеристика на върловката - Lucaspius delineatus ( Heckel ) от река Камчия /стр.215-219/; Ж. Манолова, Я. Сивков, Морфометрична характеристика на една нова риба - Pseudorasbora parva ( Schlegel ) - за българската ихтиофауна /стр.219-222/; Р. Илиев, Влияние на постоянното магнитно поле върху теглото на яйцата през време на ембрионалното развитие на домашния гълъб - Columba Livia, var. dom. (L.), /стр.223-227/
 


Известия на Народния музей - Варна, кн. ХIV/ ХХIХ /, 1978 г. 242 стр.

Х. Тодорова, Проучвания на неолита и енеолита в Лонгоза /началото на VI - края на V хилядолетие пр.н.е./, стр. /1-9/; М. Лазаров, Синопе и западнопонтийският пазар /стр.11-65/; Ал. Кузев, Приноси към историята на крепостите по Долния Дунав. VI. Холъвник и Гюргево /67-80/; Й. Ал. Йорданов, Г. Р. Маринов, Антропологическо проучване на костния материал от раннохолколитни гробове до Варна /94-103/; Ал. Минчев, Елинистическа гробна находка от околностите на Одесос /103-111/; Ив. Василчин, Каменна гробница от IV в. при с. Горун, Толбухинско /11-117/; В. Бешевлиев, Един виден гражданин на Одесос през VI в. /стр.117-120/; Д. Ил. Димитров, Некрополът при гара Разделна /стр.120-152/; Л. Бобчева, Некропол от ХIII-ХIV в. в Калиакра /стр.152-180/; А. Маргос, За идентифицирането на някои селища от Североизточна България в публикувани турски документи от ХVII в. /стр.180-184/; К. Стоянов, Структура и социално - политически състав на антифашисткото движение в Х въстаническа оперативна зона 1941 - 1944 г. /стр. 184-215/; М. Дакова, В. Панайотова, Характерни занаяти в Батовската долина /стр.216-224/;Морфологична характеристика на сабицата Palecus cultrarus (Linne) от река Дунав /стр.224-229/; Р. Илиев, Влияние на постоянно магнитно поле върху ориентация към къщи пощенски гълъб (Columba livia var. dom. (L.)), /стр. 230-234/; Инокентий Софийски ( 1882 - 1976 ), /стр.234-242/


Известия ня Народния музей - Варна, кн. ХV / ХХХ /, 1979 г., 161 стр.

Ал. Рогалски, Златните статери на Одесос /стр.1-17/; В. Бешевлиев, Значението на първобългарския знак I Y I /стр. 17-24/; Ал. Кузев,Стратегическата роля на крепостите по Долния Дунав през IХ - ХII в. /стр.25-41/; В. Тонев, Освобождението на гр. Варна и Варненския край от османско иго /стр. 43-51/; Кр. Томова, Из революционните борби на БОНСС във Варненската търговска академия през 1930 - 1939 г. /стр. 77-94/
Публикации и материали: П. Георгиев, Непубликувани скулптурни паметници от Римските терми във Варна /стр.95-100/; Ал. Минчев, П. Георгиев, Разкопки в Марцианопол през 1975 г. /стр.101-115/; Р. Рашев, Аспаруховият вал при Варна (към историята на града през ранното средновековие), /стр.116-125/; Л. Бобчева, Сграфито керамика от Калиакра /стр.125-136/; М. Паскалева, Настъплението на фашизма в България през 1923 1924 г. и отзвукът му във в. "Правда" /стр.137-140/; Т. Бозова, Изборите за Велико народно събрание на 27.Х. 1946 г. във Варненска област /стр.140-149/; Я. Сивков, Морфологична характеристика на костура Perca fluviatiis (Linne) от р. Дунав и ез. Шабла /стр.148-157/; Э. Божилова, М. Филипова, П. Димитров, Пыльцевой анализ позднечетвертичных осадков периферической области шельфа западной части Черного моря /стр.157-161/


Известия на Народния музей - Варна, кн. 17 /32/1 1981 г., 159 стр.

В. Бешевлиев, Името Варна /стр. 5-8/; Ал. Минчев, П. Георгиев, Раннохристиянска гробница със стенописи край с. Осеново, Варненско /стр.9-16/; Л. Дончева - Петкова, Ранносредновековно селище при с. Одърци, Толбухински окръг /стр.19-28/; Г. Джингов, Калиакра през старобългарската епоха (VII-ХI в.), /стр.29-41/
Съобщения и материали: Ив. Бъчваров, Праисторически селищни могили от Силистренски окръг /стр.43-47/; Г. Маринов, Й. Йорданов, Антропологическо проучване на костите на гроб N 63 на Варненския халколитен некропол /стр.47-50/; Г. Кузманов, Ас. Салкин, Колекцията от антични лампи в музея на Каварна /стр.50-63/; Ал. Минчев, Гроб с богат инвентар от римския некропол на Одесос /стр.64-74/; Ив. Василчин, Оброчни плочки на тракийския конник от Толбухински окръг /стр.74-77/; Ж. Въжарова, Двуобряден езически некропол край с. Бдинци, Толбухински окръг /стр.77-108/; М. Петрова, Средновековна надвратна кула на Провадийската крепост/стр.110-112/;А. Маргос, Средновековни скални манастири по Провадийското дефиле /стр.112-118/; Л. Бобчева, Варници от ХIII-ХIV в. в Калиакра /стр.118-120/; Т. Попова, Надгробен паметник във Варна от 1828 г. /стр.120-123/; Сл. Драганова, Имуществена диференциация сред овцевъдите от Силистренска каза за финансовата 1869-1870 г. /стр.123-128/; Кр. Баев, Непубликувани писма от заточението на Отон Иванов /стр.128-131/; Д. Съботинова, Вярвания и практики, свързани с тъкането в Силистренско /стр.131-134/; Т. Парушев, Развитието на текстилната промишленост във Варненски окръг (1878-1929 г.), /стр.134-152/; Кр. Томова, Пренасяне на марксистко - ленинска литература през нелегалните канали (1919-1924 г.), /стр. 152-159/
 


Известия на Народния музей - Варна, кн.18 /33 /, 1982 г., 176 стр.

М. Лазаров, Търговията на Хиос със западнопонтийските градове /стр.5-15/; Ал. Минчев, Вносът на късноантична червенолакова керамика по западния бряг на Черно море /стр.17-30/; В. Бешевлиев, Съобщението на Теофан за основаването на българската държава /стр.31-53/; Д. Ил. Димитров, Варна и близката й околност през VII - IХ в. /стр.55-77/; Е. Тодорова, За търговията на Варна през ХV в. /стр.79-84/
Публикации и съобщения: В. Николов, В. Жекова, Колективна находка на керамични съдиве от късната бронзова епоха в с. Есеница, Варненски окръг /стр.87-92/; А. Рогалски, Златните статери на Месамбрия /стр.92-99/; А. Ангелов, Погребения и саркофаг от Марцианопол /стр.99-103/; Л. Дончева - Петкова, Д. Топтанов, Ранновизантийска керамика от с. Одърци, Толбухински окръг /стр.103-117/; В. Бешевлиев, Гръцки надпис с дата от старобългарския манастир при Равна /стр.118/; А. Маргос, Арменската колония в Хаджиоглу Пазарджик през османското владичество /стр.119-126/; Б. Бешевлиев, Турска военна карта на Северното и част от Западното Черноморие от втората половина на ХVIII в. /стр126-138/; Л. Петрова, Новогодишен обичай "камили" във Варненския край /стр.138-147/; Д. Съботинова, Обредна функция на народните тъкани от Силистренско /стр.147-153/; Т. Парушев, Развитието на текстилната промишленост във Варненски окръг 1929-1944 г. /стр.153-168/; К. Горанов, Паметници и паметни плочи на загоналите през войните. Част IV. /стр.169-176/
 


Известия на Народния музей - Варна, кн. 19 /34/, 1983 г., 177 стр.

 Ал. Минчев, За керамичното производство в Одесос ( I -VII в.), /стр.5-18/; В. Бешевлиев, Старохристиянските надписи от Варна като исторически извор /стр.19-34/; Д. Ил. Димитров, Археологически проучвания във Варненско за периода VI - Х в. /стр. 35-51/; Е. Сачев, Български турци и гагаузи (Етногенетични проблеми), /стр.52-63/; А. Димитров, Някои социално - икономически и политически аспекти от историята на Добруджа по време на Първата световна война /стр.64-79/
Публикации и съобщения: А. Рогалски, Нова тетрадрахма на тракийския владетел Мостис /стр.81-82/; А. Рогалски, Нова бронзова монета на Амадок II /стр.83-84/; А. Ангелов, Гробни находки от южния некропол на Марцианопол /стр.84-88/; Ив. Василчин, Могилни погребения от Толбухински окръг /стр.88-93/; Л. Бобчева, Тракийско селище от римската епоха в м. Кованлъка при с. Топола, Толбухински окръг /стр.93-97/; Ив. Йорданов, Неиздадени византийски оловни печати от Силистра ( I ), /стр.97-110/; В. Бешевлиев, Нов първобългарски надпис с името на кан Маламир /стр.111-112/; Л. Дончева - Петкова, Кръстова - енколпиони във Варненския музей /стр.113-124/; А. Маргос, Средновековни скални манастири по Суха река /стр.125-129/; Ал. Кузев, Две селски грънчарски пещи от ХVII - ХVIII в. /стр.129-133/; А. Маргос, Късносредновековна църква в с. Хърсово, Разградско /стр.133-135/; А. Маргос, Мними средновековни надгробни плочи от Плиска /стр.135-136/; Л. Петрова, Надгробни практики за лечение на травмени увреди /стр.137-142/; М. Дакова, Народно лечение на някои детски заболявания (по материали от Толбухински окръг), /стр.142-149/; Д. Съботинова, Тъкани за домашна употреба от Силистренско /стр.150-153/; В. Стоянова, Обществените празници във Варна от Освобождението до 20-те години на ХХ в. /стр.153-158/; Т. Парушев, Л. Грънчарова, Състояние и дейност на варненските корабостроителни и кораборемонтни предприятия (1919-1939 г.), /стр.158-173/; Й. Йорданов,Г. Маринов, Н. Пенев, Палеопатологични данни от средновековни некрополи в Североизточна България /стр.174177/


Известия на Народния музей - Варна, кн. 20 /35/, 1984 г., 220 стр.

Ал. Минчев, Антично стъкло от Западното Черноморие ( I -VI в.) I. Купи и панички /стр.5-21/; Ив. Василчин, Късноантични глинени лампи и калъп от Калиакра /стр.23-28/; В. Бешевлиев, По въпроса за Алциок - Алцеко /стр.29-35/; Д. Ил. Димитров, Керамични пещи от ранното българско средновековие при с. Кипра, Варненски окръг /стр.37-46/; М. Ковачева, Археомагнитно изследване на средновековни пещи във Варненски и Толбухински окръг /стр.47-52/; Л. Бобчева, Старобългарски християнски некропол при с. Крагулево, Толбухински окръг /стр.53-58/; П. Боев, Сл. Чолаков, Антропологично проучване на некропола при с. Крагулево /стр.59-64/; К. Попконстантинов, Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна, Варненски окръг /стр.65-81/; Ст. Михайлов, За автентичността на надписа за освещаването на манастирската църква край село Равна /стр.83-89/; Г. Атанасов, Средновековни скални църкви в Силистренски окръг /стр.91-98/; Ив. Йорданов, Моливдовули на Дамян Добромир - дук на Тракия и Месопотамия /стр.99-105/; А. Маргос, Топонимичен материал от квартал Изворите (с. Река Девня) на град Девня /стр.107-111/; П. Стефанов, Неизвестни документи за Силистра от ХIХ в. /стр.113117/; Р. Липчев, Българската община в Силистра през 50-те - 70-те години на ХIХ в. /стр.119-133/; А. Маргос, Данни за етническия състав на селища във Варненско, Балчишко и Хаджиоглу Пазарджишко през 1880 г. /стр.135-142/; В. Стоянова, Уредбата на градския дом във Варна (края на ХIХ - първите десетилетия на ХХ в.), /стр.145-155/; Л. Петрова, Влияние на Западна и Средна Европа върху празниците и развлеченията на българите през 50-те - 70-те години на ХIХ в. /стр.157-169/; М. Хинева, Съветският съюз в периодичния печат на Добруджанската революционна организация (1925 - 1940 г.), /стр.171-183/; Е. Сачев, Проучване на традиционните сватбени обичаи и обреди на гагаузите и българските турци /стр.185-198/; Ив. Доброволов, Я. Сивков, Електрофоретични изследвания върху видовете от сем. Percidae (pisces) във водите на България /стр.199-206/; Любка Бобчева 1927 -1983 г. /стр.207-210/; В. Николов, Съдържание на Известия на Народния музей - Варна, кн.6 (21) - 20 (35), 1970 - 1984 г. /стр211-220/

 

Известия на Народния музей - Варна, кн. 21 (36), 1985 г., 170 стр.

В. Бешевлиев, Нов надпис на бога Сурегет /стр.5-10/; Ал. Минчев, Тракийското селище Кокодива до Варна /стр.11-15/; В. Бешевлиев, Мундрага и Тича - Вичина /стр.17-23/; Е. Тодорова, Към историята на Варна, Несебър и Анхиало (Поморие) през ХV в. /стр.25-41/
Публикации и съобщения: Е. Божилова, Ив. Иванов, Екологични условия в района на Варненското езеро през енеолитната и бронзовата епоха според палинологични, палеоетноботанични и археологически данни /стр.43-48/; Кр. Вачева, Южната фасада на римските терми на Одесос /стр.49-54/; А. Ангелов, Гробни находки от западния некропол на Марцианопол /стр.55-62/; Ив. Василчин, Антични паметници на източните култове от Добруджанското Черноморие /стр.62-64/; А. Хараламбиева, Антични лампи от музея в Провадия /стр.65-71/; П. Георгиев, Манастирската църква при с. Равна, Провадийско /стр.71-98/; Ив. Йорданов, Неиздадени византийски оловни печати от Силистра ( II ), /стр.98-107/; Г. Джингов, Църква N 2 в Калиакра /стр.107-114/; В. Нешева, Средновековни накити от Варненския музей /стр.114-120/; Т. Попова, Големите иконостасни икони от църквата "Св. Атанас" във Варна /стр.120-130/; Л. Петрова, Използване на някои животни, птици, насекоми в народните практики за лечение в Североизточна България /стр.131-148/; В. Стоянова, Карнавалните празници във Варна /стр148-155/; Д. Тодорова, Облеклото във Варна през втората половина на ХIХ в. /стр.155-160/; Ара Маргос на 60 години (А.Кузев), /стр.161-165/; Мария Николова на 60 години (Л. Петрова), /стр.166-167/; Адолф Рогалски 1913 - 1984 г. (М. Лазаров), /стр.168-170/

 

Известия на Народния музей - Варна, кн..22 /37/, 1986 г., 168 стр.

В. Иванов, За ролята и значението на предмета в митологичния модел на света (Към постановката на проблема), /стр.5-15/; В. Бешевлиев, Miscellana protobulgarica /стр.17-29/; Ал. Минчев, Ранното християнство в Одесос и околностите му /стр.31-42/
Публикации и съобщения: Г. Кузманов, Ив. Бъчваров, Колекцията от антични лабпи в Силистренския музей /стр.43-62/; А. Ангелов, могилна гробна находка от Марцианопол /стр.63-67/; Ив. Василчин, Тежест и окачалка за кантар от нос Шабла /стр.67-69/; Л. Дончева - Петкова, Оловен кръст на апостол Андрей от Варненския музей /стр.70-73/; Г. Атанасов, Средновековни амулети от Силистра /стр.74-81/; Т. Тотев, Преславското съкровище /стр.81-107/; А. Маргос, Късносредновековните църкви "Св. Димитър" и "Св. Никола" в село Пороище, Разградско /стр.107-132/; Т. Попова, Икони от началото на ХVII в. от църквата "Св. Атанас" във Варна /стр.132-141/; А. Хараламбиева, Лули за чибуци от Градския музей в Провадия /стр.141-147/; Ст. Димитрова, За дейността на българската община във Варна преди Освобождението /стр.147-160/; Я. Сивков, Биометрични изследвания върху ивичестия бибан Gymnocephalus Schraetser ( L.) ( Pisces, Percidae )  от българския участък на река Дунав /стр.161-168/
 


Известия на Народния музей - Варна, кн. 23 /38/, 1987 г., 230 стр.

Ст. Димитрова, Варна в периодичния печат до Освобождението /стр.5-23/; К. Стоянов, Димитър Стефанов Попов и нелегалните връзки на БКП (т.с.) с Комунистическия интернационал през 1921 г. /стр.25-36/
Публикации: В. Бешевлиев, Географията на България у византийските автори /стр.37-70/; Г. Джингов, Антични паметници при църква N 3 на Калиакра /стр.70-71/; Ал. Минчев, Бронзов печат с надпис от Марцианопол /стр.71-74/; А. Хараламбиева, В. Иванов, Новооткрити паметници на тракийския бог - конник от Варненски окръг /стр.74-84/; Ив. Василчин, Раннохристиянска гробница край с. Батово, Толбухински окръг /стр.84-91/; Ст. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак I Y I и на израза "медното гумно" /стр.92-98/; В. Йотов, Керамичен амулет от ранносредновековното селище при с. Топола, Толбухински окръг /стр.99-101/; Г. Атанасов, Средновековни костни изделия от Силистра /стр.101-114/; А. Маргос, Средновековни скални обители по река Бели Лом /стр.114-131/; Е. Тодорова, Неизвестно френско описание на западния черноморски бряг от 1738 г. /стр.132-151/; Т. Попова, Празничният ред икони от църквата "Св. Атанас" във Варна /стр.151-161/; В. Лечев, Варненските доброволци в Сръбско - българката война 1885 г. /стр.161-169/; Л. Петрова, Огънят в традиционната народна култура на населението от Североизточна България /стр.169-176/; Д. Тодорова, Календарни празници и обичаи на гагаузите във Варненско /стр.177-186/; В. Стоянова, Отдихът и развлеченията на населението във Варна в края на ХIХ - първите десетилетия на ХХ в. /стр.186-198/; Я. Сивков, Морфометрична характеристика на малката вретенарка Zingel streber Siebold 1863 (Pisces, Percidae) от българския участък на река Дунав /стр.198-204/; Я. Сивков, Морфометрична характеристика на малката бяла риба Stizostedion volgense (Gmelin, 1788) (Pisces, Percidae)  от българския сектор на река Дунав /стр.204-211/; Л. Запрянов, Биометрични изследвания върху сухоземния охлюв Bradybaena fruticum (Muller, 1774) (Castropoda, Bradybaenidae) от Северна България /стр.211-215/; М. Филипова, П. Димитров, Палинологични и стратиграфски данни за кватернера от Балчишкия залив /стр.215-229/


Известия на Народния музей - Варна, кн. 24 /38/, 1988 г., 193 стр.

В. Бешевлиев, За най - старото население на Одесос /стр.5-14/; К. Стоянов, Георги Димитров и техническият пункт на БКП в Берлин 1929 - 1933 г. /стр.15-34/; Ал. Минчев, Антично стъкло от Западното Черноморие ( I - VI в. ) II. Чаши /стр.35-59/;Ив. Василчин, Глинени лампи от Черноморското крайбрежие на Южна Добруджа /стр.59-70/; А. Хараламбиева, В. Иванов, Оброчни плочки от Варненски окръг /стр.71-73/; А. Хараламбиева, Две готски фибули от V век от Марцианопол /стр.74-78/; Г. Атанасов, Ранносредновековни амулети от Дръстър /стр.78-88/; Ив. Йорданов, Неиздадени византийски оловни печати от Силистра ( III ), /стр.88-103/; К. Тотев, За една творба на стеатиновата пластика от Силистра /стр.104-106/; Ал. Кузев, Сръбски грошове в Добруджа през ХIV в. /стр.106-116/; Т. Попова, Тревнеският иконописец Кънчо Иванчюв /стр.116-121/; Ст. Димитрова, Варненско в периодичния печат до Освобождението /стр.12129/; Кр. Томова, Възникване и развитие на женското социалдемократическо движение във Варна до 1917 г. /стр.129-142/; Д. Тодорова, Преживелици от обичайното право във Варненско /стр.142 - 149/; В. Стоянова, Погребалните обичаи на населението на Варна от края на ХIХ до първата половина на ХХ в. /стр.149-157/; Л. Петрова, Народни практики налечение на някои заболявания в Североизточна България /стр.157-173/; Я. Сивков, Морфометрична характеристика на обикновената бяла риба Stizostedion Iucioperca ( L. ) от река Дунав и езеро Шабла /стр.174-179/; Я. Сивков, Морфометрична характеристика на обикновения бибан Gymnocephalus cernuus ( Linnaeus, 1758) ( Pisces, Percidae) от българския участък на река Дунав /стр.180-185/; Л. Запрянов, находки от раковини на морския охлюв Monetaria moneta Linnaeus 1758 от с. Долище, Варненско /стр.185-187/
Рецензии: Ив. Иванов - Хенриета Тодорова, Каменно - медната епоха в България. С., Наука и изкуство, 1986, 278 с., с приложения /стр.188-192/


Известия на Народния музей - Варна, кн. 25 /40/, 1989 г., 195 стр.

Т. Димов, Двойна медна брадва от с. Воднянци, Толбухинско /стр.5-8/; Ас. Салкин, Два тракийски гроба от околностите на Бизоне /стр.9-12/; Ал. Минчев, Антично стъкло от Западното Черноморие ( I - VI в.) III. Кани /стр.13-26/; Ив. Василчин, Антропоморфен балсамарий от с. Димитър Ганево, Толбухинско /стр.27-28/; А. Хараламбиева, Два типа късноантични фибули във Варненския музей /стр.29-40/; Л. Дончева - Петкова, Находка на ранновизантийски глинени съдове от с. Одърци, Толбухинско /стр.41-48/; В. Бешевлиев, Географско разпространение на прабългарския знак I Y I /стр.49-51/; В. Йотов, Колона със знаци от с. Абрит, Толбухинско /стр.52-53/; Г. Атанасов, Няколко скални манастира в Южна Добруджа /стр.54-62/; А. Маргос, За някои селища в публикуван османски регистър от ХVI в. /стр.63-69/; Т. Попова, Неизвестни творби на Йоаникий папа Витанов /стр.70-77/; Ст. Димитрова, Спомоществуватели на български възрожденски издания от Варна и Варненско /стр.78-89/; Кр. Томова, Женското революционно движение във Варна 1917-1925 г. /стр.90-99/; К. Стоянов, Антон Иванов и задграничните пунктове на БКП в Цариград, Виена и Берлин 1926 - 1930 г. /стр.100-115/; В. Стоянова, Семейни празници и обичаи на населението във Варна от края на ХIХ до първата половина на ХХ век /стр.116-125/; Д. Тодорова, Традиционни есенни и зимни празници и обичаи в Провадийския Сърт /стр.126-134/; Л. Петрова, Народни практики на лечение на вътрешни болести /стр.135-155/; П. Боев, Н. Кондова, Сл. Чолаков (В памет на Васил Д. Василев), Демографска структура , заболявания и расова типология на населението на Каварна през късното средновековие (по данни от некропола на Чиракман), /стр.156-165/; Я. Сивков, Морфологична характеристика на кротушката Gobio uranoscopus (Agassiz, 1928) ( Pisces, Cyprinidae) от България /стр.166-169/; Я. Сивков, Морфологична характеристика на кротушката Gobio Kessleri Dybowski, 1862 (Pisces, Cyprinidae)  от дунавските притоци в България /стр.170-176/; Л. Запрянов, Морфометрична характеристика на сухоземния охлюв Helix pomacella Mouson, 1854 ( Gastropoda, Helicidae) от българското черноморско крайбрежие /стр.174-176/; M.Filipova, E. Bozilova, P.Dimitrov, Palynological investigation of the Late Quaternary deep water sediments from the southwestern part of the Black Sea /стр.177-186/;Костадин Стоянов на 60 години (Кр. Томова), /стр.187-190/; Димитър Ил. Димитров 1927 - 1988г. (Р. Рашев), /стр.191-195/

Известия на Народния музей - Варна, кн. 26 /40/, 1990 г., 273 стр.

Член - кореспондент професор Веселин Бешевлиев на 90 години (А. Кузев), /стр.5-8/; В. Бешевлиев, Следи от предтракийски език /стр.9-20/; В. Иванов, Проучвания върху историята на Спартаковото въстание. Част I /стр. 21-32/; Ив. Василчин, Могилни гробове при Великово, Добричко /стр.33-49/; С. Торбатов, Монетна находка от Оногур, Добричко /стр.50-55/; Ал. Минчев, Антично стъкло от Западното Черноморие ( I - VI в.), /стр.56-78/; А. Хараламбиева, Луковични фибули във Варненския музей /стр.79-98/; Т. Тотев, Византийски императорски оловни печати от Плиска и Преслав /стр.99-102/; П. Георгиев, Оловни печати от манастира при Равна, Провадийско /стр.103-109/; Г. Атанасов, Д. Чешмеджиев, Средновековният скален манастир до Варна (Аладжа манастир), /стр.110-140/; В. Парушев, Средновековни монети от Калиакра /141-147/; Т. Попова, Икони на габровския зограф Иван х. Василев /стр.148-162/; Кр. Томова, Женското революционно движение във Варна 1925 - 1939 г. /стр.163-174/; Т. Парушев, Л. Липчева, Състояние и дейност на варненските корабостроителни и кораборемонтни предприятия в годините на Втората световна война 1939 - 1944 г. /стр.175-191/; В. Стоянова, Курортна Варна ( края на ХIХ - първата половина на ХХ век), /стр.192-207/; Д. Тодорова, Традиционни пролетни и летни празници и обичаи в Провадийския Сърт /стр.208-221/; Л. Петрова, Народни начини на лечение на детските болести в Североизточна България /стр.222-242/; Y. Sivkov, Morphological characteristic of the loach Sabanejewia aurata ( Filipi, 1856 ) ( Pisces, Cobitidae ) from Bulgaria /стр.243-248/; Y. Sivkov, Morphological characteristic of the loach Cobitis taenia Linnaeus, 1758 (Pisces, Cobitidae ) from Bulgaria /стр.249-253/; L. Zaprianov, Morphological characteristic of the land snal Helix figulina Rossmassler, 1838 (Gastropoda, Helicidae) from Bulgaria  /стр. 254-258/; T. Krastev, E, Bozilova, M. Filipova, R. Stojanova, Biostratigraphical and palaeoecological data for the Quaternary of the Northern Bulgarian Black Sea shelf /стр.259-273/

Известия на Народния музей - Варна, кн. 27 / 42 /, 1991 г., 257 стр.

В. Бешевлиев, Прабългари в Брегалнишко (Македония), /стр.5-10/; A. Mincev, Early Christian Bronzes from the Varna Museum /стр.11-19/; В. Парушев, Антични монети от Калиакра /стр.20-31/; М. Георгиева, Гробна находка от с. Изворско, Варненско /стр.32-36/; Ив. Василчин, Късноантичен гроб при с. Черна, Добричко /стр.37-41/; А. Хараламбиева, Г. Атанасов, Фибули от V - VI в. в Шуменския музей /стр.42-63/; Ст. Станилов, Костена пластика от Одърци /стр.64-71/; В. Йотов, Ранносредновековни печатчета - амулети с изображения на птици /стр.72-76/; Г. Атанасов, Средновековни църковни кръстове от Южна Добруджа /стр.77-97/; Т. Попова, Две житийни икони от втората половина на ХVIII в. от Варна /стр.98-118/; П. Стефанов, Неизвестен пътепис за Силистра и Добруджа от 1854 г. /стр.119-141/; В. Стоянова, Варненката - края на ХIХ - първата половина на ХХ в. /стр.142-158/; Д. Тодорова, Облеклото във Варна през първата половина на ХХ век /стр.159-169/; Р. Липчев, Обичаи за дъжд у алианското население в Североизточна България /стр.170-175/; Л. Петрова, Традиционно акушерство и гинекология в Североизточна България /стр.176-194/; Т. Парушев, Морският риболов на България 1918 - 1944 г. /стр.195-211/; Кр. Томова, Изграждане и дейност на трудовия блок във Варна 1927 - 1929 г. /стр.212-223/; Н. Михов, Разпределението на поземлената собственост във Варненска област по социално - икономическите сектори през 1946 г. /стр.224-231/; Л. Запрянов, Морфологична характеристика на сухоземния охлюв CEPEA VONDOBONENSIS ( FERUSSAS, 1821 ) (GASTROPODA, HELICIDAE ) от България /стр.232-240/; Г. Атанасов ( рецензия ): Дуранкулак, том I. София, Издателство на БАН, 1989, 311 с., с илюстрации /стр.241-249/; В памет на Ара Маргос 1924 - 1990 г. (А. Кузев), /стр.250-257/

Известия на Народния музей - Варна, кн. 28 / 43 /, 1992 г., 367 стр.

В. Бешевлие, Кубрат /стр. 5-12/; В. Бешевлиев, Прабългарски надпис от Филипи /стр.13-20/; V. Besevliev, Die Protobulgarische Inschrift von Direkler ( Philipi ), /стр.21-26/; Г. Кузманов, Ас. Салкин, Антични амфори от акваторията на черноморското крайбрежие на Южна Добруджа /стр.27-61/; Ив. Василчин, Глинени лампи от музея в Дългопол /стр.62-72/; М. Георгиева, Гробни находки от околностите на Варна /стр.73-80/; Л. Лазаров, Гробна находка от околността на с. Аспарухово, Провадийско /стр.81-86/; А. Хараламбиева, Г. Атанасов, Новопостъпили фибули от III - VII в. в Шуменския музей /стр.87-120/; В. Парушев, Находка на римски медни монети от IV в. от с. Овчарово, Добричко /стр.121-126/; Ал. Минчев, Ранновизантийски глинени амулети от Одесос /стр.127-136/; А. Хараламбиева, Две готски фибули от западния некропол на Одесос /стр.137-143/; В. Гюзелев, "Край града, наречен Анхиало" (Бележки върху историята му през IV-Х в.), /стр.144-157/; В. Плетньов, В. Павлова, Ранносредновековни ремъчни накрайници във Варненския археологически музей /стр.158-223/; В. Йотов, Находка от железни предмети от околността на с. Гроздево, Провадийско /стр.224-228/; Ив. Йорданов, Неиздадени византийски оловни печати от Силистра ( IV ), /стр.229-245/; Г. Атанасов, Средновековни кръстове - енколпиони от Силистра /стр.246-268/; Ал. Кузев, Находка на сръбски грошове от ХIV в. при с. Соколник, Добричко /стр.269-284/; Л. Петрова, Народен обичай "заложба за работа" във Варненско /стр.285-288/; Л. Петрова, Сватбени народни обичаи със здравеносен характер във Варненския край /стр.289-291/; Т. Парушев, Варна - морско летовище на България ( 1878 - 1945 г.), /стр.292-314/; В. Стоянова, Транспортът в бита на варненци края на ХIХ - първата половина на ХХ в. /стр.315-332/; Р. Джингова, Ив. Кулев, Ив. Пенев, Химически профил на наподки от средновековна сграфито керамика II. Изследване на археологически находки от Калиакра, Каварна и Балчик ( ХII - ХIV в.), /стр.333-352/; Я. Сивков, Морфологична характеристика на кефала Mugil cephalus, Linnaes, 1758 (Pisces, mugilidae) българското черноморско крайбрежие /стр.353-356/; Я. Сивков, Морфологична характеристика на гулеша Noemachelius bureschi drensky, 1928 (Pisces, cobitidae), /стр.357-360/; Л. Запрянов, Морфологична характеристика на мидата Scapharca inaequivalvis (Bruguiere, 1789 (Bivalvia, Anadaridae) от Черно море /стр.361-367/

Известия на Народния музей - Варна, кн. 29 / 44 /, 1993 г., 265 стр.

В. Бешевлиев, Топонимични окончания като белег на племенна общност /стр.5-13/; М. Георгиева, Фибули от старожелязната епоха във Варненския археологически музей /стр.14-27/; Ив. Василчин, Тракийски некропол в с. Пчелник, Добричко /стр.28-36/; Ал. Минчев, Римска лампа - тимиатерион от Одесос /стр.37-46/; С. Торбатов, Антично периодично тържище край с. Одърци, Добричко /стр.47-63/; Л. Лазаров, Н. Митков, Гробни находки от могила при с. Тутраканци, Провадийско /стр.64-86/; А. Хараламбиева, Провинциално римски фибули от Североизточна България /стр.87-102/; А. Хараламбиева, Г. Ат. Атанасов, Фибули от епохата на Великото преселение на народите /стр.103-121/; Г. Атанасов, Ранносредновековни скални манастири по средното русло на сухоречието Канагьол (Дристра) в Добруджа /стр.122143/; Ал. Кузев, Находка на сръбски и босненски грошове от ХIV в. край с. Храброво, Балчишко /стр.144-183/; Т. Попова, Икони от тревненски зографи от ХIХ в. във Варненския музей /стр.184-201/; Ст. Димитрова, Неизвестни писма до Блъскови /стр.202-209/; Д. Тодорова, "Кадене" ва Велики Четвъртък в с. Аспарухово, Провадийско /210-214/; Л. Петрова, Народно лечение на травмени увреждания в Североизточна България /стр.215-224/; Морфологична характеристика на хамсията Engraulis encrasicholus ( Linnaeus,1758) (Pisces, Engraulidae) от българското черноморско крайбрежие /стр.225-231/; Я. Сивков, Морфологична характеристика на обикновения смарид Spicara flexuosa rafinesque, 1810 (Pisces, centracanthidae) от българското черноморско крайбрежие /стр.232-237/; Я. Сивков, Морфологична характеристика на барбунята Mullus barbatus Linnaeus, 1758 (Pisces, Mullidae) от българското черноморско крайбрежие /стр.238-242/; Я. Сивков, Морфологична характеристика на атерината  Atherina Boyeri risso, 1810 (Pisces, Atherinidae) от българското черноморско крайбрежие /стр.243-248/; Я. Сивков, Морфологична характеристика на сардината Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) (Pisces, Clupeidae) от Българското черноморско крайбрежие /стр.249-253/; L. Zaprjanov, Morphological Characteristisc of the Land Snail Eobania vermiculata (Muller, 1774) (Gastropoda, Helicidae) from Bulgaria /стр.254-260/; G. Marinov, The Families Scutelleridae, Pentatomidae and Plataspidae (Heteroptera, insecta) in the Varna Museum of Natural History /стр.264-2265/