Варненското археологическо дружество започва своята дейност през 1906 г. . Още от 1902 г. започва събирането на книги за библиотеката на дружеството. Функциите на библиотекар са изпълнявали Херман Шкорпил /тогава председател на Дружеството/ и Карел Шкорпил /член на настоятелството/. До Първата световна война /1914 г./ фонда на библиотеката е наброявал над 800 издания, които са били закупени или дарени от частни лица, институти и университети в чужбина. Диапазонът на събраната литература е доста широк - от статии, монографии и периодика, засягащи събития от новата история на България и гр.Варна до праисторически изследвания по нашите земи.
Днес библиотеката на Археологическия музей съхранява издания, чийто брой и ценни специализирани материали я нареждат на второ място след библиотеката на Археологическия институт в София.
Литературата в библиотеката е разпределена в три отдела:

     I отдел - монографии /археология, средновековна история, изкуство и др./, чиито брой е 7300;
     II отдел - периодични издания /археология, средновековна история, изкуство / - 650; 
     III отдел - справочници, енциклопедии, речници - над 500.
Един от основните начини за набавяне на книги за библиотеката е книгообмена с музеите, институтите и университетите в България /вътрещен/ и активния книгообмен с чужбина - с над 200 музеи, институти, университети, галерии от Европа, Америка, Азия.
! Библиотеката при Археологически музей - Варна е специализирана и свободният достъп до нея е ограничен.!
Литературата, която се съхранява в нея може да се ползва само от музейни специалисти, научни работници в областта на археологията, университетски преподаватели от страната и чужбина, учители по история и студенти по специалностите история и археология.
Книгите се ползват на място, без право да се изнасят от сградата на музея. 
  Завеждащ библиотеката  Кристина Янкова

Georgi Genchev ©1999 , 2000 / за контакти