Най - старото
археологическо издание
в  Б ъ л г а р и я

Почти десетилетие преди официалното откриване на Варненския окръжен музей през 1887 г. група учители от Варненската мъжка гимназия създават дружинка за провеждане на екскурзии за събиране на старини от околностите на града. Събраните материали намират място в създадената сбирка. Инициатор на начинанието е родоначалникът на българската археологическа наука - Карел Шкорпил, установил се трайно във Варна от 1894 г.
През 1901 г. се създава Варненското археологическо дружество.
Година по-късно в приетия му устав е отбелязано, че целта на дружеството е да се издирват, съхраняват и изучават паметниците на миналото и да буди интерес за тях сред населението.
Резултатите от започналите през 1906 г. археологически разкопки, научните изследвания намират място в излизащите от 1908 г.
Известия на Варненското археологическо дружество. Те изпреварват с две години отпечатването на том първи на Известия на българското археологическо дружество - София, с дванадесет години "Годишник на народния археологически музей - София" и с тринадесет години - "Известия на българския археологически институт- София".
Първите автори, чиито материали намират място по страниците на Известията са братята Шкорпил, Г. Димитров, свещениците Антонов, Цицов и Върбанов, Иван Радов, д-р Докторов, д -р Стоянов, Иван Церов, Атанас Манов, Кр. Мирски, архимандрит Инокентий Софийски и други редовни, спомагателни или дописни членове на дружеството. Те проследяват неговата дейност в научен и  организационен план, отразяват взетите решения за по-нататъшна дейност. В тях поименно са изброени и дарителите на музея, предметите, средствата, предоставени безвъзмездно.
Излизането на Известия на Варненското археологическо дружество след 1921 г. е подновено едва през 1951 г., като се запазва номерацията на томовете.
Интересно е, че промяната на режима след септември 1944 г., променил и името на Варна /гр. Сталин/, не изменя заглавието на Известията - те се наричат "Известия на Варненското археологическо дружество в гр. Сталин", за кратко време - до 1956 г. От 1965 г. - до днес изданията носят името Известия на Народния музей - Варна. 
В първия годишен отчет на ИВАД откриваме следния текст, чийто призив звучи много актуално и днес : "Археологическото дружество се надява, че общините и занапред ще поддържат дружеството, което се грижи за обогатяването на Варненския музей. Дружеството очаква, че особено Варненският градски съвет ще отпусне потребни суми за музея"
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
Georgi Genchev, www.varna-bg.com © 1999,2000