Р е з е р в а т
П О Б И Т  К А М Ъ К
" Д и к и л и т а ш "


 
На 18 километра западно от Варна по стария асфалтов път към София се намира забележителния природен кът Побит камък или "Дикилиташ". Каменните колони се издигат до 5-6 м., а дебелината им достига от 0,5- до 2,5 м. Изградени са от варовити пясъчници , съдържащи много вкаменелости - нумулити, миди, охлувчета. Пясъците и оскъдната растителност придават на местноста - пустинен характер
През 1855 год. Английския геолог Сират ги изследва и прави първата гравюра. Преди това кореспондента към армията на руския генерал Дибич - Виктор Тепляков през 1828-28 прави своето описание и опит да разгадае произходът им. Следват описанията на англичанина Уилям Хамилтън през 1854, по насетне геолозите  Георги Златарски и Франц Тоула, проф. Бакалов.
Мнението на учените е че те са дело на морето и вятъра.През миоцена морските води нахлуват по тия места. С  течение на хилядолетия морската стихия ги е оформяла.
За това природно явление са писали и братя Шкорпил.И проф. В.Радев.Най- популярната и приета хипотеза принадлежи на Петър Гочев и Стефан Бончев - според тях през неозойската ера, по-точно през първата половина на терциера, преди 50 милиона години югоизточна Европа е била дъно на море- Лютеско. 
С течение на времето на морското дъно се наслоили три пласта.Най-долния се състоял от сивожълти мергели довлечени от вливащите се реки. Над него се утаил втория- няколко десетки метра дебел слой кварцов пясък съдържащ много нумулити. Най-отгоре се е образувал дебел варовиков слой богат на вкаменелости. 
www.varna-bg.com ©1997