ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПОДРЕЖДАНЕТО НА НОВИНИТЕ
При подреждането на емисиите новини приоритетно значение
имат информациите, касаещи най-голям брой хора, като например:
1. Банкови новини
2. Цени и ценообразуване
3. Валутни курсове и курсове и цени на ценни книжа
4. Здравеопазване
5. Данъци и такси
6. Новини , свързани с изтичане на конкретни срокове /напр. плащане на данъци и такси, влизане в сила на законови разпоредби, подмяна на документи и др./ Новините, касаещи работата на органите за местно самоуправление или правителството намират място в началото на емисията, само ако са свързани с решения, имащи пряко отражение върху ежедневния живот /повишаване на такси, създаване на нови подзаконови разпоредби, откриване и закриване на работни места и др./ Новините, свързани със скандали, в които са замесени публични личности, новините за катастрофи или природни бедствия на територията на страната също трябва да намират място в началото на емисиите. При подбора на външнополитическите новини предимство имат новините от региона на балканите и преди всичко онези от тях, които пряко или косвено касаят България.

www.varna-bg.com © 2001