ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ, гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 681К, 12 а. е., 1933-1944г.
Архивният фонд е унищожен.
Писма и рапорти от общински кметове и данъчни агенти по нередности при събиране на данъци в околията; писма и молби на селски стопани във връзка със секвестиране на домашни животни и домакински предмети за неплатени данъци (1937).
Окръжни и заповеди от щаба на Шуменска дивизионна област, МВРНЗ, Дирекцията за гражданска мобилизация по реквизиране на сгради за военно-временна болница, по организиране на млекопреработването, по прибирането и масло преработването, по прибиране нарядите от производителите (1943); опис на моторните превозни средства в околията (1939-1942).
Списъци на лица, емигрирали в СССР, в Турция и другаде; преписки, полицейски дознания против лица, имигрирали от Румъния и Турция (1935-1940).
Списъци на членове на управителни съвети на търговски сдружения, Българския работнически съюз, Занаятчийския синдикат, спортни организации, потребителни кооперации и др., изпратени за утвърждаване; военновременни списъци на ръководители на Работническия синдикат (1939-1942).
Окръжни и заповеди от Дирекцията на полицията за попълване щата на полицията, за подготовка на полицаи, за работата и дисциплината на полицията. Писма за възнагражденията и продоволствието на полицията.
Рапорти, сведения и списъци на проследени граждани, на младежи, подлежащи на военно обучение с данни за политическите им убеждения; заповеди за създаване селищата на държавна сигурност "Св. Никола", "Гонда вода" и др. (1940-1944).
Окръжни, заповеди за водене борба срещу нелегални, за сътрудничество с войската; заповеди за пълна бойна готовност на полицията и бойните ядра в селата (1944); доклади на околийския управител за работата на полицейската служба.
Окръжни от МВРНЗСГ, доклади от Дирекцията на националната пропаганда за международното и вътрешно положение на страната; конспекти на теми за провеждане на събрания, нареждане да се преследва всяко разпространение на слухове, да се обясняват политическите събития (1943-1944).
Окръжни за борба с проституцията, нареждания за въдворяване на постоянно местожителство.
Писма и окръжни за даване помощ на семейства на мобилизирани, списъци на нуждаещите се и пр. (1942-1944).
Списъци и сведения на общински служители, представени за награждаване с ордени (1943).
Месечни доклади на кметове на общините (1941-1944) с данни за географското положение на селището, състав на населението; за икономическото развитие на населеното място, състояние на земеделието, скотовъдството, за благоустройствената дейност на общината, финансовото й състояние и пр.