ПОЛИЦЕЙСКО КОМЕНДАНСТВО
гр. ВАРНА
Ф. 682К, 136 а. е., 1925-1947г.
Учредено през 1880г. под наименованието Варненско градоначалство , преименувано през 1925г. в Полицейско комендантство .
Действува на територията на града, разделен на няколко полицейски участъка. Неговите функции са да охранява установения обществен порядък и да се бори за спазване на съществуващото буржоазно законодателство. То се занимава с проследяване на политически функционери с противодържавни убеждения и преследване престъпници, контролира движението на чуждите поданици и издава паспорти за чужбина, извършва надзор върху политическите партии, обществените организации, пресата, печата, радиото, упражнява контрол върху моторните превозни средства, оръжието, взривните материали, обществените заведения и пр. 
Като орган на фашистката власт е ликвидирано на 9 септември 1944г.
В по-голямата си част архивният фонд е унищожен. Запазени са най-вече материали от полицейските досието на обществените организации.
Окръжни, писма и наредби от директора на полицията за проследяване на лица - политически функционери на забранени политически партии; писма, с които се съобщава за инкриминирани позиви, хвърчащи листа, за забраняване разпространението на съчиненията на Карл Маркс и Фридрих Енгелс, на съветски книги и списания, изнасящи успеха на съветската страна (1936).
Рапорти и донесения на полицейски агенти за проследяване на лица, заподозрени в шпионаж и като агенти на чужди държави, за настроението на населението и отношението му към нови правителствени кабинети, за разпространяване сред населението слухове за неморални прояви на царското семейство, за злоупотреби от правителствени лица на средства и пр. (1931-1943).
Нареждания от Дирекцията на полицията за пререгистриране на политически функционери; списъци на активни партийни деятели на Демократическата партия, Сговора, БЗНС, широките социалисти, Звено, Работническата партия; нареждане да се проверява кореспонденцията и да се подслушват телефонните разговори на политически активните лица.
Позиви, апели и отворени писма на прогресивни организации, иззети от полицията; резолюция от протестно събрание на група търговски и занаятчийски организации за приемане законопроекта за облекчаване на длъжниците (1932).
Рапорт до Министерството на вътрешните работи и народното здраве за преминаването на германски войски на наша територия, за самопотопяването на водни съдове; съобщение, че група политически дейци от "Звено" и "Пладне" се готвели да завземат властта (1944) и пр.
Полицейски досиета, състоящи се от заповеди за утвърждаване на ръководства, рапорти и сведения от полицейски агенти за политическите убеждения на членовете на ръководствата, донесения за провеждани събрания, молби за разрешение за провеждане на събрания и вечеринки, протоколи на събрания, устави и списъци на организациите: Независим печатарски съюз, Клоново работническо сдружение на текстилните работници, Съюз на работниците от обущарското и кожухарско производство, Околийско работническо сдружение "Общи работници", Работническа задруга, Работническо хлебарско дружество "Труд", Зеленчуково-овощарско браншово сдружение, Градинарско производително зеленчуково дружество, Занаятчийско бръснаро-фризьорско дружество, Професионално дружество на занаятчиите, Птицевъден клуб, Столарско групово-занаятчийско сдружение, Файтонджийско сдружение, Фотографско браншово сдружение, Електроводопроводно занаятчийско сдружение, Тухларо-керемидарско занаятчийско сдружение, Рибарско браншово сдружение, Кафеджийско сдружение, Коларо-сарашко сдружение, Клоново работническо сдружение - металотехници. Сградостроително занаятчийско сдружение. Шивашко групово занаятчийско сдружение. Лозаро-овощарско занаятчийско сдружение, Коларо-железарско занаятчийско сдружение, Клоново лозарско градинарско земеделско сдружение, Дърводелско сдружение, Хлебарско дружество "Труд", Пчеларско сдружение "Пчела", Общо търговско сдружение, Амбулантно търговско сдружение, Житарско клоново сдружение, Клоново месарско-колбасарско сдружение, Браншово хотелиерско сдружение, Търговско-бакалско браншово сдружение, Търговско браншово сдружение аптекари, Търговско браншово сдружение "домашни потреби", Браншово търговско сдружение "хранителни стоки", Питиепродавско търговско браншово сдружение "Св. Трифон", Клоново търговско сдружение "търговски помощници", Сдружение на кооперативните служители, Кооперация "Напред", Млекарска производителна кооперация, Столарска кооперация "Бряст", Кооперация "Възраждане", Питиепродавска производителна кооперация "Съединение", Варненско околийско дружество на общинските служители, Съюз на възпитаниците на морското училище, Работнически професионален съюз на музикантите, Организация на българските моряци и железничари, Параходна агенция "Гилмайден", Български работнически съюз, Български земеделски народен съюз, Национална задруга-фашисти, Съюз "Българска родна защита", клон Варна, Младежки народен съюз, Студентско въздържателно дружество "Фар", Студентско дружество "Хр. Ботев", Младежка организация "Ст. Караджа", Туристическо дружество "Орлови гнезда", Гимнастическо дружество "Черноморски юнга", Женско благотворително дружество и др.