ОРГАНИ НА СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА
ОБЛАСТЕН СЪД, гр. ВАРНА
Ф. 112К, 6969 а. е., 1891-1951г.
Временното руско управление създава в гр. Варна няколко съдебни органи: Окръжен съд, Областен съд, Губернски съд, Търговски съд . По-късно последните три отпадат и остава да съществува само Окръжният съд.
Варненският окръжен съд действува на територията на Варненски окръг, като разширява и стеснява района си в зависимост от административните реорганизации, засягащи територията на окръга.
Отначало Окръжният съд е изборен орган и се състои от Окръжен съдебен съвет .
С административната реорганизация през 1934г. окръжният съд е ликвидиран и е създаден Варненският областен съд, с район част от Шуменска област и действува на територията на Варненска и Провадийска околия .
Окръжният и областен съд разглеждат обжалвани решения на мировите околийски съдилища. До тях се отнасят също така по-големи наказателни и граждански процеси. В Окръжния съд биват регистрирани всички търговски и индустриални фирми и всякакви сдружения.
Фирмените дела като част от архивния фонд са запазени почти цялостно, а останалите материали подборно.
Жалби, искови молби, показания, протоколи и определения на съда, възражения против решения на съдебно-административни комисии и други документи от съдебни дела между жителите на различни села, между жителите на села от окръга и държавата по разрешаване на спорове за владеене на гори, мери, пасища, пътища, води и др.; рапорти на Горската комисия на Дунавския вилает; протоколи на комисия, описания на водениците и тепавиците по р. Камчия и преписки по тяхното отчуждаване с оглед коригиране на реката (1891-1910).
Изборни преписки, съдържащи разпределение на окръга на изборни секции, заявления за поставяне на кандидатури за предстоящи избори, определения по утвърждаване на изборите (1901-1908).
Молби от фирми, опис на движими и недвижими имоти, извлечения от сметки по баланса, заявления за възлагане на ипотекиран имот и други документи от частно търговски дела по обявяване на търговски фирми в несъстоятелност; частно търговски дела, съдържащи искове за суми (1900-1944)г.
Частно граждански дела за подялба на имоти, установяване на собственост на недвижими имоти, къщи, лозя, ниви, дюкяни (1895-1944); превод на турски документи - императорски тугри, издадени от Абдул Азис хан, потвърдени от Министерството на външните работи и вероизповеданията, за притежание на полски, горски и други имоти от страна на лица от турска народност (1907).
Частно граждански дела за унищожаване договори за продажба, за осиновяване, за промяна на име, за издръжка, за обезщетения, за назначаване настойници.
Наказателни дела по извършени убийства, лъжесвидетелствуване, изнудване, изнасилване, блудство, кражби, измама, укривателство, злоупотреби, рушвети.
Материали на прокурорския надзор: обвинителни актове за кражби, присвояване, убийства, нанасяне побой на служебни лица, лъжесвидетелствуване, подправка на подписи, станали катастрофи, криминални аборти и пр.; обвинителни актове за незаконно извършена търговия, черна борса, изнасяне пари и стоки през граница, подкупи, незаверени търговски книги, фалшификации, използуване заемана длъжност за лични облаги; обвинителни актове за укриване на реквизирана стока и неизпълнение на реквизиции, за неизпълнение на задължения, предвидени по закона за гражданската мобилизация, за носене на оръжие без разрешение, за организиране на конспирации против съществуващата буржоазна власт и пр. (1939-1944).
 
 
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
ИНСПЕКЦИЯ НА ТРУДА, гр. ВАРНА
Ф. 107К, 166 а. е., 1929-1944г.

През 1907г. в гр. Варна е назначен окръжен инспектор по труда, подчинен на МТЗ със задача да следи за прилагането и изпълнението на законите, правилниците и наредбите, отнасящи се до индустрията, търговията, занаятите и да съдействува за покровителството на работническия труд .
От 1917г. съществува закон, според който работодателите се задължават да спазват известни правила по хигиената и безопасността на труда и да издържат работнически лекари . През 1919г. е въведен 8 часов работен ден , контролът на който също се включва във функциите на окръжните инспектори на труда. Същата година е гласуван закон за контрол на парните котли , за което се назначават окръжни инспектори - специалисти.
Към 1933г. функциите на инспекциите на труда се разширяват още повече. Към тях се откриват борсите на труда, които имат за цел да съдействуват за премахване на безработицата, като посредничат за намиране работа на безработните . Създават се службите по общественото осигуряване на работниците, а работодателите се задължават да правят известни удръжки от работническите възнаграждения и да ги внасят към създадения за целта фонд. 
Към инспекцията е изграден помирителен съд, който разглежда спорните въпроси между работниците и работодателите.
Инспекцията, като орган на капиталистическата власт, завършва дейността си на Девети септември, а е ликвидирана през 1948г., когато нейните функции са поети от новосъздадените народни съвети.
Архивният фонд е запазен по-цялостно за последните няколко години. Унищожение на документи са извършвани през 1936, 1940, 1942, 1943г.
Окръжни от Министерството на търговията, промишлеността и труда (1935-1944) за обществено осигуряване на работниците, за приложение на наредбата за настаняване на работа на безработни, за ежедневното явяване в инспекцията на зарегистрираните безработни, за заплащане труда на работниците от различните браншове, за провеждане изпити по правилника за техническия персонал, за контрол от страна на инспекцията съобразно закона за закрила на труда, за лекуване на осигурените работници, за изпращане на млади работници и работнички на летуване.
Окръжни за гражданската мобилизация на работниците от предприятията (1940), преписки по осигуряване квалифицирани работници за предприятията в града, списъци на работници, освободени от военна мобилизация (1940-1942), сведения за количеството необходима за граждански мобилизираните предприятия работна ръка.

Преписки, рапорти и списъци във връзка с уволнението на работници от фабрика "Текстил" и други фабрики в окръга; жалби на работници поради неспазване на 8 часов работен ден. Преписки по закона за общественото осигуряване, хигиена и безопасност на труда; преписки за станалите злополуки, актове, рапорти и карти за злополуки; статистика на злополуките (1937-1940).
Рапорти на техническите инспектори за извършени ревизии на парни котли и резервоари на предприятия и параходи с данни за мерките по обезпечаване на труда (1938-1940); списък на предприятията, които имат парни котли.
Материали на борсата на труда: преписки по настаняване на работа стажанти със средно и висше образование, преписки с индустриални предприятия по внасянето на суми за фонд "стажанти и безработни със средно и висше образование", книги за регистриране на безработни и изплащане на помощи (1937-1942).
Преписки във връзка с дейността на помирителния съд:помирителни дела (1926-1943).
Годишни отчети за дейността на инспекцията (1937-1943) съдържащи статистика на осигурените работници по предприятия и вид на производството, в което са включени; статистика на раздадените помощи, на станалите леки и тежки злополуки, на работническите жилища; анализи за извършван надзор върху предприятията по отношение на хигиената в тях; данни за библиотеките към предприятията, за културно-просветната работа, провеждана сред работниците.
 
 РЕКВИЗИЦИОННА КОМИСИЯ, гр. ВАРНА
Ф. 631К, 101 а. е., 1939-1944г.

Създадена през 1939г. като орган на Градската община със задача изземване от индустриалните предприятия, търговските фирми и населението движими и недвижими имущества и най-вече произведени селскостопански продукти за нуждите на военните сили.  Реквизиционната комисия просъществувала до 1948г. 
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди на Реквизиционната комисия и преписки със Шуменска област по назначаване членове на изпълнителната комисия. Окръжни по определяне на комисията (1939-1941); преписки по прилагане на закона за реквизициите; материали по изготвяне на мобилизационни планове и подготовка за извършване на реквизицията.
Преписки, декларации, сведения и други по реквизиране на сено и фуражни растения; окръжни и преписки по преброяване на домашните животни - коне, крави; преписки по периодичното реквизиране на впрегатни животни за нуждите на войската, добитък за клане и животински продукти (1939-1944).
Сведения за произведените количества зърнени храни; преписки с Околийската реквизиционна комисия за необходимото количество, което се оставя за изхранване, за посев, за работа и за разплод; протоколи за средното производство от декар и среден добив на животински продукти (1939-1944).
Разпореждане за осигуряване на неприкосновени запаси от гориво, газьол, дърва и др. и по привеждане в известност свободни от реквизиция превозни средства; списък на годните за работа фурни в града (1940).
Преписки по реквизиране на частни квартири, по нормиране леглата на хотелите в града; протоколи на гарнизонната квартирна комисия за наети за немски офицери квартири; списък на кьошковете и вилите край града, реквизирани за нуждите на германските войски (1941-1944);преписки по предаване на училищни сгради на немски военни поделения (1942-1944).
Преписки по реквизиране на параход "България", собственост на Параходното дружество "Постоянство" (1941).