II. ПРОМИШЛЕНОСТ
АКЦИОНЕРНИ И СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА
ЗА ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ


АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПАМУЧНИ ПРЕЖДИ "ХРИСТО БОТЕВ", гр. ВАРНА
Ф. 7К, 345 а. е., 1925-1947г.
Учредено през 1925г. под наименованието АД за памучни прежди "Цар Борис" с италиански и отчасти български капитали. Дружеството закупува фабриката за памучни прежди на Първото българско анонимно дружество "Принц Борис", собственост на английската компания "Нишанъл котон спининг къмпани аф България лимитед" . Фабриката произвежда търговски и индустриални памучни прежди и се ползува от закона за насърчение на местната индустрия. 
През 1942г. по силата на закона за защита на нацията, капиталите на акционерите от еврейски произход са конфискувани и държавата става почти изцяло собственик на предприятието, което въпреки това запазва акционерната си форма. 
След 9 септември, за известно време, собственици на фабриката са предишните акционери. Фабриката е национализирана през 1947г. 
Архивният фонд е почти изцяло запазен. Унищожени са някои документални материали за периода 1925-1935г.
Устав на акционерното дружество за памучни прежди "Цар Борис" (1934); договор между "Нишанъл котон спининг аф България лимитед" гр. Манчестър, притежаващо Първото българско анонимно привилегировано дружество за памучни прежди "Принц Борис" и Жак Сузин от Милано по продажбата на фабриката за памучни прежди във Варна, заедно с машините, мебелите и правото на концесия (1925); съдебно дело против АД "Цар Борис" поради укриване на действителната сума от покупката на фабриката (1940); материали по конфискуване на незаконно продадени акции, притежание на лица от еврейски произход, по отстраняване на евреите акционери от фабриката и превръщането в държавна собственост на по-голямата част от акциите (1940-1942); преписки по възвръщане на фабриката след 9 септември на бившите собственици.
Материали от общи годишни събрания (1926-1946), списък на акционерите с данни за размера на акционерния капитал; протоколи на общи годишни събрания, годишни баланси, съдържащи сведения за размера на капитала, резервните фондове, стойността на движимите и недвижимите имущества, печалби, дивиденти, тантиеми за разпределение между акционери и членове на управителни съвети, доклади за дейността на ръководството на дружеството и пр.; протоколи от заседания на управителния съвет, гр. Варна (1930-1946) и заседания на изпълнителния комитет, гр. София (1941-1944).
Патенти за право за произвеждане на памучни прежди и електрическа енергия и свидетелства за ползване от облагите на закона за насърчаване на местната индустрия (1936-1940).
Преписки с Българска народна банка, с Министерство на търговията, промишлеността и труда, с АД "Български предачници" и протоколи на управителния съвет по снабдяване на фабриката със суров памук и спомагателни материали; преписки по осигуряване на необходимите контингенти по клиринговите спогодби на държавата с другите страни; материали по сключване на компенсационни сделки с различни чуждестранни фирми и осигуряване на износ от селскостопански произведения от страната, за да се осигури необходимия внос от стоки (1937-1942); преписки на вноса и преработката на руски памук (1940-1941), на турски памук (1942), на целволе от Германия и фиоко от Италия; преписки на протоколни решения по внос на машини, рингове и вретена в рамките на клиринговата система и чрез компенсации; статистически сведения за налични и необходими сурови материали (1941-1944), партидни книги за сурови и спомагателни материали, книга за внесени машини и резервни части и др.
Проекто-производствен план за 1947г.; протоколи от заседания на управителния съвет и на изпълнителния комитет и преписки по ежедневното организиране на производствения процес. Партидни книги за вложени сурови материали и получена готова продукция, партидни книги за готови стоки; статистически сведения за движение на готовата продукция, диаграми за движението на производството, данни за асортимента на производството; протоколи на управителните съвети за мерките по снижение стойността на продукцията; решения за увеличаване производството; калкулации за произведена продукция и спецификации по изработка на руски памук; материали по запазване доброто качество на продукцията с въвеждането на оригинални бои и пр. (1937-1947).
Преписки с различни фирми. Главното комисарство, гр. София по пласирането на продукцията; протоколи на управителния съвет за създаване на бюро за общи продажби на продукцията на всички български предачници, за разтурване на бюрото, тъй като неговият управител - притежателя на фабрика "Текстил" го използувал, за да пласира предимно свои стоки, протокол за създаване на ново бюро (1934); партидна книга за клиентите; статистически сведения за произведени и продадени стоки (1938-1943); преписки с Клоновия съюз на българските индустриалци и с Министерството на търговията, промишлеността и труда по определяне цените на произведените стоки (1938-1947).
Преписки с Българския работнически съюз по приемане на колективен трудов договор между работодатели и работници (1937-1938); статистически сведения за заетите в предприятието работници с данни за тяхната специалност и възнаграждения; преписки във връзка с инциденти между работници и работодатели, книги за наказани работници заради безпричинни отсъствия и повреди на машини (1940-1942); актове за злополуки; преписки със съдия изпълнителите и бирник-екзекутора по запори върху заплатите на работниците (1941-1946); акт, съставен от Инспекцията на труда поради нарушение на закона за ХБТ.
Преписка по гражданската мобилизация на фабриката; материали на коменданта на фабриката; заповеди за наказване на граждански мобилизирани работници, планове за евакуиране на фабриката и пр. (1939-1944).
Доклади за извършена проверка по приложение на закона за данък върху приходите, гербовия налог и за проверка на търговските книги.
Архитектурни и строителни планове и чертежи на сградите на фабриката, планове за разположение на машините в производствените зали, технически планове за електродвигателни инсталации, планове и обяснителни записки за разширение на машинните зали, на сушилнята към фабриката, на турбинната зала, на бояджийницата, избелвателницата, пакетажната и предачна зали и пр.
Окръжни на АД "Български предачници", на Клоновия съюз, на Министерството на търговията, промишлеността и труда, на Отечествения фронт и пр. (1939-1947).