АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТЕКСТИЛ", гр. ВАРНА
Ф. 21К, 193 а. е., 1902-1945г.
Предприятието възниква през 1909г. като парна бояджийска фабрика, ползувайки се от закона за насърчение на местната индустрия. Собственост е на Асен Николов, а след това на съдружниците Паница и Николов. През войната бояджийската фабрика се превръща в кожарска и снабдява войската с кожарски материали.
През 1918г. едноличното предприятие се трансформира в акционерно, като закупува фабриката за памучни прежди на Хаджи Дечев и получава концесията за производство на памучни прежди и памучни платове. 
Фабриката започва да се разширява, откриват се предачен, тъкачен, бояджийски цехове, електроцентрала и към 1926г. достига производство 15 - 18х. метра плат дневно.
Предприятието на Асен Николов е известно със средновековната експлоатация на работниците. Той набира за работнички от далечни села съвсем млади, често малолетни момичета, които живеят във фабриката, докато трае договорът, не излизат вън от оградата й, работят по 16-18 часа на ден и, когато напущат предприятието, получават като възнаграждение по една шевна машина и десетина метра плат. 
Дружеството е ликвидирано на 1 май 1945г., когато фабриката на Асен Николов е конфискувана и превърната в социалистическа собственост. 
Архивният фонд не е запазен цялостно. Повече документи има за последните десетина години от съществуването.
Устав на дружеството с данни за акционерния капитал; книга за акционерите.
Писма от Министерството на търговията и земеделието относно даване на концесия за произвеждане и пласиране на прежди и платове (1902-1918), по даване на общи и специални облаги по закона за насърчение на местната индустрия (1919-1930); патенти за произвеждане на електрическа енергия съгласно наредбата-закон за държавните привилегии, патентите и акцизите (1944-1944); дипломи за участие в панаири и пр. (1934-1944).
Преписки с Българска народна банка по отпускане валута за внос на сурови материали, с Клоновия съюз на българската индустрия, АД "Български предачници", Министерството на търговията, промишлеността и труда по снабдяване с памук, целволе и др.; преписки във връзка с получаване наряд за изработване на прежди от внесени руски и турски памук; регистри за сурови и спомагателни материали, за производствени разходи, за изработени материали (1942-1944); преписки с Главното комисарство, Интенданството, Дирекцията на гражданската мобилизация по изпълнение на военновременни поръчки. Министерски постановления по изработване и разпределение на изработените стоки (1940-1944).
Преписки с Варненската инспекция на труда, с коменданта на граждански мобилизираните предприятия, Русе по мобилизиране на работници, по осигуряването им и пр. (1939-1944). Сведения за работното време и възнагражденията на работниците, запори върху заплатите им, данни за тежкото положение на работничките от пансиона на фабриката (1931-1944); снимки на работнички.
Статистически сведения за индустрията с данни за двигателната мощност на предприятието, броя на работниците, капацитета на фабриката, размера на производството (1942-1944) и пр.
Протоколни книги от заседания на управителния съвет, протоколи, годишни отчети и др. на общи годишни събрания с данни: капитали, приходи и разходи, тантиеми и дивиденти за разпределение и пр. (1939-1944).
Архитектурни планове на фабриката, скици на парцели на дружеството, планове за разширение на фабичното здание, на електрическата централа, на работническите жилища, чертежи на машини и скици за монтирането им в залите; снимки на старата фабрична сграда на предприятието и тъкачните зали, снимки на стопанството на фабриката.

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "МАТЕЙ НЕДКОВ", гр. ВАРНА
Ф. 647К, 31 а. е., 1936-1947г.

Създадено през 1908г. като еднолична фирма. През 1930г. се преобразува в събирателно дружество. Предприятието се занимава с търговия на анилинови бои, боядисване на прежди и чистене на друхи. Национализирано през 1947г.
Запазени са незначително количество архивни материали.
 
 


АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "КИРИЛ", гр. ВАРНА
Ф. 102К, 100 а. е., 1909-1947г.

Основано през 1909г. в с. Река Девня, Варненско, под наименование Акционерно дружество за ютени изделия "Фабрика Кирил".  През 1914г. дружеството построява сграда в гр. Варна и премества там фабриката. Занимава се с юто-конопено предачество и тъкачество, памуко-ленено-вълнено тъкачество и изработване на килими и пътеки. Има клон в Пловдив, който е само въжарски. Национализирано е през 1947г. 
Архивният фонд е запазен сравнително добре.
Протоколи на управителния съвет (1939-1947), протоколни книги от общи годишни събрания (1909-1919) с данни: основаване на дружеството, набиране на акционерния капитал, постройка на фабричните здания, закупуване и оборудване на предприятието с машини, по ежедневното организиране на производството и пр.
Баланси на дружеството (1915-1919, 1941-1945), инвентарна балансова книга (1909-1912) с данни: сметки на дружеството, фондове, печалби, дивиденти, тантиеми и пр.
Окръжни и бюлетини на клоновите съюзи на вълнено-текстилната и памучната индустрия за определяне цените на стоките, за разпределение на суровите и спомагателни материали, за изпълнение на възложени наряди, за гражданската мобилизация; преписки с предприятия в страната и чужбина по снабдяване със сурови материали, по пласмента на готовата продукция, по изпълнение на поръчки; декларации за вносни стоки; статистически сведения за хода на производството (1942-1947), книги за производството, дневници за оборота, стокови книги и пр.
Преписки с кредитни учреждения по отпущане на заеми, с данъчни органи по определяне данъчните облагания на дружеството; доклад за извършени данъчно-счетоводни проверки на фирмата за облагане с данък върху военновременните печалби за 1942-1944г.
Преписки на коменданта на фабриката с коменданта на гражданската мобилизация, гр. Русе по мобилизация на работници; сведения за извършени саботажи, сведения за наказани работници; регистри на работниците, на получените възнаграждения (1940-1942).
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЛЕН", гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 196К, 17 а. е., 1936-1948г.
Основано през 1926г., национализирано през 1947г.
Произвежда ленени и памуко-ленени тъкани.
Запазени са малко документални матерали.

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "РАТЯ ЦАНКОВИ", гр. ВАРНА
Ф. 28К, 32 а. е., 1925-1942г.

Основано през 1925г., като до 1938г. носи наименование "С-ие Братя Цанкови и В. Кисььов", ликвидирано е през 1947г. Произвежда конопени конци и въжета от коноп и манила.
Архивният фонд е запазен частично.

ВЪЖАРСКА ФАБРИКА "СТ. КИСЬОВ И АТАНАС ГЕОРГИЕВ", гр. ВАРНА
Ф. 29К, 25 а. е., 1938-1943г.

Създадена 1938г., национализирана 1947г. Занимава се с производство и търговия на конопени изделия.
Архивният фонд е запазен частично.

КОПРИНЕНА ФАБРИКА "ТРАКИЯ", гр. ВАРНА
Ф. 128К, 17 а. е., 1941-1948г.

Основана през 1926г. Национализирана през 1947г. Отначало произвежда конци, ибришими и други артикули, а от 1946г. открива тъкачен отдел за копринени платове.
Запазените архивни материали са малко.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "РАЧО МИХАЙЛОВ", гр. ВАРНА
Ф. 252К, 25 а. е., 1944-1947г.

Предприятието е създадено в началото на 1944г, национализирано е през 1947г. Занимава се с обработка на кожи.
Архивните материали са запазени частично.
 


АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СОКОЛ", гр. ВАРНА
Ф. 23К, 51 а. е., 1922-1948г.

Основано през 1922г. под наименование "Парна бояджийска фабрика "Сокол", национализирано през 1947г. Занимава се с боядисване на памучни прежди, а през известен период с търговия и представителство и тъкачество.
Запазени са незначително количество документи.
Устави на дружествата, преписки по строеж и разширение на фабрични сгради, оферти за машини и пр. ф. 28К (1935-1941), ф. 647К, (1930-1945).
Окръжни и преписки с Министерството на търговията, промишлеността и труда, с Клонови съюзи на индустрията и с разни фирми по снабдяването със суровини и спомагателни материали ф. 128К.
Книги за произведени материали и готова стока; статистически сведения за производството ф. 647К (1939-1944); сведения по изпълнение на Двегодишния стопански план ф. 252К (1947); преписки с Министерството на търговията и промишлеността, с Дирекцията на снабдяването по разпределение на произведените стоки; преписки с кредитни учреждения по осигуряване на кредити и пр. ф. 195К, 128К, 252К, 29К.
Протоколи от общи годишни събрания и протоколи на управителни съвети; баланси и инвентарни книги за балансите ф. 28К (1933-1935), книги за акционерите, главни книги, ф. 196К, ф. 128К, партидни книги и пр.