АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА,
КООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА МАШИНОСТРОЕНЕ


АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ВУЛКАН", гр. ВАРНА
Ф. 65К, 85 а. е., 1919-1947г.
Фирмата е създадена през 1910г. като еднолично предприятие. След около година предприятието е закупено от Събирателното дружество "Кирчев-Вълков". През 1919г., поради нарасналата нужда от оборотен капитал, то се трансформира в акционерно дружество под наименованието Акционерно дружество за фабрикуване на метални и металолеярни изделия "Вулкан" и разширява значително фабриката. Отначало работилницата на фирмата произвежда ветроупорни фенери и петролни лампи, по-късно домакински предмети и дребни земеделски сечива, а след 1919г. по-широк асортимент метални и металолеярни изделия - готварски и отоплителни печки, машинни части, метални инсталации.
Предприятието е ликвидирано със закона за национализацията.
Документалните материали от началната дейност на предприятието са унищожени. Останалите са запазени по-цялостно.
Протоколи от заседания на управителния съвет, протоколи на поверителния съвет (1932-1937), протоколи от производствени съвещания (1947); инвентарни балансови книги (1919-1947) с данни за фабричните постройки, машини и инструменти, за фабричното производство, за движението на капиталите, за печалбите, за раздадените дивиденти и тантиеми; партидни книги за изплатените дивиденти (1924-1947), баланси (1934-1947).
Преписки с АД "Българска търговия", с Вносната централа и разни фирми по снабдяване на предприятието със сурови материали и по закупуване на машини и машинни части; книги за суровите материали.
Партидни книги за изработени стоки; окръжни и преписки с Дирекцията на вътрешната търговия, индустрия и занаяти по определяне цените на произведените артикули; преписки с различни фирми по пласиране на произведени стоки.
Преписки с кредитни учреждения по финансови въпроси; преписки и актове от Варненското данъчно управление, ревизионни актове за проведени финансови ревизии от инспектора по държавните приходи и акзици; съдебно конфискационно дело срещу собствениците на акционерното дружество (1947).
Преписка с Варненската инспекция на труда по общественото осигуряване на работниците и по приемане на работа на безработни (1931-1942); преписки по гражданската мобилизация на работниците и др.; амбулаторна книга за прегледани работници (1941-1947).
 
 

"ЧЕРНО МОРЕ", ПРОЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНДУСТРИАЛНИ И МОРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, гр. ВАРНА
Ф. 72К, 144 а. е., 1932-1948г.

Кооперацията е основана през 1932г., като отначало дирекцията се намира в София, а фабриката във Варна, разположена край Варненското езеро. През 1935г. в кооперацията се влива Производителната механическо-корана кооперация "Съгласие".
Целта на кооперацията е - производство на двигателни машини, парни котли, металолеярни изделия, дървени и железни плавателни съдове, индустриални машини и машинни части. През 1942г. кооперацията започва да произвежда земеделски машини.
Предприятието е национализирано през 1947г.
Архивният фонд е запазен цялостно.
Устав на кооперацията, правилник за взаимоспомагателния фонд, преписка по създаване и регистриране на кооперацията.
Протоколни книги на управителния съвет на кооперацията, протоколи на общи годишни събрания (1932-1947); книги за инвентарите и балансите (1939-1947), описи на инвентара и ценните книжа; протоколи на контролния съвет; ведомости за положението на сметките в главната книга с данни за дяловия капитал, за машините, за печалбите, за раздадени дивиденти и трудово възнаграждение, книги за дяловия капитал.
Преписки по строеж на работилница на кооперацията; оферти от чуждестранни фирми и преписки по доставка на машини.
Преписки по производствена дейност: поемни условия, договори за изпълнение на поръчки за водопроводни арматури, спирателни кранове, сламорезачки, вагон-цистерни, филополт за винарски изби, генератори, инсталации, ярмомелки и пр.; чертежи на машини, произвеждани в кооперацията; книги за производството, книги за разходите по издръжка на производството, разходи за труд и за материали; калкулации за стойността на изработените предмети.
Двегодишен стопански план (1947-1948), преписки с Върховния стопански съвет по производствената програма на кооперацията.
Снимки на предмети, изработени в кооперацията, изложени на Международната изложба, Варна, удостоверения за награждаване на кооперацията със златни медали (1940).
Статистически сведения на кооперацията с данни за машините, работниците и производството.
Ведомости за изплатени възнаграждения на работниците, книги за работниците, заповеди на директора за приемане ученици-работници.
Преписки с кредитни институти; книги за данъчни облагания, ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1935-1947).

"ЛОРМ", ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, гр. ВАРНА
Ф. 129К, 205 а. е., 1930-1948г.

Създадено през 1920г. като събирателно дружество. През 1942г. се реформира в акционерно. Национализирано през 1947г. Произвежда дребна железария, необходима за дограми и дървени мебели.
Запазена е документацията само за последния период от съществуването на дружеството.
Протокол по основаване на предприятието.
Устав на акционерното дружество, учредителен протокол; сведения за материалната база при трансформиране на фирмата в акционерно дружество (1925-1947).
Преписки по закупуване място за строеж на фабрика: протоколи, обяснителни записки по разширение на фабричното здание; по закупуване и инсталиране на нови машини; архитектурни планове на фабриката, проекто-строителни планове; двегодишен стопански план (1937-1947).
Окръжни на Клоновия и Родовия съюз на металната индустрия, на Варненското индустриално сдружение (1940-1947), наредби и закони за металната индустрия (1937-1948).
Разрешително, удостоверение за производство и продажба на стоките на предприятието (1941-1945); партидни книги за готовите стоки; годишни статистически сведения за производството (1938-1947), сведение за движението на суровите и спомагателни материали; преписки по определяне цените на готовите стоки, партидни книги на фабричните разноски; проекто-план за производството през 1948г.
Партидни книги за работниците (1935-1945); преписки по уволнение на работници, по изплащане на вноски за осигуряване на работници (1938-1948); сведения за мобилизационното състояние на предприятието; преписки по подпомагане мобилизираните работници и техните семейства (1945).
Протоколи на управителния съвет и на проверителния съвет (1941-1947), баланси (1938-1946).
 
 

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПАРТАМЯНОВИ", гр. ВАРНА
Ф. 100К, 60 а. е., 1919-1947г.

Предприятието е създадено през 1926г. като Събирателно дружество "Партамянови". През 1933г. се трансформира в акцонерно дружество. Национализирано през 1947г. Произвежда печки, дърводелски и земеделски машини.
В състава на фонда се забелязват частични унищожавания на архивни материали.
 
 

МЕТАЛО-ТЕХНИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА", гр. ВАРНА
Ф. 242К, 18 а. е. 1932-1947г.

Просъществувала от 1932 до 1947г. Занимава се с производство на метални произведения и поправка на машини.
Архивният фонд е запазен частично.
 
 

ДРУЖЕСТВО "КОРОНА", гр. ВАРНА
Ф. 130К, 29 а. е., 1937-1948г.

Основано през 1937г. като акционерно, преобразувано през 1943г. в дружество с ограничена отговорност. Произвежда дребни метални изделия. Национализирано 1947г.
Запазени са малко архивни материали.

ФАБРИКА "СТРУГ", гр. ВАРНА
Ф. 101К, 33 а. е.,1932-1949г.

Създадена 1928г. за производство на печки. През 1937г. предприятието се разширява, открива представителство в София и други по-големи градове в страната. Национализирано през 1947г.
Архивният фонд е съхранен частично.
 
 

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПРЕСМЕТАЛ", гр. ВАРНА

Ф. 455К, 16 а. е., 1938-1947г.
Основано през 1938г. Занимава се с производство на пресови металически и бакелитови изделия. Национализирано 1947г.
Архивният фонд е запазен частично.
 
 

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - ПЪРВА БЪЛГАРСКА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ КОПЧЕТА, гр. ВАРНА
Ф. 454К, 11 а. е., 1937-1947г.

Основано през 1932г., национализирано през 1947г.
Архивният фонд е запазен частично.
 
 

ПЪРВО БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ, МЕТАЛНА И ЕМАЙЛНА ИНДУСТРИЯ "РАБОТНИК", гр. ВАРНА
Ф. 42К, 19 а. е., 1921-1949г.

Основано през 1921г., скоро след това обявено в ликвидация, която продължава до 1949г.
Архивният фонд е запазен частично.
Фирмени дела на дружествата, устави, книги за акционерите, учредителни протоколи, протоколни решения за увеличаване на капиталите; преписки по сливане на предприятия; сведения за металната база при учредяване на АД "Лорм" ф. 100К, 130К.
Преписки, архитектурни планове по строеж на сгради и работилници, оферти и преписки по снабдяване с машини от чужбина, поемни условия за сключване договори и пр. ф. 100К.
Патенти за изобретения, свидетелства за регистрирани фабрични марки.
Преписки с Народна банка, с Клоновия съюз, с Вносната централа, с Министерството на търговията, промишлеността и труда София и с разни фирми по снабдяване на предприятията със суровини; партидни книги за движението на суровите и спомагателни материали; протоколни решения на управителни съвети, по разглеждане оферти и доставка на стоки и материали, необходими за производството.
Планове и чертежи на произвеждани предмети и машини; партидни книги за движението на готовите стоки, за производствените разноски; преписки и окръжни от Министерството на търговията, промишлеността и труда по определяне цени на готови стоки, калкулации на произведени предмети; статистически сведения за производството; преписки по пласмента на произведената продукция, преписки по изпълнение поръчки от военни поделения и държавни учреждения ф. 100К, 130К, 101К, 242К, 42К.
Преписки с Министерството на търговията, промишлеността и труда, с Инспектор-Коменданта, гр. Русе по гражданската мобилизация; партидни книги за работниците с данни за специалността и размера на надниците; ревизионни листове за извършени хигиенни ревизии на предприятията; запори върху заплатите на работниците; писма за удръжки на данъци и пр. ф. 100К, 130К, 101К.
Актове на Варненското данъчно управление, на експерт-счетоводител при Министерството на финансиите, на Инспектора по държавните приходи по извършване финансови ревизии на предприятията; преписки и жалби по облагане на акционерните дружества с данък върху имуществата.
Протоколи на управителни съвети, протоколи на контролни съвети, баланси, инвентарни балансови книги на дружествата и главни книги с данни за размера на капитала, за вида и стойността на фабричните сгради,машини и инструменти, за получените печалби, за разпределението на дивидентите и тантиемите; протоколи от общи годишни събрания на акционерите и от заседания на управителния съвет ф. 100К (1933-1947); ф. 130К (1938-1947); ф. 101К (1937-1948); ф. 454К (1937-1947); ф. 242К (1933-1946); ф. 455К (1938-1947).