ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОРАБОСТРОЕНЕ
ДЪРЖАВНА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА, гр. ВАРНА
Ф. 11К, 202 а. е., 1925-1944г.
През 1912г. се създава Варненската пристанищна работилница с цел да поддържа в техническа изправност плавателните и превозни средства на пристанището.
Към 1925-1929г. производствената дейност на Пристанищната работилница се разширява. Тя започва да извършва ремонта на плавателните съдове и поддържането на пристанищата по р. Дунав и Черноморското крайбрежие.
От 1939г. Пристанищната работилница започва да строи малки корабчета, превръща се в корабостроително и машиностроително предприятие и се преименува в "Държавна корабостроителница".
Като предприятие на капиталистическата държава, корабостроителницата приключва своята дейност на Девети септември 1944г.
С изключение на последните 5 години, архивният фонд е запазен частично.
Преписки с Областната стопанска камара по разглеждане законопроекта за насърчаване на корабостроенето (1944). Заповед на министъра на железниците, пощите и телеграфите за прехвърляне на корабостроителницата от Пристанищното управление в подчинение на Главната дирекция на железниците и пристанищата (1937); окръжни, наредби и писма на Главната дирекция на железниците и пристанищата по работата на корабостроителницата (1930-1944).
Бюджети на корабостроителницата (1942-1943), преписки с Дирекцията на водните съобщения по определяне кредити на корабостроителницата; доклади, сметки, разписки и др. за изплатени данъци. Писмо на Бюджетоконтролната служба, Горна Оряховица по прилагане закона за извънредните разходи за обезпечаване сигурността на държавата (1941).
Преписки с инспектора на Черноморското крайбрежие, Дирекцията на пристанищата и корабостроенето, поемни условия, договори, спецификации и др. по обзавеждането на работилницата с машини, инсталации, инструменти, дизелови двигатели, електромотори, компресори, фрез-машини, въздушни чукове, стругове; протокол на комисия по закупуване на плаващ кран от Германия; ситуационен план за разположението на машините в корабостроителното отделение и машинната работилница (1939). Списък на машинния инвентар (1941) с данни за оборудването на леярското, шлосеро-стругарското, котелното, корабостроителното, компресорното, дъскорезното и сушилно отделение.
Преписки с частни фирми по доставка на материали и съхраняване необходимите за производствената дейност корабни двигатели, електрически материали, дървен материал и пр.
Годишни строителни програми на Дирекцията на водните съобщения, съдържащи програмите на корабостроителницата (1937-1944) с данни за обектите и видовете работа, необходимите машини и материали.
Преписки по извършените ремонти на влекачите "Раковски", "Бургас", дълбачката "Добруджа", шаланите "Тунджа", "Арда" и "Струма".
Програма и протокол за изпитанието на първия построен кораб "Галата" (1937). Списък на построените плавателни съдове (1937-1944) с данни за размера, тонажа, оборудването и скоростта им.
Поръчки, чертежи, скици, работни проекти и обяснителни бележки на конструкторското бюро на корабостроителницата.
Сведения за броя на работниците, техническия и административен персонал (1930-1944), преписки, обявления и заповеди за уволнение на работници (1932-1933); заповеди и кръжни по временното увеличение на възнагражденията на персонала (1941-1942); протоколи на комисии за провеждане на изпити за квалификация; преписки по изпращане на работници на специализация в Германия; актове за констатирани заболявания на работници; преписки по снабдяване на работниците с работно облекло, налъми и пр.
Заповед на началника на пристанището за представяне от всеки работник полицейско свидетелство за неучастие в забранени организации; заповед на коменданта на пристанището за обявяване на полицейски час в района на пристанището (1943); нареждане на министъра на железниците за оказване помощ на жандармерията при преследване на партизани; рапорти на майстори за отсъствия на работници без разрешение, молби на работници, граждански мобилизирани, за освобождаване от работа (1941).
Писмо и обявление по провеждане на мач между железничарски спортен клуб и клуба на кораб "Сванетия", Одеса.
Отчети за дейността на корабостроителницата (1931-1939) с данни за вида на извършената работа, стойността на употребения материал и броя на надници.

КОРАБОСТРОИТЕЛНА, КОРАБОПЛАВАТЕЛНА И РИБОЛОВНА КООПЕРАЦИЯ "НЕПТУН", гр. ВАРНА
Ф. 12К, 86 а. е., 1934-1948г.

Учредена през 1934г. от десетина души инженери, майстори, машинни техници-корабостроители и специалисти рибари и моряци. Собствениците на дялов капитал са само няколко души, което определя и капиталистическия характер на предприятието.
Кооперацията се занимава със строеж на лодки и малки плавателни съдове, ремонти и пр. От 1935г. тя започва да се занимава с други дейности, свързани с морето - корабоплаване и риболов и най-вече делфинолов. Тя получава богати риболовни концесии около Варна и по Добруджанското крайбрежие.
Като капиталистическо предприятие, кооперацията е национализирана през 1948г. 
Архивният фонд е запазен добре.
Устав на кооперацията (1934-1940), протоколи на общи годишни събрания по изменение на устава; протоколни решения за участието на кооперацията с дялов капитал в други сдружения.
Протоколи на общи годишни събрания на членовете по приемане бюджетите на кооперацията (1937-1947); годишни баланси (1934-1947) с данни; дялов капитал, приходи от риболова и делфинолова, от плавателни съдове, печалби от производството и от корабоплаването, разпределение на печалбите.
Скица и архитектурен план на сградата на кооперацията (1935), обяснителна записка по обзавеждането на корабостроителната работилница (1935), архитектурни планове и преписки по постройка на нова корабостроителница (1942), сведения за оборудването й с машини (1941).
Годишни статистически сведения (1935-1943) с данни за финансовото състояние на кооперацията, суровите материали и производството; преписки по снабдяване с машини, резервни части и други сурови материали; преписки с германски, датски и други чуждестранни фирми по доставянето на двигатели и мотори; партидни книги, предложения за поръчки и договори за продажба на изработени плавателни съдове с дървена конструкция.
Свидетелства за годност за плаване на новопостроени кораби; протоколи на общи годишни събрания с данни за построени плавателни съдове (1935-1947).
Изложения, протоколни решения и др. по закупуване и строеж на моторни кораби, предназначени за риболов и делфинолов.
Статистически сведения за движението на наемните работници, данни за възнаграждението им; правилник на учрежденската взаимоспомагателна каса.
Доклад на директора на държавната корабостроителница и постановление на Министерския съвет по уедряване на национализираната кооперация "Нептун" към Държавната корабостроителница; доклад за състоянието и капацитета на предприятието (1948).
 
 

БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА СТРОЕЖ НА КОРАБИ, ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ "КОРАЛОВАГ", гр. ВАРНА
Ф. 10К, 99 а. е., 1926-1950г.

Дружеството е образувано през 1926г. от германските акционернидружества Верфт Нобискут, Рандсбург, "Хановерше машинен-бау", чехското "Рингхофер Татра Верке", Прага и Българското търговско параходно дружество "Постоянство", Варна.  По време на Втората световна война акциите и капиталите на предприятието са изцяло германски. Отначало дружеството се занимава със строеж и ремонти на малки плавателни съдове и машини, а в последните години строи големи до десеттонни кораби, товарни вагони, съоръжения за бетонни кораби, поправка на машини, инсталации и пр. Изиграва голяма роля за сглобяване и ремонтиране на плавателни съдове за германската военна марина, използвани във войната срещу Съветския съюз.
Предприятието е ликвидирано на 9 септември, като бива предадено на Съюзната контролна комисия.Архивният фонд е сравнително добре запазен.
Устав на дружеството и протоколи по неговото изменение; протоколи на годишни акционерни събрания (1927-1950) с данни за акционерите от чуждестранни и местни дружества и лица и притежаваните от тях акции, за открита подписка за нови акции, за избиране членове на управителния и проверителен съвет, за назначен ръководен персонал, за определено възнаграждение на управителния и проверителния съвет, за разпределение на чистата печалба и пр. Протоколи на общи събрания за увеличаване на акционерния капитал, преписка с Райхсбанк по продажба на акции (1941-1942); баланси (1939-1944) с данни за актива, реализираната печалба, разпределението на дивиденти и тантиеми.
Работни планове, обяснителни записки и строителни протоколи по разширение на фабриката (1932-1943), по оборудването на предприятието - леярното отделение, складовете, магазините; преписки, ситуационни планове, обяснителни записки, протоколи за строеж на кейови стени, хелинги, електрическа централа, нови фабрични зали, административна сграда и пр. (1943-1944); преписка с Дирекцията на съобщенията по закупуване на нови парцели в индустриалния квартал (1944).
Преписки с местни и германски фирми по внос на материали и съоръжения, необходими за кораборемонтната и други дейности на предприятието; постановление на Министерския съвет за безмитен внос на материали и корабен инвентар, необходим за производството на бетонни кораби (1942); сатистически сведения за изразходване материали (1943-1944).
Преписки и договори за изпълнение на поръчки за Германия и за местни учреждения (1932-1944); писмо до Министерството на търговията, промишлеността и труда за капацитета на предприятието (1944); статистически сведения за изпълнени поръчки по ремонт и строеж на военниплавателни съдове и товарни вагони (1943-1944).
Преписки с кредитни институти; главна книга с данни за движението на сметките - капитал, дебитори и кредитори, материали, производствени разноски, надници на работници, производство, залози и гаранции, постройка на работилници, машини, печалби и загуби, дългосрочни заеми на акционерите, резервен фонд и пр. (1931-1943); партидни книги, дневници; преписка с БНБ (1943-1944) по привеждане тантиеми на членове на управителния съвет - германски поданици.
Книги за направени ревизии от Варненската инспекция на труда (1935-1944) с данни за броя на работниците, работното време, почивките, възнагражденията, хигиената на помещенията; апелативната жалба на директора на предприятието до Околийския съд по повод наказателно постановление на инспектора на труда за лошите условия на работа във фабриката (1949); статистически сведения за броя на работниците, квалификацията им и пр.; партидни книги за работниците, сведения за ръста на работническите надници (1940-1944) и др.
Наредба за охрана на фабриката (1943-1944), наредба за въвеждане на полицейския час (1944).