АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА, КООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ТЮТЮНЕВА ФАБРИКА "МОМИЧЕ", гр. ВАРНА
Ф. 111К, 104 а. е., 1919-1948г.
Фабриката е създадена през 1887г. от Коста Авгериниди. Предприятието се занимава с преработка на тютюн и търговия с цигари. Национализирано през 1948г.
Архивният фонд е запазен сравнително добре.
Преписки с местни и чуждестранни фирми и представителства по закупуване на машини и съоръжения за фабриката; преписки по снабдяване на предприятието със сурови материали; договори за закупуване на неманипулиран тютюн (1931-1941), преписки с Българската земеделска и кооперативна банка по закупуване на тютюн, данни за качеството и количеството му (1942-1947).
Годишни отчети, годишни статистически сведения за производството (1928-1946).
Доклади за хода на производството, протоколи от ежемесечни производствени съвещания (1947-1948). Отчетни писма на Родовия съюз на тютюнофабрикантите с данни за производството на цигари от всички предприятия през петилетката 1926-1930г. (1934-1938).
Книги за внесен необработен и изнесен тютюн; книги за продажбите, книги за купувачите; преписки по пласиране на готовата продукция; наредби и сведения по износа на произведените цигари; преписки с Министерството на войната по изработването на войнишки цигари, с Централата за нарочни доставки по заплащането на цигарите за германските войници (1941-1944).
партидни книги за надниците на работниците (1935-1945); преписки с Родовия съюз на тютюнофабрикантите в България за сключване на колективен трудов договор (1936), преписки с Министерския съвет, с Върховния стопански съвет - сектор "Гражданска и стопанска мобилизация", с Трудовия комитет при 8 военно окръжие по гражданската мобилизация на работниците; решения на управителния съвет на Родовия съюз на тютюнофабрикантите по подпомагане на бедствуващите тютюнопроизводители.
Инвентарна балансова книга с данни за капитала на предприятието, машините, складовете, печалбите, работническите надници и пр., анкета за състоянието на предприятието през февруари 1945г., обхващаща производствените мощности, двигателите, запасите, годишното производство и пр.
 
 

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ГАЛАТА", гр. ВАРНА
Ф. 22К, 66 а. е., 1920-1947г.

Основано 1907г., то се явява помощно предприятие на Акционерно дружество "Текстил". Чрез него се екстплоатират нивите, лозята и горите на главния акционер на АД "Текстил" Асен Николов, парковете на текстилното предприятие и електрическата енергия. Предприятието притежава обширни складови помещения, оборудвани с хладилни инсталации. Занимава се с угояване, консервиране и износ на заклан добитък и продукти от него, срещу което внася суров текстилен материал.
Архивният фонд не е запазен цялостно.
Протоколи на управителния съвет (1930-1946), на проверителния съвет (1925-1945), доклади за дейността на дружеството (1934-1945).
Годишни и месечни статистически сведения (1937-1947), сведения за дейността на мелниците в селата Микре и Сопот, Ловешка околия.
ФАБРИКА ЗА КОНСЕРВИ И ДЕЛИКАТЕСИ "БРАТЯ КИРЯКОВИ", гр. ВАРНА
Ф. 117К, 47 а. е., 1937-1943г.
Основана през 1914г.
ФАБРИКА ЗА КОНСЕРВИ "ЧЕРНО МОРЕ", гр. ВАРНА
Ф. 115К, 42 а. е., 1924-1948г.
Основана през 1921г.
КОНСЕРВНА ФАБРИКА "БОЛЯРИН", гр. ВАРНА
Ф. 118К, 73 а. е., 1930-1943г.
Основана през 1926г.
КОНСЕРВНА ФАБРИКА "МАКЕДОНКА", гр. ВАРНА
Ф. 116К, 8 а. е., 1938-1948г.
Основана през 1937г.
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА КОНСЕРВНА ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯ "ЯНИ КИРЯКОВ", гр. ВАРНА
Ф. 113К, 35 а. е., 1941-1947г.
Дружеството е основано 1941г.
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "СТРАЦИМИР", гр. ВАРНА
Ф. 114К, 21 а. е., 1944-1947г.
Дружеството е основано през 1944г.
Фабриките се занимават с производство на рибни, местни , зеленчукови и плодови консерви. Ликвидирани са с национализацията през 1947г.
Архивните фондове са частично запазени и обхващат последния период от дейността на предприятията.
Преписки по основаване на фирмите, устав на акционерното дружество "Яни Киряков"; архитектурни планове и преписки по постройка на сгради за предприятията; преписки по узаконяване на фабриките; преписки с чуждестранни фирми по оборудване на предприятията с машини ф. 113К, 114К.
Производствени програми; преписки с разни фирми по доставка на сурови материали; поръчки за изработване на консерви за разни предприятия; окръжни от Клоновия съюз по определяне на наряди; книги за вложените сурови материали, декларации за движението на суровите материали.
Книги за добитото производство, книги за произведените и продадени стоки; окръжни от Клоновия съюз на консервната индустрия, от Централната кооперация на консервопроизводството, от Варненското индустриално сдружение по определяне цените на стоките и по пласиране на производството; статистически сведения за движението на стоките, калкулация за стойността на производството; статистически сведения за индустрията, за броя на работниците и произведените продукти; сведения за работническите възнаграждения ф. 117К; книги за надниците на работниците ф. 115К; рапорти за състоянието на фабрика "Болярин" по време на гражданската мобилизация на предприятието; ревизионна книга по безопасността на труда.
Преписки с БНБ по кредитиране на предприятията, дневници за оборота и за данъка върху оборота.
Инвентарни книги и баланси с данни за машините, суровите материали, готовата стока, капиталите, печалбите ф. 115К, 118К, 114К, главни книги, дневници и пр.
РАМОНА-ОО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, гр. ВАРНА
Ф. 123К, 13 а. е., 1942-1947г.
Основано 1925г.
СТЕФАН ДОНЕВ И СИНОВЕ - ФАБРИКА И ПАРФЮМЕРИЯ ЗА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА, ГРЕС И САПУН, гр. ВАРНА
Ф. 124К, 29 а. е., 1940-1947г.
Създадена през 1936г.
Фирмите експлоатират фабрики за растителни масла. Ликвидирани са с национализацията през 1947г.
Архивните материали са запазени частично.
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ЦУКАТО АНЕМОНЯН", гр. ВАРНА
Ф. 166К, 25 а. е., 1927-1948г.
Дружеството е създадено през 1918г. Занимава се с производство и търговия на ликьори, коняк, вина и други спиртни напитки. Национализирано през 1947г.
Голяма часто от архивните материали са унищожени.
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА ТЕСТЯНА ИНДУСТРИЯ, гр. ВАРНА
Ф. 132К, 15 а. е., 1926-1948г.
Създадено през 1923г. за производство и търговия с тестени произведения.
Архивните материали са запазени частично.
ПИТИЕПРОДАВСКА СОДОЛИМОНАДЕНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЕДИНЕНИЕ", гр. ВАРНА
Ф. 203К, 32 а. е., 1926-1947г.
Създадена през 1927г., ликвидирана с национализацията през 1947г. Произвежда и продава сода и лимонада.
Архивният фонд е запазен частично.
Учредителен протокол за създаване на содолимонадената фабрика; преписки по учредяване на дружествата; устави на кооперации, правилници за вътрешния ред, книги за членовете; проекто-планове за строежа на фабрични сгради, на содолимонадената фабрика ф. 123К, 124К, 203К.
Преписки по доставка на машини, планове за монтажа на машините и съоръженията ф. 124К.
Кореспонденция с различни фирми по доставка на сурови и спомагателни материали, книги за движението на суровите и полуобработени материали, статистически сведения за наличните суровини.
Книги за производството, за общите разноски; бюлетини за пласмента.
Ревизионни актове за извършени хигиенни ревизии, актове за нарушение на хигиенната безопасност.
Книги за дебиторите и кредиторите, дневник - главни книги, инвентарни балансови книги; протоколи на годишни събрания; баланси ф. 132К, 124К.
Декларации за военновременни печалби и пр.
 
 
АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ХИМИЧЕСКА И КЕРАМИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПЪРВА БЪЛГАРСКА СТЪКЛАРСКА ФАБРИКА АД, с. ГЕБЕДЖЕ (БЕЛОВО, БЕЛОСЛАВ), ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 44К, 94 а. е., 1921-1947г.

Създадена през 1910г. като еднолично предприятие. През 1922г. трансформирана в акционерно дружество. По силата на закона за защита на нацията  през 1941г. главните акционери на дружеството - евреи са отстранени от предприятието, а капиталите им конфискувани от държавата. В началото на 1945г. бившите акционери отново се завръщат .
Фабриката използува за суровина местния кварцов пясък. За по-финни изделия доставя каолин от Новопазарско. Произвежда стъклени и порцеланови изделия.
Национализирана 1947г.
Архивните материали са запазени частично, главно за последните 7 - 8 години.
Устав на дружеството (1921); книга за акционерите (1944), преписка с общинския съвет по отпущане на место за разширение на фабриката (1947); протоколи на проверителния съвет (1943-1944).
Месечни баланси (1939-1947), инвентарна балансова книга (1932-1942); книга за суровите материали, за ежедневните производства; книга за поръчките, за фирмите, на които се продава производството и пр.
Преписки с Клоновия съюз на керамичните предприятия по отпущане на наряди и спомагателни материали за производството на електрическа енергия (1945-1947); преписки с Варненското акцизно управление по изплащане на данъци.
АКЦИОНЕРНО МИННО ИНДУСТРИАЛНО ДРУЖЕСТВО, гр. ВАРНА
Ф. 653К, 198 а. е., 1923-1947г.
Основано 1923г. със седалище гр. Варна. Експлоатира минна кариера "Нова индустрия" с. Божидар, Новопазарска околия. Обработва и изнася каолин, кварц, глина, алуминий и др. Национализирано 1947г.
Архивният фонд е добре запазен.
Учредителна преписка (1923), устав на дружеството: преписки с МТПТ по осигуряване на запазени периметри и минни концесии (1923-1943); списъци на акционери, расписки за притежаваните акции (1923-1944); списък на индустриалците, които се ползуват от закона за насърчение на местната индустрия. Изложение за подкрепа зараждащата се минна индустрия и изложение по закона за миите.
Заявление, преписки и ситуационен план за строежа на дековилната ж.п. линия Каспичан - Божидар, договор за иксплоатацията и от мината (1933-1935); преписки с Главната дирекция на железниците и пристанищата по намаление на железопътните тарифи (1935-1940); преписки с Областната дирекция и Дирекция за водоснабдяване на Делиорман по водоснабдяване на мината (1931)г.
Преписки с чуждестранни фирми по износа на каолин и кварцов пясък (1923-1947) и с местни индустриални и търговски фирми за пласиране на производството в страната; сведение за фирмите, с които търгува дружеството (1930-1939); изложение по намаление митническите тарифи (1928); молба за премахване на кариерните такси (1929); годишни сведения за износа и за средната производствена и продажна цена на каолина.
Протоколи на заседания на управителния съвет (1923-1947), протоколи на общи годишни събрания и на контролния съвет (1926-1947); годишни отчети и баланси на дружеството, месечни и годишни статистически таблици с данни за сградите, машините и съоръженията, за производството и пласмента, за броя, специалността и възнагражденията на работници и пр. (1926-1947).
Проект за колективни трудови договори и между Родовия професионален съюз на работниците и собствениците на мина "Нова индустрия" (1938-1943), преписки с Инспекцията на труда, Шумен по обществените осигуровки, по спазване на определена продължителност на работния ден, по лечението на работниците, актове за злополуки и пр. (1936-1943).
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯ С ХИМИКАЛИ И МИНЕРАЛИ "АМОНАЛ", гр. ВАРНА
Ф. 119К, 27 а. е. 1942-1948г.
Основано 1928г. със седалище София и фабрика в гр. Варна като представителство на голямата индустриална група "Монтекатини" от гр. Милано, Италия. Ликвидирано с национализацията през 1947г. Занимава се с производство на взривни вещества и химикали.
Архивните материали са сравнително добре запазени.
ФАБРИКА "ЛЕВИ И СИЕ", гр. ВАРНА
Ф. 456К, 8 а. е., 1938-1947г.
Създадена 1938г. под наименование Първа българска фабрика за бакелитови артикули. Занимава се с производство на копчета.
Национализирана 1947г.
Архивният фонд е запазен частично.
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - ПАРФЮМЕРИЙНА ФАБРИКА "ТОКАЛОН", гр. ВАРНА
Ф. 655К, 28 а. е., 1930-1947г.
Създадено 1930г. в гр. Варна. За известно време е имало седалище Париж и фабрика във Варна. Просъществувало до 1947г.
Архивният фонд е сравнително добре запазен.
Протоколи на общи годишни събрания и от заседания на управителни съвети, книга за акционерите ф. 119К, 655К.
Протоколи, изложения и разрешителни за производството на взривни вещества ф. 119К.
Преписки по снабдяване със сурови материали, декларации за вносни стоки; преписки с Италианска и българска банка и с Банка български кредит по кредитиране.
Окръжни и преписки с Клоновия съюз на химическата индустрия; проекто-производствен план за (1948) на АД "Амонал"; сведения до Министерството на индустрията и занаятите за движението на изработените стоки, дневници за оборота, месечни и годишни статистически сведения.
Материали за техническата безопасност, за експлозии във фабриката и пр. ф. 119К.
Инвентарни балансови книги с данни: капитал, машини и съоръжения, производство, дивиденти и тантиеми; главни книги и пр. ф. 19К, 655К.