СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО, гр. ВАРНА
Ф. 17К, 35 а. е., 1935-1944г.
Агрономството води началото си от около 1916г., когато се създава като агрономически участък към Подвижната земеделска катедра , ръководен от държавен агроном. Към 1934г. се обособява като самостоятелно административно учреждение с основни функции: подобряване на земеделското производство, прилагане нова агротехника, набавяне машини и земеделски оръдия, въвеждане сортови семена, засаждане подобрени сортове лозя, овощни дървета, зеленчуци, борба с болестите на растенията, развитие на скотовъдството.
Като орган на буржоазната власт е закрито на 9 септември 1944г.
Архивният фонд е значително добре запазен.
Материали от административната дейност на агрономството: отчет за дейността на службата през 1941г., доклад за състоянието на земеделието, за внедряване на нови култури, за фуража, за средните добиви, цените, изнесен пред областната стопанска конференция (1939); преписки с кметовете на общините, с Министерството на земеделието и други по административни въпроси; актове за проведени ревизии.
Документи за полевъдството: земеделско - стопански перспективен план (1935-1939) с данни за климата, валежите, почвата, за размера на земята, на пасищата, на нивите по култури за броя на селското население, на животните и пазарите, за предвидени подобрения на зърнените култури, за увеличаване на добитъка, лозарството и пр.; преписки по стопанисване на фондови земи; скици и преписки по оземляване на безимотни и малоимотни, договори за отдаване под наем земите на Земеделското училище; сведение за площите - необработваема земя и мери; сведения за здравното състояние и произход на растенията и плодовете, предназначени за износ в Германия; сведения за състоянието на вършачките; преписки по консервното дело (1933-1944).
Документи за животновъдството: списъци на притежателите на еднокопитни животни, тримесечни сведения по преброяване на добитъка; протоколи на селските скотовъдни комисии, преписки и сведения за доставката на мъжки разплодни; сведения за приходите и разходите на скотовъдните фондове (1935-1944).
Материали за специалните отрасли: преписки по лозарството, по борбата срещу болестите по лозята; сведения за постъпилите и разходвани химикали и препарати; преписки по винарството в околията.
Материали във връзка с лозарството, овощарството, бубарството и пчеларството: преписки и сведения за площта на наличните и новозасадени лозя, за производството на лозови резници и гроздови семки, преписки по засаждане на нови лозя (1942-1943); сведения за площите, заети с овощни разсадници, за количеството на произведения посадъчен материал и добивите от овощните градини; преписки по снабдяването на селските стопани с овощен разсад (1943-1944); преписки с Областната служба по земеделието, Шумен, МЗДИ по снабдяване на населението със зеленчукови семена; сведения за засетите със зеленчуци площи и добивите от тях (1944); преписки по събиране на билки, по подпомагане на пчеларството и бубарството; преписки по организиране курсове по консервиране; сведения за производствените консерви (1943-1944).
ДЪРЖАВНО ЗЕМЕДЕЛСКО ОПИТНО ПОЛЕ, с. НОВГРАДЕЦ, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 69К, 128 а. е., 1926-1945г.
Създадено през 1925г., за да извършва опитна и изследователска работа по подобряване на зърнените култури.
Архивният фонд не е запазен изцяло.
Доклади за цялостната опитно-изследователска дейност, извършена в полето за периода 1925-1939г., доклади на ръководителя на полето, четени пред различни конференции; доклад до Министерството за земеделието и държавните имоти по организиране на опитно дело в Добруджа (1940); писма и рапорти до същото министерство във връзка с недостатъчния помощен персонал и други трудности в работата на полето; заповедни книги.
Материали от опитното дело: главна книга за записване на всички опити, извършвани в полето с пшеница, царевица, овес, ечемик, слънчоглед и др. и резултатите от тях (1926-1938); ежедневници за записване на извършените селскостопански работи в полето (1932-1943); преписки с Министерството на земеделието и държавните имоти - отделение "Опитно поле", с Централния земеделски изследователски институт, София относно опитната работа в полето.
Материали на отделението за селекция: вегетационни бележки от сортови опити с ечемик, фасул, слънчоглед, картофи и селекция на пшеницата (1935-1943).
Материали на отделението за сортови опити: вегетационни бележки на сортови опити с пшеница, кръмно цвекло, овес и пр. (1935-1942).
Материали на отделението за културни опити - вегетационни бележки от опити с дълбока обработка на почвата и подметка на мястото при засяване на пшеница, царевица и пр. Сортов опит със соя, пшеница, царевица (1935-1943).
Материали на отделението за изпитване влиянието на предшественика върху пшеницата (1935-1943).
Опитни материали с едногодишни и многогодишни фуражни култури (1935-1943).
Вегетационни бележки по плодосменни и видоизменено кароново сеитбообръщение (1928-1943).
Опити за изпитване причините за появяване на чалгъна и други болести по пшеницата и слънчогледа: вегетационни бележки за извършени опити с количество семе на декар, за редово, разпръснато и лентъчно засяване, за валиране и пр. (1935-1943).
Таблици и сведения за резултатите от различни опити, обобщени сведения и анализи, извлечения от вегетационните бележки, преписки с Министерството на земеделието и държавните имоти, околийски агрономства и др. по производството на сортови семена (1938-1943).
 
 ВЕТЕРИНАРНИ СЛУЖБИ И ЛЕЧЕБНИЦИ

ОБЛАСТНА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА, гр. ДОБРИЧ (ТОЛБУХИН)
Ф. 9К, 4 а. е., 1940-1943г.

Откриването на Областната ветеринарна служба, гр. Добрич се свързва с присъединената Добруджа през 1940г. На територията на Шуменска област тогава се установяват успоредно две областни ветеринарни служби, втората от които в Шумен. Добричката ветеринарна служба действува на територията на Варненска, Добричка (Толбухинска), Балчишка и Каварненска околия. Като орган на буржуазното правителство тя завършва своето съществуване през 1944г., когато седалището й се премества в гр. Варна. Занимава се с профилактична и лечебна ветеринарна дейност.
Архивният фонд е запазен частично.
Статистически сведения за разпространение на заразни болести по домашните животни с данни за броя на заболелите животни и за констатирани резновидности от заболявания (1940-1941).
Окръжни от Министерския съвет и Министерството на земеделието и държавните имоти по изкупуване за нуждите на населението и войската домашни животни; преписки и окръжни по разпространението на болести по домашните животни, по преработване и съхраняване на свинската мас, по събирането на животински отпадъци, по отпразнуване празника на земята и пр. (1941-1943).
Преписки по разрешаване и откриване на млекопреработвателни заведения (1943).
Преписки по заплатите и възнагражденията на персонала; списъци на ветеринарните лекари и фелдшери от ветеринарната служба.
 
 

ОКРЪЖЕН ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, гр. ВАРНА
Ф. 109К, 6 а. е., 1924-1934г.

Службата е създадена през 1889г. Ветеринарният лекар е първи помощник на окръжния управител по санитарно-ветеринарната част.  Закрито е след деветнадесетомайския преврат 1934г., когато биват ликвидирани и окръзите.
Задачата му е била да води борба против разпространението на заразните болести по животните и особено против тия, които засягат и хората.
Архивният фонд е запазен частично.
Годишни отчети на санитарно-ветеринарната служба по лечебното дело и контрола върху съестните продукти; сведение за едрия и дребния добитък за всяка община по отделно, сведение за заклания добитък (1924).
Годишни статистически отчети за лечебната и контролна дейност; сведения за разпространение на епизоотите; книги за епизоотите (1925-1934)и др.
Архивният фонд на първия фондообразувател е запазен частично, а на втория сравнително добре.
Преписки и обобщени таблични годишни свадания за движението на заразните болести по животните; сведения за прегледаните, лекувани и кастрирани животни ф. 110К (1929-1943), ф. 96К (1932-1943); сведения за броя на добитъка и за цените на животните на седмичните пазари ф. 96К (1932-1943); месечни таблици за закланите животни, полученото месо и цените на дребно на животинските продукти ф. 96К (1932-1943).
Годишни отчети от участъковите ветеринарни лекари с данни за появата и прекратяването на заразните болести - бяс, сап, дурин, туберкулоза, огненица; за ветеринарно-лечебното дело - брой на прегледаните и лекувани животни, получените суми от тази дейност; за дейността на ветеринарните служби към съставните села, изразяваща се в санитарен надзор върху месарските магазини и клането на домашни животни, върху хигиената на летните мандри; за движението на продажбите на домашни животни на местните панаири и пазари ф. 110К (1935-1943); ф. 96К (1932-1944).
Статистически сведения на участъковите ветеринарни лекари, дадени по села; за резултатите от прегледа и авталмомалеинизацията на еднокопитните животни против болестта сап; за констатирани случаи на туберкулоза в кланиците на доен добитък; за извършената туберкулинизация на едрия рогат добитък; за броя на заклания добитък; за надзора на съестните продукти, за дейността на мандрите; за събраните фондови средства "постройка кланница"; за състоянието на сградите, инвентара и инструментите ф. 110К (1935-1943); ф. 96К (1932-1944).
Протоколи на тримесечни ветеринарни лекарски конференции; заповеди по износ на свини и други животни за СССР и Германия.
Преписки с участъковите ветеринарни служби по разпространение на епизоотиите и по тяхното прекратяване ф. 110К, ф. 96К.


ОБЛАСТНА ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА, гр. ВАРНА
Ф. 490К, 34 а. е., 1907-1944г.
Създадена през 1910г. като Окръжна лечебница , преименувана през 1934г. в Околийска ветеринарна лечебница. Като институт на буржоазната държава съществува до 1944г. Извършва лечебна, хирургическа и лечебно-медикаментозна дейност. Контролира по-нисшите ветеринарни лечебници в своя район.
Архивният фонд е запазен частично.
Дневници за прегледани и лекувани животни (1937-1944); приходо-разходни аптечни книги (1940-1943); инвентарни книги за инструментите (1907-1944); отчети и др.
ОКОЛИЙСКА ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА, гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 583К, 19 а. е., 1903-1944г.
Създадена след 1900г . Като институт на буржоазната държава съществува до 1944г. Занимава се със санитарно-ветеринарна дейност на територията на Провадийска околия.
Архивният фонд е частично запазен.
Инвентарната книга за инструментите (1903-1944), инвентарна книга за имуществата (1906-1944); регистри за прегледани и лекувани животни (1933-1943), статистика на констатираните заболявания по села, по вида на заболяването и за събирани суми от прегледи; ревизионни книги и пр.
ПОГРАНИЧНА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА, гр. ВАРНА
Ф. 62К, 11 а. е., 1925-1939г.
Създадена около 1892г.  с цел да упражнява медицински контрол върху износа и вноса на животински продукти и добитък, за да се предотврати внасянето на заразни болести в страната.
Запазени са малко архивни материали.
Дневници за внесен добитък (1925-1939), дневник за износ на сурови животински продукти (1937-1939), месечни сведения за вноса и износа на добитък, ревизионни доклади и пр.
УЧАСТЪКОВ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, с. СТЕФАН КАРАДЖА (КАРАДЖАОТ), ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
Ф. 499К, 14 а. е., 1923-1939г.
Функционира от 1910г.
УЧАСТЪКОВ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, с. НОВГРАДЕЦ, (СУВОРОВО), ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 502К, 19 а. е., 1922-1938г.
Функционира от 1910г.
УЧАСТЪКОВ ВЕТЕРИНАРЕН ФЕЛДШЕР, с. ДЕВНЯ, ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
Ф. 184К, 94 а. е., 1919-1944г.
Функционира от 1911г.
УЧАСТЪКОВ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, с. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО (САРЪ-ГЬОЛ), ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
Ф. 500К, 5 а. е., 1913-1944г.
Функционира от 1913г.
УЧАСТЪКОВ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, с. ВЕТРИНО (ЯСЪ ТЕПЕ), ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
Ф. 640К, 19 а. е., 1934-1942г.
Функционира от 1921г.
УЧАСТЪКОВ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, с. ГРАДИНАРОВО (КЬОПЕКЛИИ), ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
 Ф. 641К, 30 а. е., 1922-1942г.
Функционира от 1921г.
ОБЩИНСКИ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, с. НЕВША, ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
 Ф. 503К, 11 а. е., 1938-1944г.
Функционира от 1921г.
УЧАСТЪКОВ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, с. НИКОЛАЕВКА (ХАДЪРЧА), ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 481К, 14 а. е., 1938-1943г.
Функционира от 1922г.
УЧАСТЪКОВ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, гара ОБОРИЩЕ, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 485К, 17 а. е., 1935-1943г.
Функционира от 1935г.
УЧАСТЪКОВ ВЕТЕРИНАРЕН ФЕЛДШЕР, с. ГАНЧЕВО (ПАРТИЗАНИ), ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
Ф. 501К, 10 а. е., 1936-1942г.
Функционира от 1936г.
През 1910г. Варненски окръг се разделя на осем ветеринарни участъци - четири във Варненска: с. Новградец (Козлуджа, Суворово), Николаевка (Хадърча), Татар махле (Веселин), Горен Близнак (Яйла), Игнатиево (Руслар) и три в Провадийска околия - с. Дългопол (Ново село), Стефан Караджа (Караджаот) и Ветрино (Ясъ тепе) . С течение на времето техния брой се увеличава и към 1930г. ветеринарни лечебници, освен в горепосочените села, има и в с. с. Долен Чифлик, Градинарово (Кьопеклии), Вълчидол (Курт дере), Раковец (Кюпрюкьой, Гроздево), Синдел (Белоградец), )Тюрк-Арнаутлар), Губуджу (Белово, Белослав), Куманово (Еникьой), Девня (Девне) и Брестак (Кара-агач).
Участъковите ветеринарни служби се ръководят от ветеринарни лекари или ветеринарни фелдшери. Те са задължени да следят и констатират появата на епизооти в съответния район и да вземат мерки за тяхното прекратяване. Съдействуват за подобряване породата на домашните животни. Извършват надзор върху добитъка за клане и хранителните продукти от животински произход.
Към всеки ветеринарен участък има и ветеринарна амбулатория, където, срещу известна такса, се извършват прегледи на болни животни, извършват се операции и се провежда лечение на домашни животни.
Архивните фондове са запазени сравнително добре.
Документални материали за заразни болести по домашните животни: годишни отчетни и статистически сведения за поява, разпространение и прекратяване на епизоотите - шап, туберкулоза по животните, бяс, чума, холера, антракс и други. Преписки по ограничаване разпространението на епизоотите; сведения за броя на унищожените и умрели животни ф. 184К (1920-1944), ф. 500К (1939-1944), ф. 501К (1938-1941).
Материали по лечебното дело: преписки по откриване на амбулатории, по строеж на сгради за амбулатории; сведение за събрани суми по фонда "постройка на ветеринарни сгради"; преписки по закупуване на хирургически инструменти и по обзавеждане на амбулаториите, инвентарни книги за инструменти; сведения за броя на прегледаните и лекувани животни, сведения за сумите, събрани от прегледи на животни; преписки по безплатното лечение и отпущане на безплатни лекарства на някои категории стопани ф. 184К (1926-1944), ф. 481К (1938-1943), ф. 499К (1923-1939).
Документи по подобрение на скотовъдството: статистически сведения за броя на животните; преписки по откриване на жребцови станции, по доставката на разплодници и по внедряване на породист добитък за отглеждане ф. 184К (1940-1944), ф. 503К (1928-1943), ф. 640К (1935-1944), ф. 641К (125-1942).
Материали по контрола на продуктите от животински произход: преписки по преглед на добитък за клане, по предотвратяване движението на заразен добитък, по конфискуване месо и заклани болни домашни животни; преписки по откриването на пазари и панаири; преписки по създаване на мандри за преработка на мляко и др. ф. 184К (1928-1944), ф. 503К (1938-1943), ф. 640К (1933-1942), ф. 641К (1926-1942).