ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ, гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 87К, 262 а. е., 1883-1944г.

Създадено на 30 август 1878г., ликвидирано на 9 септември 1944г. Отначало обхваща гр. Провадия и с. Манастир, а след 1934г. включва и селата Венчан, Добрина (Джиздар-кьой), Златина (Енджекьой), Тутраканци (Бълдър-кьой).
Най-важните документи от архивния фонд на общината са запазени почти от нейното учредяване.

Журнални постановления и протоколи от сесии на общинските съвети, от заседания на постоянното присъствие (1883-1944), на засилената общинска управа (1937-1944).
Протоколи на общинския съвет във връзка с присъединяване на села към градската община, по преименуване на улици и площади (1883-1944). Решения, дебати, предложения и изказвания на общински съветници от различни политически партии във връзка с провеждане на избори за общински съветници и народни представители, по избора на кметове и помощник-кметове; преписки по разтуряне на общински съвети и назначаване на временни тричленни комисии; данни за дейността на работническите, земеделските общински съветници и съветниците на другите политически партии.
Преписки, постановления и решения на общинския съвет във връзка с отдаване на търг експлоатацията на общинските ниви, градини и насаждения, по одобряване на търгове за продажба на общински места, по отпущане места за занаятчийски работилници, складове и индустриални предприятия, по оземляване по закона за ТЗС.
Протоколни решения, поемни условия, ведомости за цените на материалите, архитектурни планове по построяване на нова кланица (1928-1929), по откриване и експлоатация на соления извор до гара Мирово (1917-1921); преписки, молби, протоколи на общинския съвет, постановления на Окръжното инженерство по построяване и узаконяване на моторна мелница (1922); на фабрика "Лен" (1924), преписки по узаконяване на занаятчийски работилници, по категоризация на кръчми, ханове и търговски заведения.
Преписки и протоколи за подобряване на земеделието, по отпущане места от общинската мера за опитно поле на земеделското училище (1921); преписки по преброяване на домашните животни, заповеди за прекратяване на болести по животните, за борба срещу комарите; преписки, поемни условия по построяване на житно тържище (1908-1911), правилник на тържището, заповеди за глоби поради извършени продажби извън тържището; протоколна книга на околийската комисия на ТЗС (1912); преписки с реквизиционната комисия по изземване на произведените селскостопански излишъци (1940-1944).
Протоколи, преписки и прикази във връзка с благоустрояването на града: поемни условия, договори за съставяне проект за модерно водоснабдяване на града (1925), преписки по утвърждаване на дворищната регулация (1927), по корекцията на р. Провадийска (1905-1940), по постройката мост над реката, по строежа на общински дом (1927), съдебна палата (1937), БНБ (1930); преписки относно залесяване околностите на града, по създаване на общинска градска градина; протоколни решения по продажба на общински места и безплатно раздаване на бедни бежанци за строеж на жилища.
Заповеди и протоколи за определяне цените на хляба, зеленчука, местни и други съестни продукти, заповеди на кмета и на Комисарството по снабдяването за осигуряване необходимите дажби от хранителни продукти за населението (1915-1918 и 1942-1944); заповеди за глоби поради нарушение на продоволствени наредби, преписки относно контрола на съестните продукти, по осигуряване на продоволствието на населението, по снабдяване на евакуираните (1944), по раздаване хляб на бедните.
Протоколни решения по построяване на сгради за основни училища, между които първото (1884), по изграждане на сградата на гимназията (1937-1938), по снабдяване на училищата с пособия и топливо; училищни бюджети и отчети.
Протоколи за отпущане част от общинската мера на читалището; преписка и протоколи на конференцията във връзка със строеж на читалищни сгради, на салон-паметник; решения на общинския съвет за отпускане средства за закупуване книги за библиотеката.
Преписки, протоколи във връзка със санитарното състояние на града: заповеди за поддържане на чистотата в града и обществените заведения, преписка по осигуряване сграда за болница.
Протоколно решение по създаване на общинска аптека, по превръщането й в самостоятелно общинско стопанско предприятие (1915-1917), отчети на аптеката за дейността й, сведения за безплатно раздадени лекарства на бедни и по костуема цена на средно-бедни. Преписки, протоколни решения по подпомагане на бедни и немощни граждани.
Преписки с околийско началник за политически прояви на населението; окръжно до командира на IV дивизионна област за вземане мерки против нелегалните, за определяне вечерен полицейски час, за ограничаване правата на евреи и пр. (1941-1944).
Бюджети (1883-1943) с данни за щата, за приходите и разходите, дебати по тяхното приемане; протоколи за отдаване на предприемач събирането на общински такси и данъци, за доставяне материали и изпълнение на различни функции на общината.(Указ за утвърждаване привременните правила за общинското градско и селско у-ние. Д. В. бр. 4 от 18 август 1879г.
 Закон за общините и за градското у-ние. Д. В. бр. 117 от 12 окт. 1882г.; Закон за градските и селски общини. Д. В. бр. 69. 70 от 19 юли 1886г.
 Временна наредба за правата и длъжностите на постоянното присъствие на селските общини. Д. В. бр. 59 от 15 юни 1934г.; Наредба-закон за селските общини. Д. В. бр. 51 от 6 март 1935г.)
 
 

СЕЛСКИ  ОБЩИНСКИ  УПРАВЛЕНИЯ

Селските общини във Варненски окръг водят началото си от 1878г. Те се явяват като продължение на дейността на селските старейшини, съществували по време на османската власт. Отначало функционират съобразно временните правила за общинско градско и селско управление, изработени от Временното руско у-ние.
Селските общински у-ния се изграждат като автономни изборни органи с общински съвет и постоянно присъствие от кмет и помощник-кметове. В началния период от тяхното съществуване почти всяко село се оформя в самостоятелна административна единица .
След деветнадесетомайския фашистки преврат се извършва административна реорганизация, която засяга и селските общини. Близките села се обединяват в една голяма община. Премахва се изборността на кметските длъжности , а кметовете и кметските наместници се назначават от областния директор.
Дейността на селските общини отначало е по-ограничена - раздават помощи, контролират панаири и пазари, подпомагат издръжката на училищата и църквите, съдействуват за събиране на данъци, поддържат общински хамбари с храни, предназначени за бедствени нужди, отглеждат за подобряване на стоковъдството общински разплодници, поддържат горите, пътищата, мостове, подпомагат събирането на данъците .
По-късно техните функции се разширяват и диференцират, като обхващат различни страни от благоустрояването, учебното дело, селското стопанство, търговията, снабдяването на населението, събирането на данъци, политическия живот и пр. 
Като органи на буржоазната власт селските общински у-ния са ликвидирани на 9 септември 1944г.
 
 

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ, с. АКСАКОВО, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 350 К 94 а. е., 1907-1944г.

Създадено през 1901г. Включва селата: Аксаково (Аджемлер), Владиславово (Паша-кьой), Тополи (Индже кьой), Казашка махала, Изворско (Дервент), Игнатиево (Руслар), Слънчево (Гюн ял съ), Припек (Джиздар кьой), Въглен (Кюмюрлюк).
С изключение на първите няколко години, архивният фонд е запазен изцяло.
 
 СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ, с. БЕЛОСЛАВ, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 161 К, 20 а. е., 1912-1943г.

Създадено през 1879г. Включва селата Белослав (Белово, Гебедже), Езерово (Малък Аладън), Константиново (Дере кьой), Разделна, Страшимирово (Голям Аладън).
Архивният фонд е запазен частично.
 
 СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ, с. БОТЕВО, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 153К, 42 а. е., 1900-1944г.

Действува 1879-1934г., 1939-1944г. Обхваща селата: Ботево (Юшенлий), Бояна (Кокарджа), Оборище (Семет), Капитан Радево (Овнец, Кочак), Кладенчево (Карабунар).
Архивният фонд е запазен цялостно.