СТОПАНСТВА ЗА ЛОЗАРСТВО И ОВОЩАРСТВО

ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ РАЗСАДНИК ПРИ ГРАДСКА ОБЩИНА, гр. ВАРНА
Ф. 595К, 20 а. е., 1910-1935г.

Създаден от Варненската община през 1913г.  във връзка с масовото унищожаване на варненските лозя от филоксерата. Присъединен към Лозаро-овощарското стопанство при общината след реорганизацията на службите през 1928г.
Архивният фонд е запазен частично.

ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКО СТОПАНСТВО ПРИ ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
Ф. 594К, 33 а. е., 1928-1940г.

Създадено през 1928г. Ликвидирано при реорганизацията на земеделското отделение и земеделските мероприятия при общината към 1936г.
Фондът е сравнително добре запазен.
Опис на произвеждани в разсадника дръвчета, лозови пръчки и цветни храсти (1910-1935), преписки по определяне цените им, продаването им и предоставяне безвъзмездно; метеорологически изследвания (1923-1927); бюджети за приходите и разходите на стопанството (1921-1927).
Статистическисведения за произведените, събрани и продадени плодове от общинското стопанство; статистически сведения за засятите зимни и пролетни посеви; преписки по пласиране на лозовия и овощен разсад (1928-1937).
Проекто-правилник за плодовия пазар в града, открит 1932г.; бюлетини за цените на плодовете и гроздето (1931-1935), статистически сведения за продажбите на пазара (1932-1935).
Преписки по провеждане на курс за подготовката на специалисти за износ на грозде (1933), по уреждането на лозаро-овощарска и винарска изложба (1935).
Протоколна книга на скотовъдното настоятелство при Варненската градска община, с данни по приемане бюджета на скотовъдния фонд за подобрение на скотовъдството (1928-1937); бюджети на скотовъдната комисия по подобряване породата на домашните животни (1928-1930); преписка по построяването на нова сграда за млади разплодници и пр. (1928-1931).
РАЙОННА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ "ДИМЯТ", гр. ВАРНА
Ф. 200К, 33 а. е., 1920-1953г.
Създадена през 1920г., реорганизирана през 1947г., като част от дейността и се приема от Държавния спиртен монопол, а кооперацията като организация, която изкупува и продава на кооперативни начала производството на дребните варненски лозари, просъществува до 1959г.
Архивният фонд е запазен изцяло.
Протоколни книги на общи годишни събрания (1920-1942) и на УС (1923-1939); решения и данни по учредяване на кооперацията, за броя и движението на членовете на кооперацията, по приемане устава на кооперацията, по сключване заеми с банки; решение за създаване на сортов лозов разсадник; преписки по износ на грозде, по откриване на винарски отдел и обзавеждане винарска изба.
Инвентарна балансова книга и балансови извлечения (1920-1950) с данни: движимо и недвижимо имущество, дялов капитал съ списък на членовете, печалби, раздадени суми на кооператорите, фондов капитал и пр.; годишни отчети на кооперацията за дейността и развитието й, годишни статистически отчети (1936-1943); дневник главни книги (1920-1950), разни партиди по сметки; бюджети и пр.
 
 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
ДЪРЖАВНО АДМИНИСТРАТИВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО, гр. ВАРНА

Ф. 67К, 62 а. е., 1908-1943г.
АДМИНИСТРАТИВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО, гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 539К, 22 а. е., 1898-1952г.
През 1890г. във всеки окръг на страната се назначава по един инспектор по горите, със задача - "отглеждане и експлоатация на горите" 
През 1904г. съгласно закона за горите се създават околийските административни лесничейства. Те се занимават с охрана и експлоатация на горите, развъждане на различни видове дървета и залесяване. Действуват на територията на съответните околии. Като органи на буржоазната държава прекратяват дейността си 1944г.
Архивните материали не са запазени цялостно.

ПРИМОРСКА РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ, с. ДОЛЕН ЧИФЛИК, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 189К, 7 а. е., 1942-1943г.

Създадена през 1931г. Обхваща южния район от горите на Варненски окр. Като орган на буржоазната власт действува до 1944г. Занимавал се е с опазване и стопанисване на горите.
Запазени са незначително количество архивни материали.

РЕВИРНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО, с. НОВГРАДЕЦ (КОЗЛУДЖА, СУВОРОВО), ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 55К, 42 а. е., 1931-1944г.

Създадено около 1931г., действува до 1944г., в района на с. Суворово, Варненска околия.
Архивният фонд не е запазен цялостно.
Заповеди на варненския административен лесничей ф. 67К (1908-1938), ф. 55К (1931-1941), окръжни и наредби от МЗДИ. Преписки с МТПТ, Дирекция на труда и други общински управления по експлоатацията на горите, по разширение на второстепенните ползувания, тарифи, годишни планове по главните и второстепенни ползувания ф. 67К, 55К, 189К.
Преписки с общините по извършване на залесителни мероприятия ф. 55К.
Преписки с МЗДИ с Приморската районна инспекция и общините, по определяне обекта на горите; планове, описания, характеристики, извлечения, скици, карти и координати на държавните гори; "Батова" в. с. Гевреклер (Калиманци), "Кара-тепе", местността "Бурун удису", "Джемал Гьолису", "Гениш ада", "Дуван дере", "Чамурлии", "Гюрген чешме", "Боаза", "Пазарлията", "Харамията", "Мара баир", "Хачука", "Аладжа манастир" на общинските гори в с. Аджемлер (Аксаково), с. Дервент (Изворско), с. Белево (Белослав), с. Сардър (Венелин), Гевреклер (Калиманци), с. Диш будак (Осеново), Надежда, Климентово, с. Царево (Виница), с. Кьомюрлюк (Въглен), с. Малка Франга (Яребична), с. Момино (Аврен), с. Садово, с. Сулуджа ала, (Садово), с. Приселци, с. Ясъбаш (Равна гора), с. Руслар (Игнатиево) ф. 67К, ф. 189К, ф. 539К.
Статистически сведения: площ на стопанските единици, вид на горите, залесявания, добити продукти, тарифи за главни и второстепенни ползувания, експлоатация на сечища, щат, сведения за снабдяване на населението с дърва ф. 67К, ф. 539К, ф. 189К, ф. 55К.
Приходно-разходни касови книги; окръжни по финансовата дейност на лесничейството.
 
 

ТРУДОВО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ТИЧА", гара ДОЛЕН ЧИФЛИК, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 352К, 15 а. е., 1928-1942г.

Стопанството е създадено през 1922г. под наименованието Трудово горско стопанство "Гениш-ада", през 1925г. преименувано в "Тича". Занимава се с експлоатация на горите в Източна Стара планина- Лонгоза, Гениш-ада и др. Произвежда траверси, подпори, телефонни стълбове, строителен, коларски, бъчварски, мебелен материал, паркет и въглища. Към стопанството е открита фабрика за обработка на дървения материал.
Стопанството е подчинено на Управление трудови войски. Работната сила е изключително трудоваци.
Архивният фонд е запазен частично.
Годишни отчети на командира на стопанството с данни за личния състав от офицери и войници и тяхната подготовка и обучение в стопанството, за техническите служби и строителната дейност, за стопанската дейност на секаческите роти и фабриката,за гарнизонната и комендантска служба; баланс на стопанството; ведомост за имуществото, инвентар на произведеното, книга за инструментите, уредите и машините (1939, 1940, 1942).
Окръжни и преписки с началника на ІV Девизионна област, гр. Шумен, с Управление трудови войски и МВР относно уволняване на войници по болест; дознание за отлъчили се войници, рапорти за убежденията и повдението на войниците и офицерите, за мобилизационна готовност на гарнизона и пр. (1940-1943).

ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КОЗЯ РЕКА", с. АСПАРУХОВО, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 522К, 2 а. е., 1937-1951г.
Основана 1937г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПРИМОРИЕ", с. БЯЛА, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 459К, 26 а. е., 1931-1947г.
Основана 1931г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ", с. ВЕНЕЛИН, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 480К, 2а. е., 1941-1951г.
Основана 1936г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КОДЖА БАЛКАН", с. ГОЛИЦА, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 478К, 9 а. е., 1938-1952г.
Основана 1927г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ", с. ГОРЕН БЛИЗНАК, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 688К, а. е., 1937-1955г.
Основана 1937г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СВЕТЛИНА", с. ГОРИЦА, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 457К, 9 а. е., 1934-1952г.
Основана 1934г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ДЕБЕЛЕЦ", с. ДЕБЕЛЕЦ, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 473К, 11 а. е., 1926-1948г.
Основана 1926г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЛОНГОЗ", с. ДЪБРАВИНО, ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
Ф. 626К, 7 а. е., 1935-1959г.
Основана 1934г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КИТКА", с. КИТКА, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 687К, 3 а. е., 1937-1953г.
Основана 1937г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КРЕПОСТ", с. ПОПОВИЧ, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 458К, 10 а. е., 1932-1950г.
Основана 1932г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ДЪБ", с. ПЧЕЛНИК, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 477ЕК, 14 а. е., 1926-1950г.
Основана 1926г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАДЕЖДА", с. РУДНИК, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 607К, 6 а. е., 1932-1948г.
Основана 1933г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА", с. СОЛНИК, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 479К, 2 а. е., 1929-1947г.
Основана 1927г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "БРЯСТ", с. СТАРО ОРЯХОВО, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 674К, 8 а. е., 1926-1949г.
Основана 1926г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЗОРА", с. ШКОРПИЛОВЦИ, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 676К, 8 а. е., 1933-1952г.
Основана 1933г.
ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ГЕНИШ-АДА", с. ЮНЕЦ, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 675К, 8 а. е., 1932-1944г.
Основана 1933г.
Учредителни преписки; уставни преписки ф. 458К, ф. 459К, устави; книги за дяловия капитал, книги за членовете, молби и протоколи по приемане членове на кооперациите.
Протоколи на УС, на КС, на общи годишни събрания ф. 457К, ф. 458К, ф. 459К, ф. 473К, ф. 477К, ф. 478К, ф. 479К, ф. 522К, ф. 607К, ф. 626К, ф. 674К, ф. 675К, ф. 487К; годишни отчети и доклади ф. 675К, с данни: дялов капитал, движими и недвижими имоти - сгради, навеси, складове, произведения от главни и второстепенни ползувания на горите, продажба на горски произведения, влогове, раздадени кредити; годишни статистически отчети ф. 675К.
Книги за производството, спомагателни книги-производители, книги-дебитори и кредитори, книги за готовата продукция.
 
 

ПРИМОРСКИ РАЙОНЕН ГОРСКИ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ, с. СТАРО ОРЯХОВО, ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 668К, 34 а. е., 1936-1948г.

Създаден през 1935г. През 1947г. е обединен към Районния съюз на земеделските кооперации, гр. Варна, в резултат на което се образува Районният кооперативен съюз, гр. Варна. Обединява горските производителни кооперации във Варненска околия. Занимава се със снабдяване на кооперациите със стоки и с експлоатация на горски сечища.
Архивният фонд не е запазен цялостно, но съдържа най-важните документи от дейностите на съюза.
Учредителен протокол по приемане устав на синдиката. Протоколи на УС, на КС и на общи годишни събрания (1935-1946) с данни: приемане нови членове, избиране на ръководства, организиране на конференции; годишни отчети за дейността на съюза (1940-1943); протоколи с решения на УС по разпределяне на печалбите между кооператорие и пр.
Преписки с Централния горски кооперативен съюз, с Дирекция на горите по определяне на горски площи за експлоатиране от съюза; протоколи на УС по закупуване на дървообработващи машини, по определяне цените на дървения материал.
Преписки с БДЖ и други предприятия по продажба на траверси, дървен строителен материал, дърва за горене и др.
Преписки с трудово-производителните горски кооперации по изработване на дървени въглища, по пласиране на дървен материал, по определяне цените на произведените продукти; преписки по снабдяване на горските кооперации с инструменти, продоволствени стоки и пр.
Годишен баланс (1940), оборотни ведомости (1928-1939), дневник - главна книга, ревизионни актове, съдържащи баланси, печалби и загуби (1938-1948).

ТРУДОВИ ГОРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ

Трудовите горски производителни кооперации се създават като сдружения с ограничена отговорност. Те действуват в Източна Стара планина. Целта им е задружно използуване на горските продукти от изсичане на държавните и частни гори. Кооперациите откриват магазин за доставка на своите членове на необходимите уреди, сечива и продоволствени стоки. Продажбата на изработените горски произведения също се извършва на кооперативни начала.
Архивните материали на почти всички кооперации не са запазени цялостно, като у някои от тях се забелязва само следи от фондове ф. 479К, ф. 480К.