ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЛОВ И РИБОЛОВ
ОКРЪЖНА ЛОВНА УПРАВА, гр. ВАРНА
Ф. 654К, 11 а. е., 1924-1938г.
Създадена през 1923г.  Действува на територията на Варненски окръг. Закрита със закриване на окръга през 1934г. Пропагандира и действува за укрепване на ловното дело и контролира дейността на местните ловни дружества.
Части от архивния фонд са унищожени.
 
 

ЛОВНО ДРУЖЕСТВО "СОКОЛ", гр. ВАРНА
Ф. 657К, 191 а. е., 1915-1944г.

Основано през 1885г. В него членуват лица от гр. Варна, занимаващи се с ловен спорт. През 1944г. е обединено с Ловно-рибарския съюз. 
Архивният фонд е добре запазен.
 
 

ЛОВНО СТРЕЛЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "СОКОЛ", гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 202К, 37 а. е., 1908-1944г.

Основано в 1896г. Организирано за лов и опазване на дивеча в Провадийска околия. През 1944г. преминава към Ловно-рибарското дружество.10
Има унищожени архивни материали.
Протоколи на УС, протоколи на общи годишни събрания и на КС ф. 654К (1924-1934); ф. 657К (1914-1948); ф. 202К (1925-1945); решения по изграждане на ловния парк в м. "Карантината" и построяването на ловния дом; решения, свързани с поддържане на красивите горски места, с Окръжния ловен разсадник край с. Долен Чифлик, с ловния развъдник "Марин тепе", с хижата "Родни балкани" и пр.
Протоколи на УС по определяне райони за ловуване на дружеството, по издръжката на ловна стража и ловни надзиратели, по уреждане на ловен развъдник в м. "Узун-кум" (Златни пясъци), по опазване на редкия и изтребване на вредния дивеч.
Преписки с варненския лесничей, с варненския мирови съдия, с Археологичното дружество, с началника на гарнизона, МЗДИ и други по строежа на ловен дом ф. 657К (1922-1924) и ловно стрелбище; по определяне сезоните и районите за ловуване, по доставка на оръжие от фабрика за муниции във Франция, по организиране на ловен събор.
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА РИБАРСКА КООПЕРАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ РИБОЛОВЦИ", гр. ВАРНА
Ф. 195К, 155 а. е., 1921-1945г.

Кооперацията е основана през 1921г. със седалище гр. Варна и клонове в района на окръга  с цел да защищава икономическите интереси на членовете си и да постави българското риболовство на модерни начала. Тя наема държавни концесии за лов и риболов във Варненското, Гебедженското и Софуларското езеро и открива таляни по Черноморското крайбрежие.
През 1945г. кооперацията се влива в Обединената риболовна трудово-производителна кооперация "Прморец", гр. Варна.
Архивните материали са запазени цялостно.
 


РИБОЛОВНА ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ДОБРУДЖАНЕЦ", гр. ВАРНА
Ф. 194К, 37 а. е., 1930-1945г.

Кооперацията е основана през 1930г. от бежанци-добруджанци, които получават от държавата инвентар на изплащане. Кооперацията се занимава с лов на риба и раци и с делфинолов. С корабите си тя извършва превоз на зърнени храни.
През 1945г. кооперацията се обединява с останалите риболовни кооперации в Трудово-производителната кооперация "Приморец".
Архивният фонд е запазен цялостно.
Учредителни преписки ф. 195К (1921) и ф. 194К (1930), устав на кооперацията "Български риболовец" (1921). Преписки с главния инспектор по рибарство при МЗДИ по реорганизацията на кооперациите, съобразно новия типов устав на рибарските кооперации ф. 195К и ф. 194К (1934-1935), книги и списъци на кооператори с данни за внесения дялов капитал и инвентар.
Протоколни книги на общи годишни събрания, на заседания на УС и КС ф. 194К (1930-1945); годишни отчети за дейността на кооперациите; статистически сведения ф. 195К (1929-1938), ф. 194К (1935-1944).
Баланси и инвентарни книги на кооперациите с данни за дяловия капитал, фондовете, печалбите, загубите, раздадените тантиеми и дивиденти; сведения за средната надница на кооператорите ф. 195К (1926-1945); ф. 194К (1931-1945).
Преписки с Околийско управление, гр. Варна с БЗКБ, клон гр. Варна по определяне района за риболуване; изложение и писма до МЗДИ с данни за броя на частните и кооперативните риболовци, за икономическата класификация на риболовците от варненския район, състояща се от пет икономически района, според начина на производствения процес, разпределение на продукцията и пр. ф. 195К (1934).
Договори между кооперациите и МЗДИ по отдаване под концесия Варненското, Гебедженското, Софуларското и Караачкото езера и заливите по Черноморското крайбрежие; преписки по поставяне на даляни в езерата и морето; сведения за броя на даляните, правилник за стопанисване на даляните ф. 195К (1929-1934).
Писма, статистически сведения, доклади пред общи годишни събрания и други с данни за улова на риба; сведения за количеството уловена в езерата и морето риба ф. 195К (1922-1944), писма и изложения по незадоволителния улов и бедственото положение на кооператорите ф. 195К (1936), сведения за съотношението между улова на риба от частните риболовци и рибарските кооперации; преписки и сведения по улова на раци, скариди и миди; преписки по делфинолова; съобщение, че през 1906г. е уловена край с. Галата акула.
Преписки, протоколи, доклади и др., по пласиране на улова; статистически сведения за движението на цените на различните видове риба, за стойността на общия годишен улов ф. 195К (1922-1944); ф. 194К (1932-1944); данни за картелирането на риботърговците с огледнамаляването цената на рибата ф. 195К.
Преписки по откриването в София на общ магазин на кооперациите (1925), протоколи от общи годишни събрания на членуващите в магазина кооперации, баланси на магазина и пр.
Преписки по откриване на рибни тържища във Варна и Гебедже (Белово, Белослав) и правилник за продажбите на тържищата; статистически сведения за количеството продадена риба.
Преписки по износ на раци и други продукти в Германия ф. 195К (1936-1944), писма по участие на кооперациите в Международната изложба в гр. Варна ф. 195К (1940).
Преписки по закупуване на мрежи, лодки и друг риболовен инвентар; сведения за притежаваните от кооперациите лодки, кораби, грибове и пр.; преписки по вноса от Германия и Швеция на едър риболовен инвентар; писмо до главния инспектор по рибарство с данни за ниската техника за рибуване.
Писма, сведения и програми по откриване и дейността на рибарското училище ф. 195К (1921-1934), сведения за помощта на кооперациите по неговото функциониране; преписки по подобрителната работа на рибарството, по изграждане в Гебедженското езеро на риборазвъдник и по извършване на друга риборазвъдна работа; протоколи на комисия, назначена от МЗДИ по установяване причините за намаляване на рибното стопанство в езерата и по набелязване на мерки за тяхното отстраняване ф. 195К (1936).