СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

ИНЖЕНЕРСТВА И СТРОИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОКРЪЖНО ИНЖЕНЕРСТВО, гр. ВАРНА
Ф. 15К, 25 а. е., 1920-1943г.

Създадено през 1920г.  Ликвидирано с административната реорганизация в страната през 1934г. Занимава се със строителство на пътища, мостове, контрол над индустриални заведения и пр.
Запазени са незначително количество архивни материали.
ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО, гр. ВАРНА
Ф. 14К, 56 а. е., 1936-1943г.
ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО, гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 148К, 137 а. е., 1910-1943г.
Създадени през 1883г. като участъкови инженерства , превърнати през 1935г. в околийски инженерства. Прекратяват дейността си като институти на буржоазната държава през 1944г. Занимават се със строеж и поддържане на пътища и пр.
Архивният фонд на Провадийското околийско инженерство е по-цялостно запазен, а този на Варненското инженерство е унищожен почти изцяло.
Преписки, поемни условия и обяснителни записки, анализ на цените, скици, протоколи и други документи по направата на държавните пътища Провадия - Айтос, Провадия - Куртбунар (Тервел), Провадия - Кьопрю кьой (Раковец, Гроздево), Провадия - Коте (Величково), Варна - Буркас, Варна - Галата, по поправка на пътя Варна - София, Варна - Евксиноград - Узун кум (Златни пясъци), по направата на общински пътища, по строеж на мостове по р. Луда Камчия, Голяма Камчия и други по-малки рекички и долове и пр. ф. 15К, ф. 14К, ф. 148К.
Преписки по облагане с пътен данък в пари и натура.
Преписки, архитектурни планове и други по направа на сграда за участъковото инженерство, Провадия и други сгради в околийските центрове, по репариране на мелници, по узаконяване на маслобойни; технически планове, скици, обяснителни записки, протоколи по строеж и узаконяване на парна мелница на Марко Николов, на мелници в с. Ези бей (Паскалево), Ени-махле (Новаково), Старо Оряхово, Равна гора, Река Девня, гр. Варна, на маслобойна в гр. Провадия, на фабрика за лед на кооперация "Съединение" гр. Варна, на фабрика за чугунени изделия АД "Партамянови" гр. Варна, на фабрика за лед "Г. Г. Киряков", на содолимонадената фабрика в гр. Варна, на въжарскта фабрика на братя Цанкови, гр. Варна, на фабрика за лед - кооперация "Бузлуджа", гр. Варна, на фабрика за лакове, гр. Провадия, на фабрика за сапун, гр. Провадия, на фабрика за ленени влакна, с. Оброчище, Балчишка ок., на корабостроителница "Български кораб", гр. Варна, на училища и пр. ф. 14К.
Окръжни от Министерството на обществените сгради, пътища и благоустройство.

БЕЗИМЕННО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА НАПРАВА НА ВАРНЕНСКОТО ПРИСТАНИЩЕ гр. ВАРНА
Ф. 48К, 145 а. е., 1895-1946г.
Създадено през 1899г. , обявено в ликвидация 1911г. Дружеството построява Варненското и Евксиноградското пристанища, завършени през 1906г. и плавателния канал Черно море - Девненското езеро - през 1908г.
Архивният фонд е сравнително добре запазен.
Поемни условия за постройка на Варненското пристанище, общи ситуационни планове на пристанището, копирни книги, сметки по извършването на строежа, свързани с работата на предприемачите Михайловски и Хайребодян, които започнали строежа (1985-1899).
Устав на безименното дружество за направа на Варненското пристанище (1900), доклад на УС на дружеството относно положението на сметките, изложени в балансите (1895-1910); документи от арбитражен съд.
Договор между правителството и дружеството, с приложение планове, профили, бордера за цените и пр.; рапорти на компанията относно рекламации по строежа на пристанището, решения на помирителния съд по тези рекламации (1905-1908).
Поемни условия за постройка на вълнолома и удълбочаване на Евксиноградското пристанище; преписки по доставка на материали, по контрола на строежа; привременни ситуации, профили, скици, таблица-сведение за извършени работи във Варненското и Евксиноградското пристанище. (1903-1910).
Поемни условия за съединителния канал, привременни ситуации, оферти, рапорти за хода на строежа, напречни профили, протоколи по приемане на строежа (1901-1907); сведения за доставените от чужбина съоръжения.
Протоколи на общите годишни събрания на дружеството, доклади на проверителния съвет, баланси и др. (1906-1934).
Преписки по набиране на работници: изложения и телеграми с искане за навременно изплащане на възнагражденията им (1906), преписки по стачката на пристанищните работници (1919-1920).
Препсики, предложения, контакти, телеграми и съдебни дела по ликвидация на дружеството и продажбата на инвентара (1921-1933)
 
 

МОРСКА СТРОИТЕЛНА СЕКЦИЯ, гр. ВАРНА
Ф. 230К, 29 а. е., 1935-1943г.

Създадена след построяване на пристанището през 1906г. с цел - неговото поддържане. След това разширява дейността си, като започва да извършва всички морски и жп. строежи в района на Варна.
Архивният фонд е запазен частично, най-вече за последния период на съществуването й.
Проекто-програма за строителни работи на секцията, обща програма на Дирекцията на водните съобщения (1939-1943); годишни, месечни сведения за извършените строителни работи.
Преписки по експлоатацията на кариерата "Добрева чука", "Атия", "Лъджата", по приготвяне и превозване на чакъл; сведения за добития материал и пр.
Преписки по поддържане на Варненското и Балчишкото пристанище, съединителния канал и пр.
Поемни условия, планове, чертежи, преписки и др. по постройката на подвижния мост над канала, свързващ града с квартал Аспарухово (1936); преписка по строежа на новата общинско електрическа централа (1940), по преустрояване на жп. линия в пристанището (1940-1942).
Скици, планове, чертежи по строежа на фабрични сгради, жилища и пр.
 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ВОДНИ СТРОЕЖИ И ВОДНО СТОПАНСТВО
ОБЛАСТНО ИНЖЕНЕРСТВО ПО ВОДИТЕ, гр. ВАРНА
Ф. 86К, 132 а. е., 1921-1944г.
Създадено отначало като Районно инженерство. При административната реорганизация през 1934г. трансформирано в Областно инженерство по водите. Съществува като институт на буржоазната държава до 1944г. Занимава се с въпросите на водното стопанство. Обхваща район на Варненска, Провадийска, Добричка, Тервелска и Ген. Тошевска околии.
Архивният фонд е запазен частично.
Преписки с МЗДИ и с Областно инженерство по водите, Шумен по определяне района на инженерството; преписки по репариране и узаконяване на мелници, воденици и зеленчукови градини; молби от граждани за временно ползуване води за напояване; преписки по снабдяване на инженерството с материали и инструменти.
Обложни списъци за облагане с такси за ползуване вода; планове на Гебедженското езеро; обяснителни записки към плановете по корекцията на р. Кара кьосе, р. Селена (Ана дере) и други; преписка по извършване корекцията на р. Провадийска, Камчия, Дервент и др. (1943); протоколи за отчуждаване на имоти и пр.

СЕКЦИЯ "ВОДНИ СТРОЕЖИ", гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 68К, 18 а. е., 1938-1944г.
Създадена през 1939г. със задача - корекция на Провадийска река. Действува до 1944г.
Архивният фонд е запазен частично.
Ситуационни планове по корекцията на Провадийска река и притоците й, карта на водосборния й басейн, надлъжни и напречни профили и обяснителна записка по корекцията; план за землените маси; карта и планове за направа на мостове по р. Провадийска, Крива и Мадарска; надлъжен разрез на бетонен праг при жп. спирка Венчан, Провадийско, и подпорна стена около гр. Провадия.
Годишни статистически сведения за извършената работа, преписки и протоколи за качествени анализи; сведения за броя на работниците, заети в корекцията.
Годишен отчет за дейността на секцията през 1943г.

ВОДЕН СИНДИКАТ "РОСНА ДОЛИНА", с. СУЛТАНЦИ, ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
Ф. 206К, 10 а. е., 1936-1952г.
Създаден 1938г. с цел-използуване водите на р. Провадийска и р. Ана дере за напояване земите на членовете на синдиката.  Продължава дейността си до 1950г.
Архивният фонд е запазен частично.
Устав на дружеството (1938), статистически сведения с данни:брой и професия на членовете, движими и недвижими имоти но синдиката, дялов капитал, оборотен капитал; бюджети и годишни отчети на УС; доклади, баланси, списък на членовете (1934-1939).
Протоколи на УС по приемане на строителна програма на синдиката за довършване корекцията на р. Провадийска; решения по направа на напоителни канали, на мостове, по хода на строителството и пр. (1939-1952).

ДИРЕКЦИЯ ЗА ПОСТРОЙКА НА ВОДОПРОВОДА "БАТОВА-ВАРНА", гр. ВАРНА
Ф. 60К, 11 а. е., 1934-1941г.
Създадена през 1934г. , закрита през 1938г. Извършва на два етапа водоснабдяването на града, като построява водопровода "Батова-Варна".
Архивният фонд е запазен частично.
Ситуационни планове на местата, откъдето ще мине водопровода; планове и екзекутивни чертежи на помпените станции и резервоари; поемни условия за отдаване на предприемач отделни видове работа по постройката на водопровода; програма за постройката на водопровода по години; доклади на директора на предприятието за хода на строителството.
Преписки с различни фирми и протоколи на строителния комитет по доставка на водопроводни тръби, водопроводни части и други строителни материали, по осигуряване на работници и пр.
Бюджет на предприятието (1934-1937).
Привременни ситуации за извършени работи, окончателни ситуации и протоколи на строителния комитет по техническото приемане.