ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ТРАНСПОРТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИСТАНИЩНО УПРАВЛЕНИЕ, гр. ВАРНА
Ф. 229К, 46 а. е., 1897-1941г.

През 1897г. Варненският губернатор назначава първия български началник на Варненския порт. Законът за пристанищните власти от 1882г. определя функциите на пристанищата: контрол на движението на корабите, манипулиране със стоките, пристанищни такси и пр. 
Към пристанището е назначен инженер, чиято длъжност към 1906г. се оформя в отделна структурна част - Морска строителна секция. През 1939г. пристанищата в страната се обединяват в три области - Варненска крайбрежна област, Бургаска крайбрежна област и Дунавска речна област. Началникът на пристанище Варна става и началник на Варненската крайбрежна област.
Архивният фонд е запазен частично.
Преписка с предприемачите Михайловски - Хайребедян по отдаване на предприемач построяването на ново пристанище в гр. Варна (1897), преписка с фирмата "Герда", с хидравлическата служба по проектиране на строежа; преписка с фирмата Д. Истрия, с инспектора на Варненското пристанище, с приложение на планове и чертежи (1897).
Преписка по създаване каменна кариера край с. Малък Аладън (Езерово) за добив на камъни за строежа, преписка по доставка на строителни материали (1897).
Поемни условия за постройка на хангари, ферми, антрепозитни складове, сключени между министъра на търговията и земеделието и Безименното акционерно дружество за направа на пристанището; скици и планове за строежа (1906).
Преписки по постройка на вълнолом и подпорни стени при Евксиноградския дворец; планове на Евксиноградското пристанище (1907).
Преписки по строежа на морския канал, съединяващ морето с езерото; ситуационни планове, привременни ситуации, напречни профили и рапорти по хода на строежа, (1907); преписка по построяване на мост над канала (1912-1914).
Преписки по направата на ж.п. линия до кариерата (1918), преписки по доставката чрез фирмата "Ганц" на два шалана "Данубиус" и дълбачката "Егея" (1929) и по закупуването на други уреди и инструменти (1928-1931).
Преписки по изграждане на телефонна връзка по Черноморското крайбрежие.
Преписки по поддържане и ремонт на пристанищните съоръжения; сведения за хода на строителството, за експлоатацията на каменоломната "Добрева чука", "Атия" и пр.
Правилник за прилагане договора за правоотношения между държавата и Българското търговско параходно дружество - предвижда се учредяване на фонд осигуровки, определят се морските рискове и необходимите обезщетения (1938); преписки по осигуровките и пр.
Заповед на главната дирекция по железниците и пристанищата (1938), определят се три товаропътнически линии, които трябва да се поддържат от Българското търговско параходно дружество - крайбрежна, Египетска и Западноевропейска.
Преписки по провеждане на изпити за капитани и механици; програми за провеждане на курсове и изпити по плуване.
Преписки по приемане преносни работници в пристанището. Жалби на работници; писма от Главната дирекция на железниците и пристанищата по настаняване на безработни моряци и работници в крайречните пристанища (1940).
Наредби на дирекцията на Българското параходно дружество да се правят строги проверки на пътниците и персонала на параходите (1940), преписка по регистрация на морските лица.
Преписки с Главната дирекция, съобщения за миниране на морски пътища по време на войната, по определяне безопасни зони и пр.; ноти, укази, вербални ноти на Френската република, на Английската легация, на Италианското кралство, на Германската легация и др. по провеждане на контрол върху корабите на неутралните страни; съобщения за местата, където се намират контролните пунктове, задължителни за посещение и пр.

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО "ПОСТОЯНСТВО", гр. ВАРНА
Ф. 3К, 193 а. е., 1893-1943г.

Дружеството е учредено 1892г.  с първоначален основен капитал 2 000 000лв, като една трета част от акциите са закупени от държавата, която се задължава също така ежегодно да отпуща субсидии в размер до 9% от капитала. Целта на параходното дружество е да закупува и взема под наем кораби за морско и речно плаване, като свързва българските пристанища с чуждестранни. През 1894г. дружеството закупува от Англия параходите "Борис" и "България" и открива линията "Варна-Бургас-Цариград". След това установява линия до някои гръцки пристанища.
По-късно дружеството закупува параходите "Цар Фердинанд", "Варна", "София" и "Кирил" и открива нови линии до Близкия изток, до Франция, Англия, Холандия, Белгия и остров Малта.
По време на Втората световна война параходите на дружеството са предоставени на германската марина, в резултат на което почти всички параходи до края на войната са потопени. През 1943г. дружеството е обявено в ликвидация. След 9 септември, то възжобновява дейността си за кратко време. Акциите на най-големия акционер Асен Николов, след като през 1945г., той е осъден от Народния съд, биват конфискувани. През 1947г. дружеството е ликвидирано.
Архивният фонд е сравнително добре съхранен.
Устав на дружеството (1892)т., протоколи по изменение на устава; книга за акционерите с данни за броя на притежаваните акции; протоколи, доклади и изложения по участието на държавата с капитали в дейността на дружеството и подпомагането му със субсидии; договор за правоотношение между дружеството и държавата, материали по покровителството на дружеството от държавата; протоколи по коопериране на Българското параходно дружество с Руското параходно дружество в Одеса; преписки и протоколи по участието на дружеството с акции в АД "Кораловаг" (1936); правилник за дейността на дружеството.
Протоколи на заседания на УС и доклади на председателя на дружеството, отразяващи закупуването на параходи. Преписки по учредяване на крайбрежни параходни агенции (1904) и по откриване на нови параходни линии до Пирея, Александрия (1910), Италия, Франция, до пристанище Ротердам, Анверс и Хамбург (1927).
Протоколи на УС по приемане на контракти за пренасяне на стоки и пътници; тарифи на навлата, комбинирани тарифи за превози по железопътния транспорт и по параходите на дружеството; преписки, радиограми и телеграми с наши и чуждестранни агенти по осигуряване товар за параходите.
Годишни статистически сведения за внесените и за изнесените стоки чрез параходи на дружеството (1931-1938), сведения за участието на дружеството в общия внос и износ на страната, даден общо и по държави (1931-1938), статистически сведения за общото количество пренесени стоки и превозени пътници (1931-1938).
Преписки с Министерството на външните работи, с МВР, с Министерството на железниците, пощите и телеграфа по предоставяне кораби на дружеството за нуждите на германската марина (1941), доклади и възражения против използуването им за военни цели; инструкции за плаване на корабите по време на войната.
Преписки по задържането на параход "Шипка" в пристанище Батум (1941). Телеграми, преписки и докледи по потъването по време на войната на параходите "Родопа", "Мария Луиза", "Варна" и др.
Преписки по личния състав, и по смяна на екипажа; материали по възнагражденията на моряците и ръководния състав на параходите; съдебни преписки, запори върху заплатите и пр. Протоколи от заседания на УС по стачки на моряците; документи по отказа на моряци да работят в кораби, предоставени на германската марина.
Бюджети на дружеството, баланси и годишни отчети (1900-1944) с данни за печалбите, разпределение на чистата печалба между акционерите във вид на тантиеми и дивиденти; главни книги, счетоводни дневници и други по сметките на дружеството.
Планове, чертежи, скици и проекти на параходи и части от тях. Чертежи по преустройство на корабите; корабни двигатели на параходите.
Протокол за учредяване на отечественофронтовски комитет при дружеството (1944).
Преписки с МЗДИ, протоколи на комисии и др. по конфискуване акциите на Асен Николов (1945-1947).
Закон за изкупуване от държавата на всички акции на дружеството, доклади и изложения във връзка с това; преписки, доклади на комисии, баланси и др. по национализацията на параходния транспорт (1947).
 
 

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "БРАТЯ ЗОЛАС", гр. ВАРНА
Ф. 46К, 51 а. е., 1921-1948г.

Фирмата е основана през 1890г. от гърците братя Пандели и Джон Золас. Занимава се с параходно агенство и представителство на чуждестранни параходни компании. През 1932г. предприятието се преобразува в търговско акционерно дружество, а през 1936г. в събирателно дружество.
Ликвидирано през 1948г.
Архивни материали са запазени за последния период от дейността на дружеството. Документите са предимно на гръцки език.
Фирмено дело на фирмата, съдържащо писма във връзка с регистрацията на дружеството, фирмени карти, удостоверения и др. (1929-1936), устав на съюза на параходните агенти (1931).
Протоколна книга на общите и извънредни събрания на дружеството и на заседанията на УС (1932-1936).
Преписки с чуждестранните фирми "Джонсън и компани лимитед", Ливерпул, "Дойче лаванте Руе", Хамбург, "Купал", Ливерпул, "Броун", Лондон, "Ернст Руе", Хамбург, "Вандерзее", Истанбул, чиито представители са братя Золас (1895); относно транспортиране на стоки (1895-1947).
Манифести, списъци на стоки, спецификации на товари, преминаващи през Варненското пристанище, актове на Варненската митница за наложени глоби на фирмата (1924-1947); писма на Варненската крайморска област за направени нарушения на закони и разпоредби (1947).
Наредби и тарифи за товаро-разтоварителни операции, митнически тарифи и пр. (1926), нови тарифи за българските пристанища (1932-1933); телеграфни кодове (1929-1939), информации за пристанищни такси, санитарни такси и др. (1926-1939).
Баланси, сметка "загуби и печалби" и пояснения към отделни сметки (1928-1941), месечни ведомости за сметките в главната книга (1947).

ПИРСЪН БЕЙКЪР - ПАРАХОДНА АГЕНЦИЯ И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, гр. ВАРНА
Ф. 26К, 152 а. е., 1866-1941г.
През 1918г. Бейкър пристига в България като консулски агент на английското правителство. През 1925г. е назначен за консул.
Бейкър е представител на английски и други чуждестранни търговски фирми във Варна. Търгува с вълнени платове и други манифактурни стоки. Поддържа параходна агенция. През 1941г. с прекъсване на дипломатическите връзки с Англия, Бейкър напуща Варна.
Архивният фонд е съхранен сравнително добре. Документите са предимно на английски, френски и италиански език.
Каталози на стоки на английски фирми (1921-1923); преписки с английски търговски и транспортни предприятия по създаване на търговски връзки и по откриване на представителства в България.
Разписания за пътуване на английски кораби, идващи от Америка; правилници за пътуване на български кораби (1928-1919); тарифи за превози на стоки; правила за товарене и разтоварване на животни, земеделски артикули, риба и др. (1921-1926).
Преписки с английски и други чуждестранни фирми по износ на заклан добитък, дървен материал, билки и др., по внос на машини, хладилни инсталации, химикали, медикаменти, вълни, прежди и др. (1929-1940). Сведения за цените на английски стоки за евентуален внос в България.
Главни магазинни книги; преписки, декларации и други, представени на БНБ за отпущане на чуждестранна валута.
Окръжни от Външното министерство на Англия (1920-1935); входящи и изходящи дневници на Английското консулство; инструкция за консулските и морските наредби (1935); списък на дипломатическия корпус в България (1935).
Баланси на Франко-белгийската и Балканска банки (1934).

ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРЕВОЗ", гр. ВАРНА
Ф. 464К, 29 а. е., 1939-1944г.
Учредено през 1939г. Занимава се с градския автотранспорт, поддържа няколко рейсови автобуси из града.
Документацията е запазена частично.

БЕЗИМЕННО АКЦИОНЕРНО ПРЕВОЗНО ДРУЖЕСТВО, гр. ВАРНА
Ф. 41К, 8 а. е., 1907-1914г.
Създадено през 1907г. с цел да извършва пътнически и товарни превози. Обявено в ликвидация през 1909г.
Архивният фонд е запазен частично.
Преписка по учредяване на общинската превозна служба (1939), проекто-бюджети на службата ф. 464К; устав на д-вото ф. 41К (1907).
Преписки по доставка на леки коли, тритонни шасита и автобуси; тарифи на превози до различни страни; протоколи за установяване на автобусните линии в града; жалби от граждани за недостатъчния брой коли ф. 464К (1939); писма и оферти от чуждестранни фирми ф. 41К (1907).
Поемни условия за направа на автобусни спирки; преписка по постройката на административната сграда на Градската омнибусна служба и на гараж за автобусния парк ф. 464К (1939).
Баланси и протоколи на ликвидационната комисия.
 
 СЪОБЩИТЕЛНИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОЩЕНСКА ТЕЛЕГРАФНА И ТЕЛЕФОННА (ПТТ) 

СТАНЦИЯ, гр. ВАРНА
Ф. 646К, 257 а. е., 1888-1943г.

Създадена през 1879г. като Окръжна пощенска кантора . Занимава се с приемане и доставка на всякакъв вид кореспонденция - вътрешна и международна, обикновена и препоръчана. Приема, за да бъдат отправени и доставени, парични суми, колети, периодични списания и вестници. По-късно към нея се открива и спестовна служба.
По отношение на другите пощенски клонове в окръга изпълнява функциите на надзор.
До към 1879г. съществува отделна телеграфна станция.  По-късно телеграфните услуги се изпълняват от Окръжната пощенска станция. През 1898г. е открита междуградска телефонна служба, а през 1936г. пощата е снабдена с автоматична телефонна централа със скрита подземна инсталация.
Архивни материали са запазени почти за целия период на съществуването, но частично.
ПОЩЕНСКА ТЕЛЕГРАФНА И ТЕЛЕФОННА СТАНЦИЯ (ПТТ), гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 651К, 70 а. е., 1886-1944г.
Създадена не по-късно от 1887г. за извършване на пощенки, телеграфни и телефонни съобщения, преводи и спестявания на парични средства.
Архивният фонд е запазен частично.
ПОЩЕНСКА ТЕЛЕГРАФНА И ТЕЛЕФОННА ПТТ СТАНЦИЯ, с. ДЪЛГОПОЛ, ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
Ф. 649К, 66 а. е., 1889-1944г.
Създадена 1889г.
ПОЩЕНСКА ТЕЛЕГРАФНА И ТЕЛЕФОННА ПТТ СТАНЦИЯ, с. ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
Ф. 648К, 37 а. е., 1925-1943г.
Създадена 1923г.
ПОЩЕНСКА ТЕЛЕГРАФНА И ТЕЛЕФОННА ПТТ СТАНЦИЯ, с. ЧЕРКОВНА, ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
Ф. 650К, 6 а. е., 1939-1944г.
Създадена 1.VІІІ. 1939г.
ОБЛАСТНА ТЕХНИЧЕСКА, ТЕЛЕГРАФСКА И ТЕЛЕФОННА ИНСПЕКЦИЯ, гр. ВАРНА
Ф. 16К, 55 а. е., 1907-1944г.
Създадена през 1907г. като техническа служба към Варненската поща. През 1936г., когато във Варна се изгражда автоматична телефонна централа, се обособява в самостоятелна служба. Занимава се със строеж и поддържане на техническите съоръжения, използувани от пощите в Шуменска област.
Архивният фонд е запазен частично.
Преписки по назначения, повишения и класиране, по определяне възнагражденията на пощенските служители; щатни разписания; преписки по дисциплинарни наказания за извършени провинения и по стачката през 1919г.; преписки по приемане на ученици - стипендианти, ф. 646К, ф. 651К, ф. 649К, ф. 648К, ф. 650К.
Актове за извършени финансови ревизии, книги за приходите и разходите; окръжни, определящи начина за отстраняване на телефонните и телеграфните повреди; сведения за необходимите материали за извършване на поправки и строеж на нови линии.
Преписки с Дирекцията на пощите по откриване крайбрежна линия до Севастопол ф. 646К (1911-1914). Радиотелеграми, обикновени и шифровани между Севастопол и завеждащ Радиотелеграфна станция в м. Франга.
План за новата пощенска палата в гр. Шумен, преписка по въвеждането на нова високоефективна уредба по трасето Варна-София.
Заповеди от министъра на войната да се дава предимство на военните разговори, особено когато се касае до преследване на парашутисти и борба срещу нелегални ф. 646К (1941). Заповед на Щаба на войската до командирите на трудовите поделения за оказване помощ при поправка повредени линии; военновременни планове за осигуряване на телефонни връзки.
Преписка с Главната дирекция на ПТТ, скици и списък на материалите за построяване за германската военна флота нова линия Варна-Кюстенджа; скица и преписка по откриване на постове за германската военна флота в гр. Варна и по свързване на новото помещение на Щаба на ІІІ армия с телефонна връзка и пр. ф. 646К (1940-1944).