ТЪРГОВИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА КОНТРОЛ И РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВИЯТА

ОБЛАСТНА СТОПАНСКА КАМАРА, гр. ВАРНА
Ф. 63К, 515 а. е., (1895-1943)г.

Камарата е създадена през 1895г.  като колективен изборен орган, който има съвещателни функции спрямо правителствената политика по отношение на икономиката на страната. Нейните функции се изразяват в проучване и даване мнения и препоръки при гласуване на закони, свързани с търговията, занаятите, индустрията, при определяне митническите тарифи, в проучване вътрешния и външен пазар и даване информация за състоянието и цените, в организиране средното и висше търговско образование.
През 1904г. камарата открива и издържа Средното търговско училище, а през 1921г. Висша търговска академия.
Отначало тя обхваща цяла Североизточна България, като освен Варненски окръг, включва богатите индустриални градове Търново и Габрово. Състои се от търговски, индустриален, занаятчийски и информационен отдел.
През 1943г. камарата се реорганизира, стеснява района си в рамките на Шуменска област, приема функциите на Областната земеделска камара и се преименува в Областна стопанска камара.
Камарата е закрита в началото на 1948г., тъй като по това време икономиката на страната от частно-капиталистическа се превръща в държавно-колективна. .
Има запазени архивни материали за целия период от съществуването си и най-вече за последните години.
Законопроект за индустриалните камари (1901-1937); протоколи на бюрото и на сесии на камарата, дебати и резолюции по неговото изменение; правилници за дейността на камарите. Преписки с Министерството на земеделието по провеждане на избори за членове на камарата (1901-1937).
Протоколи от заседания на бюрото, от редовни и извънредни сесии на камарата; бюджети и протоколи по тяхното разглеждане и утвърждаване, таблици за таксите и за фондовете за подпомагане на различни отрасли на стопанството, събирани от камарата; книги за приходите и разходите по бюджета (1901-1937).
Отчети за дейността на камарата (1905-1933) - обсъждания, мнения и резолюции до министерства и други учреждения по законопроекти и разпореждания на правителството, отнасящи се до промишлеността, занаятчийството, търговията, земеделието, стопанската просвета, кредита, транспорта, данъчните облагания, арбитража и пр.; по организиране и провеждане на курсове за професионално обучение, по усвояване на нови модерни занаяти, по модернизиране на земеделието и осигуряване минимум селскостопанска просвета на селската жена и пр.
Доклади от секретаря на камарата за състоянието на икономиката в района на камарата (1897-1900); доклад във връзка с кризата в икономиката на страната (1923).
Протоколи от заседания на бюрото, от сесии на камарата; преписки с МТПТ, с други камари в страната, с частни фирми по дейността на отделението за индустрията; проекти за допълнение на закона за изменение и насърчение на местната индустрия (1912-1914), предложения и препоръки на камарата за насърчение производството на някои редки и скъпи вносни артикули, за които има условия в страната - производство на сол, захар, консерви и др.
Анкети за състоянието на насърчаваната индустрия (1920); протести против прекратяване подпомагането и насърчаването от страна на правителството на някои индустриални отрасли.
Преписки с Министерството на народното здраве и социалните грижи по изследване от чуждестранни специалисти минералните извори в страната.
Списъци на сурови и спомагателни материали, на машини и машинни части, внасяни без мито в страната с оглед интересите на насърчаваната индустрия. Преписки с БНБ, удостоверения и др. по отпущане валута за внос на сурови материали. Протоколи на камарата по определяне цените на някои произведени артикули. Преписка с Германо-българската търговска камара, с Търговското представителство на СССР със сведения за фирмите-производителки (1903-1937).
Баланси и сведения за дейността на акционерни дружества, занимаващи се с производство на текстил, растителни масла, консервиране, хладилно дело, корабостроене и пр.
Статистически сведения за индустрията (1940-1944) с данни: машини и инсталации, двигатели и механични превозни средства, електропроизводство, горива, материали, производство, продажби, разходи на предприятията в окръга; служащи, наемни работници и пр.
Сведение за състоянието на индустрията в новоприсъединената към българската държава Добруджанска област - мелници, маслобойни, мандри и други индустриални заведения (1940).
Материали от дейността на занаятчийския отдел: предложения до правителството за изменение на закони и законопроекти, засягащи занаятчийството; резолюции и мнения за подпомагане някои западащи занаяти и за развитие на нови модерни отрасли в занаятчийството; протоколи на бюрото и решения по осигуряване на вносни сурови материали, по разглеждане въпроса за кредитиране на занаятчиите (1901-1944). 
Преписки с общински управления, занаятчийски съюзи и занаятчии по уреждане на чирашки и калфенски курсове и по провеждане изпити за калфи и майстори; преписки по организиране на занаятчиите.
Отчети, доклади и статистически сведения за броя на занаятчиите в района на камарата по видове занаяти и по производство (1905-1933).
Протоколи, резолюции, доклади и други по дейността на търговския отдел: мнения по законопроекти на правителството, свързани с търговията; предложения за покровителство на износната търговия и някои отрасли на вътрешната търговия.
Баланси, сведения, преписки на акционерни д-ва и фирми, занимаващи се с търговия; правилник за разграничаване дейността на търговците на дребно и търговците на едро; статистически сведения за броя на търговците, дадени по отрасли (1924-1930).
Доклади на търговския отдел на камарата по състоянието на вътрешната и външна търговия, засягащи периода от създаването на камарата до нейното ликвидиране. Изложения до правителството по западане след Първата световна война на търговията в гр. Варна и предложения за преодоляване на упадъка; мемоар за предложението във Варна след отнемане на Добруджа; резолюции по ограничаване функциите и премахване на дирекция СГОП; статистически сведения за внесени и изнесени стоки по видове и по държави, в количество и стойност (1919-1930).
Преписки по определяне митата на внасяните и изнасяни стоки. Предложения за безмитна търговия с някои стоки, които да допринесат за развитието на местната промишленост и земеделие.
Доклади и преписки по свързване през последното десетилетие преди 9 септември износа и вноса на страната с хитлерова Германия (1934- 1944).
Преписки с БНБ и с частни фирми по осигуряването им с валута след въвеждане на клиринга с Германия.
Предложение за създаване на химическа лаборатория за контрол на качеството на някои стоки; разглеждане конкретни въпроси за фалшификации. Предложение за борба срещу нелоялна конкуренция между търговците.
Предложение за учредяване на консулства и агентства в други държави и преписки по подпомагане външната търговия (1903).
Преписки, свързани с панаирите и пазарите, правилници за дейността на местните тържища.
Резолюция по откриването през 1937г. на Международната мострена изложба и поддържането й до 1942г.
Материали по дейността на камарата, свързани със селското стопанство; законопроект за насърчение на земеделието, резолюции и предложения за безмитен внос на стоки, способствуващи за развитието на земеделието, на химикали за борба с вредители и болести по растенията, на висококачествени сортове, на земеделски инструменти и пр.; предложение за намаление износните мита на някои селскостопански стоки с оглед насърчение на тяхното производство (1895-1937).
Материали по дейността на камарата, свързани с транспорта: предложения за насърчение на местния морски транспорт (1903); преписки по откриване на нови линии до Близкия Изток и до средиземноморските и океански европейски държави; проект за таксите, които да се събират във Варненското и Бургаското пристанище; резолюции във връзка с оборудване на новопостроеното Варненско пристанище със съоръжения за съхраняване на стоките (1914); мнение на камарата по организиране на преносната служба (1914).
Решения във връзка със стачки на пристанищните работници.
Мнения и решения на камарата по тарифите за превози по българските държавни железници; предложение за намаляване тарифите на превозваните стоки за износ; резолюция против тарифите на Източните железници в България, изложение и резолюции по изравняване навлата по БДЖ от София до Варна и до Бургас, с оглед да се предотврати търговския упадък на Варна (1927).
Решение и предложение до правителството и окръжните съвети по подобряване шосейната мрежа в страната.
Материали по дейността на информационното бюро; преписки и телеграми с чуждестранни консулства и агентства по цените на външните пазари и търсенията и предлаганията на наши стоки. Доклади на бюрото за състоянието на близкоизточните, средиземноморските и западноевропейските пазари; сведения за стоките, изложени в международни панаири и изложби; преписки по разширение на информационната служба при Германо-българската камара в Берлин (1934); сведения за платежоспособността на местни фирми; преписка по съставяне адресна книга на търговци, занаятчии и индустриалци (1903).
Материали за Средното търговско училище, открито 1904г., за Висшето търговско училище, открито 1921г., за практическите търговски и занаятчийски курсове; правилници и програми на посочените училища, отчети по издръжката на училищата и по провеждана учебна и извънучилищна дейност; статистика на завършилите курсисти, ученици и студенти.
Резолюции, протоколи на строителния комитет, архитектурни планове, поемни условия и материали по провеждане на търгове за постройката на сградата на Средното търговско училище и разширението и за Висшето търговско училище.
 
 СТОКОВА БОРСА, гр. ВАРНА
Ф. 49К, 140 а. е., 1902-1943г.

Стоковата борса е създадена през 1902г. под наименованието Житарска корпорация като съюз между търговците в града - местни и чуждестранни, занимаващи се с покупко-продажба на зърнени храни. Целта е да се установи определен търговски порядък на житната пиаца и да се регулират отношенията между търговците.  Покупко-продажбите се извършват в специални помещения, в точно определени часове, при спазване на установени правила и условия, като заседанията се ръководят от членовете на борсовия синдикат.
Варненската борса играе роля на съвещателен орган по отношение политиката на правителството, свързана с развитието на търговията със зърнени храни. Тя събира информация за състоянието на чуждестранните пазари и движението на цените в другите стокови борси. При спорове между търговци играе роля на арбитър.
Стоковата борса е ликвидирана в края на 1947г., когато вътрешната и външната търговия със зърнени произведения е одържавена.
Най-важните документи от дейността на борсата са почти изцяло запазени.
Съгласително между варненските търговци-житари за организирането им в борсова корпорация и за определяне правилата за извършване на покупко-продажби на зърнени произведения (1902), решения по неговото изменение и по обсъждане законопроект за стоковите борси в страната; правилници и изменения на реда за извършване сделките на борсата: резолюции и изложения против закона за закриване на борсите.
Списъци на търговските фирми - наши и чуждестранни, членуващи в борсата, с данни за категорията им според вложените в обръщение капитали; решение да се образува от всички търговци-житари синдикат, с оглед възможността да извършват търговска дейност в рамките на Консорциума (1919); резолюция до МТПТ против монопола на Дирекция "Храноизнос" да закупува зърнени храни в полза на държавата.
Документални материали, които отразяват участието на борсовата търговска организация в законодателната дейност на държавни органи, засягаща търговията с житни произведения: предложение за изменение на закона за гербовия налог, изложение против закона за Консорциума (1919), становище на конференция на стоковите борси по законопроекта за Експортния институт (1931), мнение по проекто-правилника за контрол върху износа, изложение до Министерството на търговията, промишлеността и труда за изменение на законопроекта за регулиране на цените, по изменение на законопроекти и правилници за житните тържища.
Резолюции, писма и мнения против нормиране на цените от страна на Дирекцията за социалните грижи и обществена предвидливост (1915); доклади за упадъка на вносно-износната търговия на Варненското пристанище след откъсване на Добруджа от България и преписки за мерките, които трябва да се вземат от държавата за нейното оживление (1914); писма до Висшия стопански съвет по премахване ограниченията в търговията (1923); протести пред МТПТ против фаворизацията на някои чуждестранни фирми, резолюции против монопола на държавата по отношение търговията с някои зърнени храни, препоръки на конференция на търговците-житари по осигуряване участие в сделките на Дирекция "Храноизнос" (1932-1934), преписки против контрола от страна на държавата върху износа на някои зърнени артикули, резолюция против компенсационните сделки, въведени след клиринговите спогодби (1934); писма и предложения за Министерството на съобщенията за намаление тарифите и навлата на превоз на борсови артикули, изложения до държавни органи за изравняване навлата по БДЖ София - Бургас със София - Варна; писма до Българската народна банка, с които се напомня, че при сключване на всички стопански спогодби трябва да се търси мнението и участието на борсов представител.
Документални материали, разкриващи връзката на Борсата с международния пазар: протоколи на борсовата корпорация по посрещането на руски делегации, пристигнали по проучване на местния пазар и за установяване на търговски връзки с България; годишни отчети с данни за участие на борсата в международна конференция за предотвратяване икономическата криза (1931) и за успеха на българския щанд на панаира в Бреслау (1935); писма и изложение до МТПТ във връзка с девалвацията на някои чуждестранни валути; телеграми и писма от стоковите борси в Хамбург, Марсилия и др. по състоянието на пазара и движението на цените на борсовите артикули; преписки с чуждестранните фирми Пиете, Драйфус и др. по износа на стоки.
Материали, за търговската дейност на борсовата организация и на борсовите търговци; ведомости за пристигналите вагони със зърнени храни (1905-1943), бюлетини за движението на цените на продадените зърнени храни, бюлетини за извършените продажби по видове артикули, таблици за изнесените стоки по артикули и страни през Варненското и Бургаското пристанище (1928-1939), регистри за сключени срочни и налични продажби направо и чрез посредници.
Резолюции на борсовата организация по предотвратяване на злоупотреби при тегленето и при извършване контрол на качеството на стоките; материали на помирителния съд и пр.
Материали свързани с положението на работниците, обслужващи борсовата търговия; протоколи на УС и общи събрания, съдържащи данни за многобройните искания на преносните и талигарски задруги за повишаване на преносните тарифи, за предоставяне само на организираните работници работа в пристанището и пр.; резолюции да се отстранят от задругите кехаите, работниците - социалисти и подстрекателите към стачки; решения по образуване фонд за борба против стачките и за възнаграждения на нестачкуващи работници; документи по железничарската стачка (1906-1907) и по стачката на пристанищните работници от 1919г.