ФИНАНСИ, КРЕДИТ И СПЕСТОВНОСТ
ДАНЪЧНИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОКРЪЖНО ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ, гр. ВАРНА
Ф. 217К, 85 а. е., 1901-1933г.
Създадено през 1879г. от Временното руско управление. Ликвидирано с административната реорганизация през 1934г. Занимава се с облагане на населението и различните стопански предприятия с данъци и със събиране на финансите на държавните учреждения. Събират се следните видове данъци: пътен данък, ж. п. данък, данък върху овцете и козите – беглик, данък сгради, поземлен данък, данък занятие, глоби по изпълнителни дела и начети. Действува на територията на Варненски окръг. Негови подведомствени се явяват околийските данъчни (финансови) управления в окръга.
Архивни материали са запазени от 1905г. Част от материалите са унищожени.
ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ, гр. ВАРНА
Ф. 218К, 216 а. е., 1907-1943г.
Създадено след административната реорганизация през 1934г., подчинено на Областното данъчно управление Шумен. Действува на територията на Варненска околия. Като орган на буржоазната власт съществува до 1944г.
Част от архивните материали са унищожени.
АКЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ, гр. ВАРНА
Ф. 219К, 20 а. е., 1912-1944г.
Създадено от Временното руско управление през 1879г. С временно прекъсване и сливане с Окръжното данъчно управление, Данъчното управление, като орган на буржоазната власт, просъществува до 1934г. Занимава се с облагания с мита, берии и акциз върху производството на спиртни питиета, цигари и данък върху моторни превозни средства. До 1934г. негови подведомствени са акцизните агентства в околийските центрове.
Архивният фонд е запазен частично.
Заповедни книги по работата на данъчното управление ф. 218К (1916-1943); окръжни от Министерството на финансите ф. 218К (1929-1944); ф. 219К (1921-1944), наредби и преписки по събиране от лица и дружества на данъци, декларации на притежатели на имущества за облагане с данък занятия и за акцизни облагания ф. 218К (1933-1940), ф. 219К (1933-1944); основни данъчни книги с данни за вида и стойността на притежаваните движими и недвижими имоти и размера на данъчните облагания ф. 218К (1929-1934); преписки и отчети на данъчни колективи по облагане с данък беглик и с гербов налог; материали по закона за данъка върху имоти, придобивани по безвъзмезден начин, по закона за данък върху сгради, по поземления данък, по общинска пътна тегоба, по данъка върху патенти и пр., книги за облагане с данък освободените от военна служба младежи; декларации по облагане с 3% еднократна такса върху нови постройки; червени известия-покани за изплащане на данъци; данък върху дружествата ф. 218 (1929-1943), ф. 219К (1940-1943).
Жалби, преписки и протоколи на контролни комисии по разглеждане на възражения от страна на лица и дружества срещу определените им данъци; окръжни и наредби по държавните привилегии, по освобождаване от данък върху сгради и занаяти, индустриални заведения, от поземлен данък новосъздадени американски лозя върху изкуствените ливади ф. 218К (1917), актове за несъстоятелност на данъкоплатци, преписки по отсрочки и пр. ф. 218К (1927-1942), ф. 219К (1912-1941).
Наказателни постановления за извършени нарушения по закона за данъчни облагания и по начети и злоупотреби; преписки по продажба на имоти за дължими данъци; преписки на държавния контрольор, ревизионни актове за извършен контрол над тютюневи фабрики, складове и индустриални заведения, произвеждащи спиртни напитки ф. 218К (1927-1940), ф. 219К (1916-1920).
Сведения и доклади за събрани от държавните бирници данъци; обяснения за слабите постъпления на суми в държавната хазна; преписки, актове и други по извършване на ревизии на бирниците и агентите, събиращи данъци; отчети на бирници по участие в изпълнителни дела; ведомости за получени суми като възнаграждения за наложени глоби от страна на бирници и агенти ф. 218К (1932-1943), ф. 219К (1919-1920).
Заповеди по провеждане на търгове, преписки по продажба на недвижими имоти, собственост на разтурени политически организации ф. 218К (1936-1937), преписки по емигрантски имоти в с. Бяла и в с. Гьозекен (Обзор) ф. 218К ф. 218К (1939), по използуване на имоти на изселени турци и пр.
Книга за сключен от Варненското градска община заем с Унгарската търговска банка, с Българска генерална банка (Варненски клон) и с БНБ, Варненски клон, с данни за размера на сумата, лихвения процент, размера на вноските за погасяване на заема, за резервираната част от заема като гаранция за изплащането ф. 218К (1907-1928); преписки по вътрешния заем за военни нужди ф. 218К (1943); партидни книги за облозите и вноските по този заем.
 
 
БАНКИ И БАНКОВИ КЛОНОВЕ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, гр. ВАРНА
Ф. 197К, 407 а. е., 1885-1948г.

Създадена през 1885г., като държавен кредитен институт, клон на Централната народна банка София.  Банката приема влогове с определен срок и на текуща сметка в българска и чужда валута. Тя кредитира търговски, индустриални, занаятчийски и земеделски предприятия срещу ипотеки, постоянни приходи и ценни книжа. Изпълнява касовата служба на държавата. През 1948г. към нея се уедряват останалите банкови учреждения в града.
Архивният фонд е сравнително добре запазен.
Годишни отчети за дейността на банката (1939-1943) с данни; количество на операциите, недвижими имоти и инвентар, движение на касата, на златната наличност, на чуждестранни банкноти, кредиторни сметки, кредити в чужда валута, срочни влогове, държавни и обществени фондове, депозити и ценности, срочни влогове във валута, преводи, чиста печалба; отчет за 25-годишната дейност на БНБ, гр. София; балансови ведомости; ведомости за положението на сметките в главната книга (1885-1920), бележки по годишното приключване (1920-1942) и актове за извършена ревизия на банката.
Бюджети на банката (1890-1923), списъци на банкови недвижими имоти, преписки по покупко-продажба на имоти, по наемане на магазини и пр.
Окръжни от Централното управление на БНБ и репертоар на окръжните (1885-1943); заповеди на директора на банката по разпределяне на работата (1930-1935); книга за гаранции на служителите.
Материали по кредитната дейност на банката: книга за регистрираните при нотариуса фирми, регистри за поръчители и джиранти, книга за пласмента с норми (1914-1915, 1940-1944), регистър за кредитни сметки на фирми и банки; статистически сведения за краткосрочни заеми и операции, преписки и ведомости по отпущане кредити на Варненската градска община за изхранване на населението (1920-1923).
Протоколна книга на сконтов комитет (1906, 1916), молби за приемане на сконт, регистър за определяне на сконтов кредит (1907-1909), регистър на длъжници по сконтирани и депозирани полици; партидна книга на земеделската банка; регистър за стокови сметки, статистически сведения за сконтови операции.
Регистри за акцептирани полици; нотариални актове, преписки и регистри за ипотечни кредити. Регистри за протестирани полици, молби от фирми за обявяване в несъстоятелност и за искане на съдебни отсрочки; преписки по събиране на сведения за фирмите, изпаднали в несъстоятелност; преписки с Централно управление на БНБ по облекчаване на длъжници и обявяване в несъстоятелност на фирми (1926-1937); преписки относно принудителни вземания (1929-1949), съдебни дела против длъжници, сведения за протестирани полици.
Контролни рапорти и информации за кредитоспособността на фирми, искащи кредити, със сведения за имотите, доходите, дълговете и състоянието на производствената дейност, печалбите и загубите, с приложение на устави и баланси на фирмите (1921-1942); регистър за постъпилите декларации по закона за защита на нацията, досието на еврейски фирми и ликвидирането им (1941-1944); тримесечни рапорти за стопанското положение на района с данни за състоянието на банковата, кредитна и влогова дейност, за състоянието на индустриалното производство по предприятия и за положението на търговията по отрасли.
Материали по влоговата дейност на банката; регистри за срочни влогове, влогове с гаранции и акредитивни; книга за купеното камбио; месечни сведения за задълженията и влоговете на банките, банкерите и кредитните дружества (1941-1944).
Книга за държавното съкровище (1941-1944), ведомост за внесените на държавен приход суми (1913-1918); регистър за купените и продадени златни монети, накити и предмети (1939-1943).
Материали за иностранните операции на банката: досиета на лица, на които се отпуща чужда валута; съдебни досиета против лица, нарушили закона за търговията с външни платежни средства; входящи писма от фирми от Лондон, Париж, Цариград, Будапеща, Виена, Букурещ, Хамбург, Лайпциг, Берлин, Александрия и Атина по уреждане на сметни отношения (1885-1936), чуждестранни преводи, изплатени на туристи и курортисти за сметка на Софийския клон (1935-1936).
БАНКА "БЪЛГАРСКИ КРЕДИТ", КЛОН, гр. ВАРНА
Ф. 665К, 470 а. е., 1920-1950г.
Акционерна банка "Български кредит" е създадена през 1934г. при участие на държавата със значителен процент от акционерния капитал. Още при създаването й в нея се влива банка "Съединени български банки", която от своя страна се явява продължение на банка "Народен кредит", основана през 1919г. със седалище Варна и клон София .
Банката проявява широка влогонабирателна дейност и кредитира почти изцяло индустрията, износа и отчасти изкупуването на зърнени храни. Тя се оформя като най-голям финансов център, обхващаш до 80% от банковите операции в града.
Реорганизирана е през 1946г. , а през 1947г. е ликвидирана .
Архивният фонд е сравнително добре и цялостно запазен.
Устав на банка "Български кредит"; окръжни от Централното управление на банката; кореспонденция по ежедневния ход на работата; доклад във връзка с ревизии на банката; списъци на лица, срещу които ще бъде възбудено преследване по закона за конфискация на имуществата, придобити чрез спекула (1946).
Регистър за недвижими имущества на банката; преписка по ремонта на банковата сграда; баланси с данни: имущества на банката, за капитали, заеми (с контрирани и заемни полици), кредитори в местна и чужда валута, търговски и спестовни влогове, длъжници по гаранции, печалби, възнаграждения на персонала и пр. (1935-1939); статистически данни, инвентарни книги (1937-1944) главни книги (1936-1948), дневници дебитори и кредитори.
Преписки с разни фирми и лица по искане кредити; регистър-сконтирани полици, регистър-протестирани полици, регистър-заемни полици, регистър-авансови сметки, регистър залогосделки.
Кореспонденция с чуждестранни фирми и банки, регистър-кореспонденти в странство.
Кредитни досиета на предприятия, съдържащи молби за отпущане на кредити, данни за кредитоспособността и икономическото състояние а фирмата, баланси и пр. (1929-1941).
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА, КЛОН, гр. ВАРНА
Ф. 664К, 540 а. е., 1921-1948г.
Учредена през 1921г. като филиал заедно с Централата в София на подобна банка в гр. Милано, Италия с цел кредитиране на търговски и промишлени предприятия и влогонабиране. Ликвидирана през 1947г., когато се създава държавен монопол в банковото дело. 
Архивният фонд е сравнително добре запазен.
Окръжни и разпореждания от Централата; преписки по личния състав; назначаване, преместване, определяне заплати.
Рапорти, доклади на главния счетоводител, годишни и тримесечни баланси с данни за капитала на банката, кредитната дейност, печалбите; главни книги (1932-1935-1943).
Преписки с чуждестранни банки – Банк дьо Брюксел, Банка ди Рома, Комерц унд Приват банк, Арнинг и Ко лимитед, Митланд банк лимитед, Ротердамише банк, Фереенингт Нейшънъл банк лимитед, Банка комерчиале Италиана, с разни чуждестранни и местни търговски и индустриални фирми; партидни сметки дебитори и кредитори в местна и чужда валута, регистър за постъпилите суми инкасо, изходящ регистър на портфейла, ведомости на спестовни влогове, месечни сведения за пласменти и влогове, положение на сметките – загуби и печалби (1936-1944).
Преписки по разполагаемите банкови средства в чужда валута, извлечения от компенсационните сделки и изравнителни листове на чужда валута, регистър за дебитори в чужда валута, регистър-лихви и разноски в чужда валута; сведения за свободни кредити в чужда валута (1936-1939).
Фишове за постъпилите и за излезли от склада на банката, цифреник – стоки на съхранение за гаранция.
КРЕДИТНА БАНКА, КЛОН, гр. ВАРНА
Ф. 199К, 95 а. е., 1921-1948г.
Основана заедно с Кредитна банка, гр. София от немската банка Дирекцион дер Дисконто Гезелшафт, гр. Берлин през 1906г., през 1942г. се преименува в Германо-българска банка, а през 1945г. отново възстановява старото си име Кредитна Банка. В началото на 1949г. преминава към БНБ. Занимава се с влогонабиране и кредитиране предимно вноса и износа с Германия. Клонът извършва също така клирингови операции, компенсационни сделки и поддържа връзки с много страни в света.
Архивният фонд е запазен частично и обхваща главно последния период на дейността на банката.
Годишни доклади за дейността на банката (1926-1930); месечни баланси с данни за положението на сметките в главната книга, свързани с кредитирането и влогонабирането; протоколна книга за извършени проверки на касата; главна книга-дневник (1931-1943).
Регистър на дружествата, кредитирани от банката. Сведения за фирми-клиенти; кореспонденция по отношение на кредита (1942-1947), договори с клиенти; контролни книги по спестовните влогове; списък на дебиторите и кредиторите; регистър за акционерни чекове, ведомост-описи за заложени стоки (1931-1947).