ПРОСВЕТА, НАУКА, КУЛТУРА
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ВИСШЕ ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ,, гр. ВАРНА
Ф. 122К, 19 а. е., 1921-1944г.
Открито през 1921г. от Варненската търговска индустриална камара.
През 1938г. става държавно. Отначало се издържа от Камарата, поради което наред с академичния съвет, който се занимава и решава въпроси, отнасящи се до програмата на обучението и насоките на научно-образователната работа на преподавателския състав, към училището се изгражда и върховен училищен съвет, с представители и на Търговско-индустриалната камара, задачата на който е общото ръководство и издръжка на училището.
Висшето търговско училище подготвя кадри за стопанския живот на страната – счетоводители, ръководители на кооперации, предприятия, търговски фирми и др.
От архивния фонд на Висшето търговско училище са запазени незначително количество материали.
Правилник на Висшето търговско училище; протоколна книга от заседанията на комитета за изучаване на морската търговия, морското законодателство и борсовото дело на страните от Черноморския басейн (1938-1939).
Протоколи от заседания на академичния съвет и на върховния училищен съвет, където се разглеждат въпросите: програма на училището, разпределени на предметите между професорския и преподавателски състав, успеха на студентите, дисциплина, награждаване от установени благотворителни фондове проявили се в областта на науката студенти, обзавеждане и поддържане на сградата на училището.
Протоколи на академичния и върховен съвет, свързани с разглеждане прояви с противодържавен характер на студентите: решения за изключване на студенти за участие в непозволени събрания, манифестации, митинги и стачки, за изявени протести против реда в академията, против ограничаване политическите свободи на студентите, за членуване в политически партии и прогресивни младежки организации, за участие в студентската стачка от 1932г. (1921-1942).
Преписки по дейността на студентското дружество "Христо Ботев", по прекратяване на неговата дейност заради прогресивни прояви на членуващи в него студенти, по уреждане на студентски стол "Беден студент", по чествуване на годишнината от смъртта на Хр. Ботев, по изнасяне на сказки, устройване на забави, подготовка на оперета и пр.
Преписки с Полицейско комендантство, с околийски управления и общини по изискване на сведения за политическите убеждения и противодържавни прояви на студенти, списъци на студенти и ученици, с противодържавни идеи (1940-1944). Наредба да се записват кандидат студенти само младежи, които имат удостоверение с висока оценка за "народностни прояви"; доклад на ректора за мерките, взети против разпространението на прогресивни убеждения, за разтурване студентските организации и за насърчение на организация "Бранник" (1941-1944).
Преписки със студентски организации по откриване на студентски стол и по подпомагане на бедни студенти; изложение на студенти за отменяване на училищните такси (1938-1944).
 
 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ СРЕДНИ УЧИЛИЩА
ДЪРЖАВНА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ "ФЕРДИНАНТ І", гр. ВАРНА
Ф. 90К, 110 а. е., 1880-1944г.

Открита през 1879/1880г. като средно училище. Явява се като продължение на мъжкото класно училище във Варна, започнало да работи от 1862г. През 1879-1886г. е средна реална гимназия, 1886-1891г. педагогическо училище, 1891-1893г. отново реална гимназия и от 1893 до 1944г. класическа и полукласическа гимназия.
Архивният фонд е запазен сравнително добре.
 


ДЪРЖАВНА ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "МАРИЯ ЛУИЗА", гр. ВАРНА
Ф. 99К, 228 а. е., 1883-1944г.

Открита през 1883г/84г. като продължение на класното училище, създадено през 1866г. През учебната 1905/1906г., се превръща в педагогическо училище. От 1912/1913г. се развива в пълна гимназия с курс от осем класа, а от 1923/1924г. към нея се открива полукласически отдел.
Архивният фонд е сравнително добре запазен.
Устави на гимназиите, правилник за постъпване и следване на курса на училищата, окръжни и разпореждания по изменение в наименованията, в продължителността на курса, в характера на обучението; програми на изучавания материал и пр. ф. 90К, ф. 99К.
Окръжни и предписания на МНП по приемане на нови ученици, по преподавателската и извънучилищната дейност на учителите, по провеждане на изпити, по украса на училищата, по дейността на ученическите кръжоци и просветни, туристически и физкултурни дружества, по осигуряване дисциплина в училищата, по правилника за поведението на учениците извън училище, по забраната на учениците да посещават събрания, митинги, театрални представления, да участвуват в политически партии, по провеждане на училищни празненства, по чествуване на годишнини, по организиране на екскурзии и пр. ф. 99К (1883-1944).
Протоколи на учителски съвети, в които се разглеждат въпросите: успех и поведение на класове и ученици поотделно, отпущане на стипендии и помощи на бедни ученици, резултати от приемни изпити, доставяне на учебни пособия, определяне униформа на училищата, набавяне книги за ученическите библиотеки; организиране на научни кръжоци и четене реферати. Решения на учителни съвети във връзка с наказване на ученици за недисциплинираност, за неморални прояви и участие в непозволени забавления, за политически прояви, за разпространение на позиви, марки, забранена литература, за участие в политически кръжоци, събрания, за членуване в РМС и пр. ф. 90К (1926-1942); ф. 99К (1883-1944).
Статистически сведения за броя на учениците, за броя на преподавателите и за успеха и поведението на учениците; рапорти и доклади на директора, годишни отчети за хода на учебно-възпитателната работа, за провинения на ученици, ф. 90К (1889-1920); ф. 99К (1884-1944). Доклад за стачката на учениците от мъжката гимназия ф. 90 (1932).
Преписки с МНП по събиране суми по фонда – построяване паметник на Отец Паисий, по въвеждане униформа на учениците, по организиране екскурзии, по откриване на вечерни курсове, по снабдяване училищата с книги за училищните библиотеки и пр.
Преписки с Варненското ковчежничество и МНП по издръжка на училищата; преписки по изграждане зданието на мъжката гимназия ф. 90К (1886), на девическата гимназия ф. 99К (1908); биографии на дарители на парични суми за образуване на фондове за подпомагане на ученици; книга за фонд "подпомагане бедни ученици"; преписки по откриване на пансион при Девическата гимназия ф. 99К (1891); поемни условия, преписки и договори по доставка на хранителни продукти, облекло и обувки, гориво за нуждите на пансиона ф. 99К (1891-1923).

 

СРЕДНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА
ДЪРЖАВНО СРЕДНО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ, гр. ВАРНА
Ф. 232К, 118 а. е., 1904-1944г.
Открито през учебната 1904-1905г. като средно търговско училище  при Варненската търговско-индустриална камара с четиригодишен курс на обучение, който през 1923-1924г. става петгодишен. През 1943г. училището става държавно. Подготвя младежи, а от 1920-21г. и девойки за стопанския живот на страната, като счетоводители, отчетници и ръководители на търговски и други индустриални предприятия.
Архивният фонд е добре съхранен.
ДЪРЖАВНО СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ, гр. ВАРНА
Ф. 693К, 11 а. е., 1942-1945г.
Училището е създадено през 1942г. с цел да подготвя средни технически специалисти – строителни ръководители и землемери. Това е второто училище със строително-технически профил в страната.
Част от архивните материали са унищожени.
Закон за търговското и професионално образование, ф. 232К (1910-1924), изменение на закона, правилник за вътрешния ред, ф. 232К (1920), материали от зрелостни изпити и др.; учебни програми по учебните предмети през различните години; окръжни и разпореждания на МТПС, на МОСПБ и на МНП.
Протоколи на учителския съвет ф. 252К (1904-1944); ф. 693К (1942-1944), в които се разглеждат въпроси за успеха и поведението на класовете и учениците, по награждаване на ученици, по устройване на тържества и забави, по организиране екскурзии, по набавяне на книги за училищните библиотеки, по обзавеждане на кабинети и пр.
Доклади и рапорти на директорите за учебно-възпитателната и практическа работа през изтеклите учебни години, ф. 232К, ф. 693К (1904-1944); статистически сведения с данни за движението на учениците и учителския състав. Бюджети на училищата и отчети за направените разходи.
Преписки по приемане на ученици, по откриване на ученически столове и трапезарии, по униформите на ученици и осигуряване работно облекло и пр.; протоколни решения, правилници и други по раздаване на стипендии и подпомагане на бедни ученици; отчети на училищните лекари за санитарното състояние на училищата.
Преписки и протоколни решения по образуване на ученически кръжоци; писма с висшестоящите министерства по организиране на екскурзии; известия за награждаване на Търговското училище със златен медал за участие в промишлена изложба, ф. 232К (1935).
Решения на учителския съвет по организирането на ученически младежки организации, устави на просветни благотворителни и спортни дружества, "Самообразование", "Отец Паисий", "Червен кръст", туристически спортен клуб "Тича", "Спортен легион", християнски и пр. Преписки по устройване на концерти, утра и вечеринки и пр.
Писма от полицията, решения на учителския съвет по забрана ученици да участвуват в политически организации и събрания и да четат политическа литература; решения за дисциплинарно наказание, изключване и арестуване на ученици за прогресивни политически прояви, ф. 232К, ф. 693К.
ЗАНАЯТЧИЙСКИ УЧИЛИЩА
ДЕВИЧЕСКО ПРАКТИЧЕСКО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ "НАПРЕДЪК", гр. ВАРНА
Ф. 53К, 4 а. е., 1931-1946г.
Създадено през 1913г. като частно училище на Лери Антонова. Просъществувало като такова до 1945г. Училището подготвя момичета предимно за домакини, някои от завършилите стават шивачки. Програмата предвижда най-вече практически занимания.
Архивният фонд е унищожен почти цялостно.