ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЗДРАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗАВЕДЕНИЯ
ОКОЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ ЛЕКАР, гр. ВАРНА
Ф. 149К, 10 а. е., 1920-1944г.
През 1904г. в санитарно отношение в страната са обособени санитарни околии, във всяка от които е назначен околийски медицински лекар.  В помощ на околийския лекар се създават околийски хигиенни съвети.  Околийският лекар следи за хигиената в своя район и взема мерки за прекратяване на появилите се острозаразни болести. Той осигурява административен и медицински надзор над всече здравни заведения в своя район.
Районът на околийския медицински лекар, гр. Варна е Варненска административна околия. През някои периоди в околията има обособени по-малки райони, начело с околийски лекари.
Околийският лекар е подчинен на окръжния лекар, Варна, а след 1934г. – на областния лекар, Шумен.
Архивният фонд е запазен частично.
Окръжни от Шуменския областен лекар и МВРНЗ във връзка с прекратяване на острозаразни болести, ваксиниране населението против епидемични болести, по контрола на местните продукти и питейни води; преписки по откриване на аптеки и дрогерии, по дейността на лекарите на частна практика и прояви на народно лечение, по сътрудничеството с Червен кръст, по извършване на периодични прегледи на учениците и пр. (1939-1940).
Писма от участъковите лекари; годишни отчети на участъкови здравни служби с данни за климата на участъка, благоустрояването на населените места, чистотата в домовете и на обществените места, появата на заразни болести, хигиената в училищата и пр. (1942-1944); годишни статистически сведения с данни за броя на прегледаните лица и констатиране заболявания (1942-1944); отчет на околийския лекар за разпространението на маларията и борбата против нея (1937) с данни: географско положение на заблатените маларични места в околията, климат и метеорологични сведения, заболяемост и извършена оздравителна работа, с приложени множество диаграми за периода 1934-1936г.; статистически сведения на околийския лекар (1942-1943).
 
 

ПЪРВОСТЕПЕННА ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА "МАРИЯ ЛУИЗА", гр. ВАРНА
Ф. 228К, 14 а. е., 1914-1944г.

Болницата е открита от Временното руско управление през 1879г. под наименование Мариинска първокласна болница с 60 легла. Помещава се отначало в старата турска болнична сграда. През 1896г. се премества в новопостроена сграда. Отначало болницата има две отделения, а към 1935г. тя разполага с хирургическо, вътрешно, очи нос гърло, кожно, рентгеново отделение,  с общо 450 легла.
Запазени са незначително количество документални материали.

ТРЕТОСТЕПЕННА ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА, гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 259К, 33 а. е., 1936-1944г.

Болницата е открита през 1891г. в части къщи. През 1910г. тя е преместена в новопостроена сграда с 25 легла. В болницата се лекуват предимно болни от заразни болести.
Архивният фонд е запазен частично.

ТРЕТОСТЕПЕННА БОЛНИЦА, с. НОВОГРАДЕЦ (СУВОРОВО), ВАРНЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 536К, 8 а. е., 1943-1948г.

През 1911г. в с. Суворово (Новоградец) е открит лекарски здравен участък, а през 1943г. в опразнени от войската казармени помещения е открита болница с 15 легла – 10 общи и 5 родилни.
Архивният фонд е запазен частично.
 


ОБЩИНСКИ МАЙЧИН ДОМ, гр. ВАРНА
Ф. 174К, 7 а. е., 1932-1944г.

Открит е през 1928г. в зданието на болницата "Парашкева Николау" с 8 легла.
По-късно болницата е разширена. Болницата приема за лекуване болни и бременни предимно от бедните варненски жени. Открива се и детска консултация.
Архивният фонд е запазен частично.
 


ДЪРЖАВЕН ДЕТСКИ МОРСКИ СНАТОРИУМ КРАЙ гр. ВАРНА
Ф. 227, 14 а. е., 1925-1938г.

Открит е през 1905г. в бараките на Варненската карантина като лятна морска климатична станция. През 1909г. бараките са преместени в м. "Св. Константин", където скоро след това е построена и нова сграда за санаториума. Отначало санаториумът е клон на хирургическото отделение на Варненската държавна болница, а от 1922г. се отделя като самостоятелно лечебно заведение, функциониращо целогодишно.
В санаториума приемат деца, болни от костно-ставна туберкулоза.
Запазени са малко архивни материали.
Годишни отчети и статистически сведения за лекувани болни с данни за броя на болните, за болестите от които страдат и за резултатите от лекуването; много данни за трудностите, свързани с поддържането на болници – липса на достатъчно средства, липса на необходима апаратура, недостатъчния персонал. Преписки по обработка на зеленчукови и овощни градини и отглеждане крави за подобряване храната ф. 228К, ф. 227К. Има сведения също така за вида и стойността на храната, за проведената лечебна дейност, за режима, за нововъведения при лечението и пр. ф. 228К (1941-1942); ф. 259К (1936-1944); ф. 536К (1943); ф. 227К (1925-1944); ф. 174К (1932-1944); бюджети и отчети за приходите и разходите на болниците, сведения за лекуваните бедни болни и пр.
Заповедни книги по вътрешния ред в болниците; преписки с МВРНЗ по заразните болести и пр.
Амбулаторни журнали, приемни книги за постъпилите болни в стационара; аптечна инвентарна книга; преписки във връзка с изпращане за изследване материали от болни.
ОБЛАСТНА ХИГИЕННА ЛАБОРАТОРИЯ, гр. ВАРНА
Ф. 92К, 17 а. е., 192-1944г.
Създадена е през 1924г. под наименованието Бактериологична противобясна станция. Започва да функционира през 1926г., издържана от Окръжната постоянна комисия. През 1934г. е преименувана в Областна хигиенна лаборатория. Помещава се в старото здание на болницата "Парашкева Николау". Станцията извършва бактериологически, серологически и клинични лабораторни изследвания за нуждите на здравните заведения. Най-важната цел в откриването на станцията са противобясните изследвания.
С изключение на първите няколко години, архивният фонд е сравнително добре запазен.

ДИСПАНСЕР ЗА ГРЪДНОБОЛНИ, гр. ВАРНА
Ф. 587К, 6 а. е., 1930-1945г.
Диспансерът е създаден през 1928г. Помещава се в сградата на Пожарната команда. Издържан е от Дружеството за борба с туберкулозата, от субсидии на Дирекцията на народното здраве и на Варненската градска община.  Диспансерът е обзаведен с рентгенов апарат. Извършва прегледи за издирване заболели от туберкулоза.
Архивният фонд е запазен частично.

ПРОТИВОМАЛАРИЧНА СТАНЦИЯ
Ф. 385К, 6 а. е., 1942-1944г.
Отначало е назначен инспектор за борба против маларията, а през 1941г. е създадена станция за борба против маларията  с район Варненска и Балчишка околия. Занимава се с откриване на болните от малария и борба срещу причинителите на болестта.
Протоколи от заседания на УС на бактериологичната лаборатория (1931-1943); правилник за вътрешния ред (1926) ф. 92К; сведения за лекувани и заболели от бяс (1930-1933), месечни донесения за разпространение на остро заразните заболявания (1930-1944) ф. 92К, периодични сведения за заболеваемостта и смъртността в населените места (1930-1941), статистика за разпространението на туберкулозата, на сифилиса и за работата на здравно-съвещателните станции и диспансери ф. 587К.
Годишни отчети за противомаларичната дейност ф. 385К (1942-1944), засягащи топографията на маларичните места, развитието на заболеваемостта, оздравителни мероприятия; таблици за заболеваемостта по възрасти, диаграми и пр., годишни отчети за дейността на тубдиспансера, бактериологическата и противобясна станция ф. 385К (1931-1944) и пр.