ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ОКРЪЖНО БЮРО НА ПРОГРЕСИВНО-ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ, гр. ВАРНА
Ф. 723К, 13 а. е., 1910-1928г.

Създадено около 1900г., клон, отцепил се от Стамболовистката (Народно-либералната партия). Членовете му са от среднотърговската лихварска буржоазия. Съществува свободно до 1934г.
 


БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СГОВОР, КРИЛО, гр. ВАРНА
Ф. 722К, 9 а. е., 1925-1940г.

Създадено през 1923г. Съществува свободно до 1934г., когато са разтурени партийно-политическите организации в страната.
 
 

МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ, гр. ВАРНА
Частично постъпление 72К, 6 а. е., 1895-1947г.

Създадена през 1912г., като се отцепва от демократическата партия. Последователите й произхождат от средата на дребните собственици. През 1948г. се влива в Отечествения фронт.
Архивни материали са запазени частично.
Устави на радикалната партия, ч. пост. 72К (1919-1926), програми на прогресивно-либералната партия ф. 723К (1908), протоколи на бюрото на Демократическия сговор по изменение на устава ф. 722К (1932); платформа на "народното социално движение" на Ал. Цанков ф. 722К (1935-1936), позиви с политическа платформа на радикал-демократическата партия ф. 722К (1912-1920), ф. 722К (1932) писма по организационни въпроси, участие в изборите, провеждане на публични събрания, организиране на партийните конгреси и пр.
Протоколи от заседания на бюрото на демократическия сговор ф. 722К (1932-1933), по организиране на нови партийни групи и по агитационна работа; протоколи на контролна комисия, резолюция на окръжна конференция на обединените в демократическия сговор партии (1927); преписки по разцеплението на демократическия сговор на крило на Ляпчев-Буров и крило на Ал. Цанков: съобщения за изнесени събрания в селата на околията.
Списъци и азбучници на членове на партиите.
Позиви на централните ръководства и местни партийни групировки по участието в парламентарни, окръжни и общински избори (1908-1932), протоколи за коалиране на радикалната и прогресивно-либералната партия за съвместно участие в изборите за народно събрание и общински избори (1914); платформа на обединената прогресивно-либерална, на демократична и на национал-либерална партия за участие в общинските избори (1921).
Изложение на местните партийни ръководства до Народното събрание и до министър-председателя за нередностите при провеждане на изборите (1914-1927), изложения против политиката на правителството, по разтуряне на общинския съвет, против репарациите, наложени на страната след Първата световна война и пр.
Анкета по нередностите в Бургаската община (1933); материали, разкриващи корупция на местни полицейски органи – подкупи, хазартни игри, проституция и пр.
Писма и ходатайства за назначения на държавна служба партийни съмишленици; лични писма по уреждане на стопански предприятия, оферти и пр.
 


ВСЕБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ВАРНЕНСКИ КЛОН
Ф. 710К, 12 а. е., 1919-1939г.

Няколко години преди Втората световна война в гр. Варна е създаден комитет за образуване на фонд за построяване паметник на Отец Паисий. Комитетът просъществува до 1928г., като по негова инициатива в Морската градина, в алеята на Възраждането е построен паметник на Отец Паисий.
През 1927г. в София е създаден Всебългарски съюз "Отец Паисий" със задача "да работи за съвършенство на самосъзнанието на българския народ, за запазване и закрепване на племенните му добродетели и за защита на човешките и народностни правдини на българина, дето и да е той". Възникнал след последните катастрофални войни на българската буржоазия, той се оформя в една реваншистка, шовинистична и профашистка организация.
Като поделение на Съюза "Отец Паисий", варненският клон е възобновен през 1934г. Дейността му се изразява в организиране на сказки, провеждане на възпоменателни тържества, протестни акции против Ньойския договор, изпращане на книги за българи в чужбина и пр.
Всебългарският съюз "Отец Паисий" е ликвидиран на 9 септември.
Архивният фонд е запазен сравнително добре, липсват само протоколите от заседанията на ръководството.
Протоколна книга на комитета на фонда за построяване паметник на Отец Паисий, решение и преписки по построяване на паметника (1919-1928).
Устави на Всебългарския съюз "Отец Паисий", варненски клон и предложения за изменения на устава (1936-1939); преписки по разширяване на поделенията му в страната и окръга, по набиране членски внос и дарения от големите капиталистически предприятия, държавни учреждения и буржоазни организации; статистически сведения за броя на членовете и размера на събраните суми.
Окръжни от Съюза в София до клоновете и поделенията му по масовизиране на организацията и създаване на клонове във всяко село, по разпространение на съюзния орган – списание "Отец Паисий" и младежкия орган "Млада воля", по подпомагане и поддържане връзки с българи в чужбина и пр. (1922-1939).
Програми, афиши и покани. Решения на общоградския комитет във връзка с ежегодно отпразнуване 27 октомври – деня на Отец Паисий. Отчети на комитета с данни за участието на училищата, църквата и местните учреждения в организираните тържества (1928-1939); преписки и позиви по уреждане на траурни дни и протестни шествия по случай деня на подписване на Ньойския договор; отчети и преписки по организиране на възпоменателни утра и вечеринки; програма на общоградски комитет по отпразнуване деня на Освобождението на България.
Отчет на Варненския клон за дейността му (1935-1936), бюджет на Всебългарския съюз "Отец Паисий" (1936).
Преписки по устройване на сказки с историческо, шовинистическо съдържание, във връзка с расовата теория за произхода на българите и пр.