ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОКОЛИЙСКО РАБОТНИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ, гр. ВАРНА
Ф. 714К, 12 а. е., 1939-1943г.
Казионното работническо сдружение е създадено през 1936г. В неговия район влизат общите работнически сдружения в селата от Варненска околия: Белослав, Срацимир (Чернево), Момино (Аврен), Река Девня, Новоградец (Суворово) и клоновите търговски сдружения на текстилци, металотехници, преносвачи, общи работници, търговски помощници, келнеро-готвачи, хлебари, тютюно-работници, строители, декоратор-бояджии, обущари, шивачи, професионални музиканти, професионални работници моряци, дърводелци, колари, файтонджии.
Целта на организацията, според закона за работническите професионални организации, е да служи като орган на държавата в провеждане на нейната стопанска и социална политика, да посочва представители на работничеството в държавни и общински учреждения, да възпитава работниците в привързаност и култ към държавата, да сключва общи колективни трудови договори и пр.
Архивният фонд е запазен сравнително добре.
Учредителни протоколи и протоколи на общи събрания на клоновете и общите работнически сдружения. Списъци на работническите сдружения и членовете им; заповеди на Областната дирекция, Шумен за утвърждаване на ръководните тела на слоновите сдружения (1942).
Бюджети на сдружението (1942-1943) с данни за приходите и разходите, използувани за библиотека, за пропагандни цели и пр.; документи по приходите и разходите на посмъртния фонд.
Преписки по агитационната дейност, по изнесените публични събрания; афиши, позиви и покани за участие в организираното от държавата чествуване на 1 май.
Годишен отчет на сдружението (1941) с данни за броя на организираните и неорганизирани работници, за безработицата вследствие започването на войната, за колективните трудови договори и пр.; статистически сведения и таблици за организационната и социална дейност на околийското сдружение (1936-1943).
ЖИТАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ОСИГУРИТЕЛНА ЗАДРУГА, гр. ВАРНА
Ф. 103К, 13 а. е., 1937-1958г.
Създадена през 1937г. В нея са организирани пристанищни работници, занимаващи се с товарене и разтоварване на параходи и пренасяне на зърнени храни. Ръководството на задругата изработва тарифи за трудовите възнаграждения, разрешава спорове между търговци-работодатели и работници и пр. Целта на задругата е да защитава професионалните интереси на своите членове. Ликвидирана през 1954г.
Архивният фонд е запазен частично.
Устав на задругата (1937), уведомителни писма до търговски фирми в града за образуването на задругата, фирмена карта и др. (1937-1939).
Протоколи и окръжни на Инспекцията на труда, гр. Варна, на Института за обществено осигуряване, София по членуване в задругата, по възнагражденията на работниците и пр. Писма до Клоновото сдружение на житарските работници, до представителство "Храноизнос" по изготвяне на тарифата за заплащане на труда, по тяхното изменение поради поскъпване на живота и пр. (1937-1949).
Протоколи на УС, на общите събрания и на КС (1938-1944) с данни по изготвяне на тарифите за възнаграждения, по разрешаване на спорове между работодатели и работници, по уволняване на работници поради застой в търговията по време на Втората световна война, по станали злополуки на пристанището, по подпомагането на болни и пострадали работници и пр.
Отчети за дейността на задругата, статистически сведения за членовете на сдружението за получени приходи, за направени разходи и за изплатени надници, бюджети (1938-1942).
Искови молби от помирителния съд при Варненската инспекция на труда за неизплатени парични суми.

ОКОЛИЙСКА ЗАДРУГА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ, гр. ВАРНА
Ф. 2К, 26 а. е., 1931-1943г.
ОКОЛИЙСКА ЗАДРУГА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ, гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 555К, 87 а. е., 1936-1949г.

През 1936г. са създадени от фашисткото правителство местни земеделски задруги във Варна и Провадия със задача да се грижат за развитието на земеделието и да защищават интересите на земеделските стопани. Скоро след това се създават местни земеделски задруги в почти всички села, а Варненската и Провадийската задруги през 1941г. се преименуват в околийски с предназначение да ръководят задругите в околиите. Членуването в задругите е задължително за всички земеделски стопани. Членския внос се събира от общинските секретар-бирници. Земеделските задруги през целия период на своята дейност не проявяват активна дейност.
Архивните фондове са запазени цялостно.
Устав на Общия земеделски и професионален съюз (1936); окръжни на Общия съюз на българските земеделци (1937-1944) по задължителното събиране на членския внос, по чествуване празника на земята, по избиране представители на задругите в общинските съвети, по пенсиониране на земеделците, за избиране комитети, които да се занимават с издирване на нова работна земя; списък на сказките, които да се изнасят пред земеделските стопани; преписки по благоустрояване и залесяване на селата.
Правилник за дейността на Варненската земеделска задруга, заповеди на областния инспектор по организиране и контрола на професиите, Шумен по утвърждаване на ръководните тела на задругите.
Протоколи от заседанията на УС (1936-1944) ф. 555К, протоколи на местните задруги, протоколи и резолюции на околийски конференции и на конференция на овцевъдите с решение да се иска увеличение цените на млякото, на вълната и на зърнените произведения; изложения по нарядите и по снабдяването на земеделските стопани.
Годишни отчети за дейността на околийските и местни задруги с данни за финансовото и за организационното състояние.
ПРЕПИСКИ С Общия съюз на българските земеделци по участие в областните стопански събори, по оземляване на безимотни и малоимотни земеделски стопани и пр.
Бюджети за приходите и разходите на задругите, финансови отчети, актове за проведени финансови ревизии.
 

ОБЩО ИНДУСТРИАЛНО СДРУЖЕНИЕ, гр. ВАРНА
Ф. 135К, 8 а. е., 1935-1943г.

Създадено през 1935г., когато е ликвидирано Варненското индустриално сдружение. В сдружението членуват доброволно индустриални предприятия от Варненска, Провадийска, Шуменска, Новопазарска и други околии.
Целта на сдружението е да подпомага развитието на индустрията и да защищава интересите на индустриалците. Счита се за компетентен консултант на държавата по осъществяване на нейната индустриална политика.
Сдружението е ликвидирано през 1947г., когато биват национализирани частните индустриални предприятия.
Архивният фонд е запазен частично.
Заповед на областния инспектор по организиране и контрол на професиите, гр. Шумен по утвърждаване на ръководните тела на сдружението; преписки с индустриалните предприятия с данни за неизползувания им капацитет и за възможностите им да увеличават производството в помощ на Германия (1941).
Бюджети на сдружението, актове за произведени финансови ревизии и др. (1938-1940).
Отчети на УС (1935, 1936, 1943) с данни за разгледани закони и разрешени въпроси, свързани с правителствената индустриална политика: по проникването на чужди капитали, по закона за митниците, по закона за засилване държавните приходи, по закона за консервно-зеленчуковата индустрия, по безмитния внос на стоки, за отношения между работници и работодатели, за селскостопанския събор в гр. Варна, за Варненската мострена изложба.
Изложения на сдружението по законопроекта за държавно покровителство на индустрията, по въпроса за пренаситеността в индустрията, по намаляване ж. п. навла до Варна, за общогражданския комитет за подпомагане на бедните и безработните в града, за общинския налог върху продажната стойност на производството в индустриалните предприятия и пр.