ОКОЛИЙСКО ТЪРГОВСКО СДРУЖЕНИЕ, гр. ВАРНА
Ф. 36К, 6 а. е., 1941-1944г.
Създадено през 1935г. В неговия район влизат: общите търговски сдружения, гр. Варна, с. с. Белослав, Долен Чифлик, Новоградец (Суворово), Река Девня, гара Оборище и клоновите търговски сдружения – бакали, амбуланти, зеленчуковощари, кафеджии, митничари, ж. п. посредници, питиепродавци, хотелиери, търговци на хранителни продукти и облекло.
Целта на дружеството е да организира търговците, да разглежда и разрешава стопански въпроси, свързани с търговията, да дава мнения по законопроекти, засягащи търговската политика на държавата и пр.
Закрито е през 1948г., когато се ликвидира и частната търговия в страната.
Архивният фонд е запазен частично.

ОБЩО ТЪРГОВСКО СДРУЖЕНИЕ, гр. ВАРНА
Ф. 64К, 44 а. е., 1937-1944г.

Основано през 1935г. В него са организирани търговците, които търгуват в гр. Варна. Целта на дружеството е да защитава професионалните интереси на търговците и да разрешава въпроси като разпределение на стоките, определяне процента на печалбите и пр.
Архивният фонд е запазен цялостно.
Окръжни и разпоредби от Общия съюз на българските търговци, от Клоновия съюз на българските търговци, от Дирекцията на професиите, София, от Областния инспектор по професиите, гр. Шумен, свързани с финансови въпроси; по организационната дейност – провеждане на конгреси, избиране на Областната стопанска камара; по откриване народни университети, по чествуване на 1 май като официален държавен празник и пр. ф. 64К, ф. 36К (1911-1944).
Заповеди на областния инспектор по професиите за утвърждаване ръководните тела на търговските сдружения; писмо от Общия съюз на българските търговци с нареждане да се оказва съдействие на всички общински, държавни органи и лица по осъществяването на стопанската политика на държавата – предотвратяване на саботажи и противодържавна пропаганда, подпомагане военните власти; преписки по снабдяване на германските войски, по изпращане подаръци за ранени и пр. ф. 64К.
Протоколи от заседания на управителни съвети по разглеждане на законопроекти по вътрешната търговия; искане да се увеличат печалбите от търговията с някои стоки; колективен трудов договор за разпределени стоките между търговците; заповеди по разпределение на стоки; протестни телеграми и пр. ф. 64К (1935-1944).
Бюджети на сдружения; сведения за членския състав и задължителните вноски, определени съобразно размера на оборота; протоколно решение по закупуване сграда за съюзен дом ф. 64К (1941-1944), ф. 36К (1941-1944).
Годишни отчети на Общото търговско сдружение ф. 64К (1935-1937) и на браншови сдружения по гласуване на закона за вътрешната търговия, по закона за митниците, по гербовия налог, по нормиране на стоки, по функциите на Експортния институт, по провеждането на селско-стопанските събори в гр. Варна, по създаване фонд за стопанско повдигане на града и пр.