БЪЛГАРСКО ИНЖЕНЕРНО-АРХИТЕКТУРНО ДРУЖЕСТВО, гр. ВАРНА
Ф. 253К, 17 а. е., 1919-1947г.
Създадено през 1908г. по наименованието "Варненска техническа дружба". През 1914г. дружбата става клон на Българското инженерно-архитектурно дружество, гр. София. През 1915г. се преименува в Инженерно-архитектурно дружество гр. Варна. Дружеството провежда научно-техническа дейност като следи и запознава членовете си с новостите на техническата наука, взема участие при изработване на закони, свързани с технико-стопанската дейност в страната, защитава професионалните интереси на техници, инженери, архитекти и пр.
През 1937г., със създаването на Инженерно-архитектурната камара, дружеството стеснява своята дейност, като остава само като академична организация.
Архивните материали са запазени цялостно.
 
 

ИНЖЕНЕРНО-АРХИТЕКТНА КАМАРА, СЕКЦИЯ ХІ, гр. ВАРНА
Ф. 254К, 16 а. е., 1937-1949г.

Камарата е създадена през 1937г. Секцията в гр. Варна се ръководи от изборно бюро. Целта на секцията е да дава мнение пред МОСПБ по законопроекти, засягащи приложението на техниката в стопанския живот, да служи за съвещателен орган на държавните учреждения по технико-стопански въпроси и да защитава интересите на частно практикуващите инженери и архитекти.
Архивните материали са запазени цялостно.
Устави на дружеството; окръжни от Българското инженерно-архитектно дружество, София по организиране конгреси, по разглеждане законопроекти във връзка със строителството, по закона за благоустрояване на населените места, закона за БОП, закона за железодобивната индустрия, закона за индустрията и пр. ф. 253К (1917-1932).
Отчети на настоятелството; протоколи на общи годишни събрания; реферати, критични етюди и съобщения на членове на дружеството за новости в техническите науки, по закони и правилници, засягащи технико-стопанския живот на страната и пр. ф. 253К, ф. 254К (1918-1942).
Преписки по участие в конкурсни програми, по изработване проекти за строеж на обществени сгради; протоколи на жури, съставени от членове на инженерно-архитектната камара по оценка проекти за общински дом, за строеж на училища, строеж на термична централа, Варна ф. 254К (1939); преписки по набиране средства за довършване на градския театър ф. 253К (1925-1935), изложение по градоустройствения план на гр. Варна ф. 254 (1942); позив и преписка по изграждане дружествен дом в гр. София.
Протоколни решения и изложения по защита професионалните интереси на инженери и архитекти, против нелоялната конкуренция, за спазване изискванията за ценз, по държавните изпити на техници и пр.
Преписки по уреждане на екскурзии, увеселения, балове и пр.; преписки по посрещане на гости на дружеството от други страни, по изнасянето на сказки от чуждестранни инженери и архитекти и преписки по чествуване на годишнини и празници.
 
 

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, КЛОН, гр. ВАРНА
Ф. 586К, 19 а. е., 1899-1947г.

Към края на миналото столетие в града възниква Медицинско дружество. По-късно в София е създаден Лекарския съюз и дружеството става клон на съюза.
През 1939г. варненския клон е преустроен в духа на закона за създаване на казионните професионални организации.
Целта на медицинското дружество е да запознава своите членове с новостите в медицинската наука и практика, да дава мнения по законопроекти, свързани със санитарното дело, да разпространява хигиенна просвета сред населението и да защитава интересите на лекарите. Дружеството просъществува до 1944г.
Архивният фонд е запазен цялостно само за последните няколко години. Запазени са някои ценни документи от началния период от неговото съществуване.
Касови книги на Варненското медицинско дружество с кратки биографични данни за всички членове, с баланс за приходите и разходите (1899-1944) декларации за приходите на лекарите от частна практика.
Устав на съюза (1939); правилник на фонда "Лекарска взаимопомощ при Българския лекарски съюз".
Бюджети на клона; годишни отчети (1942-1944); протоколи на настоятелството на дружеството по избиране на делегати, по откриване на дневен детски дом, по поддържане на безплатни ученически трапезарии и по изпращане подаръци на ранени германски войници; годишни отчети на клона и пр.
Преписки по изнасяне сказки по хигиенни и санитарни въпроси; доклад за здравословното състояние на града с данни за заболеваемостта, смъртността и разпространението на туберкулозата (1944), по разпространението на дифтерита (1942); изложения против законопроекта за отнемане правото на частна практика на някои категории лекари (1941).
Отчет на УС на Лекарския съюз за 1937-1940г. и решение на лекарски конгрес за създаване държавен санитарен план, против неетичните похвати при упражняване на лекарската професия, за материалното положение на лекарите и пр.
 
 

СЪЮЗ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ, КРОН, гр. ВАРНА
Ф. 658К, 12 а. е., 1926-1947г.

Клонът е създаден през 1924г. Целта му е да защитава професионалните интереси на ветеринарните лекари, да способствува за тяхното усъвършенствуване, да действува за развитието на ветеринарно-медицинското и скотовъдно дело и пр. Поради вътрешните борби клонът е разтурен и отново възобновен, в резултат на което изменя и наименованието си като от 1936 до 1940г. се нарича Културно-просветно дружество на ветеринарните лекари.
Архивните материали са запазени почти изцяло.
Устав на съюза (1939); правилник на взаимоспомагателната каса (1928); протокол за учредяване на клона (1940).
Протоколи от заседания на ръководството (1926-1944) с решения по щатните таблици на ветеринарните лекари, по забраната на частната практика, по изработване план за ветеринарна просвета, за развитие на скотовъдството, за разногласия между ветеринарните лекари, по свикване на скотовъдна конференция в града (1932) и пр. Годишни отчети на управителното тяло (1926-1931).
Преписки със Съюза на ветеринарните лекари, съобщения за изнесени реферати и сказки; за разпространение на болести по животните и тяхното лекуване, за контрола на съестните продукти; по развитието на скотовъдството, по увеличаване млечността на животните, по развитие на птицевъдството.
Изложения до МЗДИ по законопроекта за народното здраве (1927), против сливането на ветеринарните служби с агрономическите на частна практика на ветеринарните лекари; резолюции на конгреси на съюза с искания за увеличаване на бюджета на държавата за скотовъдни и ветеринарни цели, за установяване на безплатна ветеринарна помощ, за подобряване на скотовъдството в страната и пр.
 
 КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ И БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "МАЙКА", гр. ВАРНА
Ф. 670К, 19 а. е., 1889-1944г.

Основано 1889г. с цел да работи за културното издигане на жената и за подготвянето и за съпруга и майка. В рамките на буржоазното общество дружеството проявява широка благотворителна дейност. През 1897г. то открива стопанското училище "Трудолюбие". Периодически дружеството организира практически курсове по домакинство и шев. През 1933г. се създава секция "Нови стремежи", която организира трапезарии, ученически изложби, сказки, вечеринки и пр.
Архивният фонд е запазен сравнително добре.
 
 


КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "СВ. ДУХ", гр. ВАРНА

Ф. 616К, 18 а. е., 1934-1945г.
Създадено през 1931г. от жители на кварталите "Бежански" и "Кокарджа" с цел благоустрояване на кварталите, културно-просветно издигане на населението и подпомагане на бедни членове. През 1945г. се слива с кварталното читалище "Отец Паисий".
Архивният фонд не е запазен цялостно.
 
 

БРАТСТВО ЗА ИЗДРЪЖКА НА БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ ТРАПЕЗАРИИ, гр. ВАРНА
Ф. 191К, 15 а. е., 1900-1950г.

Създадено в началото на века със задача да набира от дарения и субсидии средства за издръжка на ученическите трапезарии.
Архивният фонд е запазен частично.
Устави на дружествата ф. 670К, ф. 616К; протоколи на УС и на КС и на общи годишни събрания ф. 670К, ф. 616К, ф. 191К (1926-1944); преписки по организиране на благотворителни акции, по набиране средства за подаръци и помощи на бедни болни; писма за подарени суми и пр.
Годишни отчети за дейността на практическото училище "Трудолюбие"; решения на УС на дружеството по осигуряване средства за издръжка на училището, по организиране изложби на изработени от ученички предмети и по изпращане на почивка болни ученици ф. 670К (1929-1944).
 
 

КУЛТУРНО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ТРАКИЯ", гр. ВАРНА
Ф. 250К, 44 а. е., 1919-1947г.

Основано 1919г.
 

ТРАКИЙСКО МЛАДЕЖКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО "ЕКЗАРХ АНТИМ І", гр. ВАРНА
Ф. 251К, 31 а. е., 1922-1940г.

Основано през 1922г.
 

РОДОЛЮБИВО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ВЗАИМНО-СПОМАГАТЕЛНО И БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО, гр. ВАРНА
Ф. 13К, 35 а. е., 1923-1947г.

Създадено през 1922г.
Дружествата възникват със задача да организират и обединят бежанците-българи от Тракия и Македония, потърсили след Балканската и Първата световна война убежище в града.
Архивните фондове са запазени частично.
Протоколни книги на УС, на КС ф. 250К (1929-1947), ф. 13К (1928-1947), ф. 251К (1926-1940); решения за устройване на вечеринки, организиране томболи, изнасяне утра с благотворителна цел; протоколи на общи годишни събрания, на общотракийски и общомакедонски конгреси; отчети за дейността на дружествата, резолюции, телеграми и др.
Молби и животоописания по отпущане на народни пенсии за участие в македонското революционно движение; преписки по абониране с дружествени издания, по разпространение на марки, по събиране на волни пожертвувания и пр.
Окръжни, преписки по организиране акции и пропаганда за положението на българите в Тракия и Македония и по чествуване празници и забележителни дати из революционното минало на тези земи.