Протоколи от сесии на общинските съвети

Протоколи от сесии на общинските съвети ф. 484К (1893-1894); ф. 519К (1896-1920); ф. 153К (1902-1948); ф. 413К (1904-1935); ф. 350К (1907-1929); ф. 383К (1907-1945); ф. 161К (1912-1944); ф. 256К (1921-1945); ф. 591К (1921-1944); ф. 600К (1935-1940); ф. 475К (1921-1945); ф. 661К (1922-1943); ф. 157К (1923-1944); ф. 346К (1923-1934); ф. 429К (1928-1931); ф. 666К (1928-1938); ф. 446 (1929-1940); протоколи от заседания на засилени общински управи ф. 161 (1937-1944); заповеди на кметове, ф. 519К (1900-1927); ф. 383К (1907-1934); ф. 484К (1912-1942); ф. 153К (1912-1942); ф. 666К (1919-1943), ф. 16К1 (1919-1926); ф. 256К (1921-1943); ф. 591К (1921-1945); ф. 346К (1923-1946); ф. 601К (1925-1934); ф. 157К (1924-1944); ф. 341К (1928-1946); ф. 600К (1933-1942); ф. 413К (1934-1942); ф. 446К (1937-1943).
Преписки с окръжния управител, протоколни решения и др. за провеждане на общински и парламентарни избори, за организиране от кандидати на различни политически партии на предизборна агитация за избиране на кметове и кметски наместници, за гласуване на недоверие на избрани кметове, поради неодобрение на водената от тях политика, за назначаване на временни тричленни комисии. Протоколи на общински съвети и заповеди на кметове по личния състав на общините, за гласуване възнагражденията им и пр.
Бюджети за приходите и разходите на общините, допълнителни и извънредни бюджети, ф. 341К (1919-1943); ф. 519К (1921-1927); ф. 346К (1925); ф. 161К (1926-1943); ф. 383К (1929-1944); ф. 429К (1930-1942); ф. 446К (1937-1943); ф. 591К (1937-1943); ф. 475К (1938-1944), годишни отчети за постъпилите приходи и направените разходи, ф. 225К (1927-1943); ф. 346К (1927-1941); ф. 341К (1928-1943); ф. 256К (1941-1943), партидни книги за данъците, за изразходвани суми. Преписки по държавния заем 1943г., по облекчаване на дълговете, по запори и пр.
Статистически сведения по преселванията и изселванията, доклади на кметове по демографското състояние на населените места, ф. 346К (1930-1943). Преписки по набора на младежи за военно обучение, по събиране на запасни чинове по време на Балканската, Първата и Втората световна война.
Протоколи, заповеди, тръжни преписки и други по стопанисване на общински имоти: мери, ниви, градини, магазини и др., книги за имотното състояние на гражданите.
Преписки и протоколни решения по определяне тарифите на общинските данъци кринина, кантаринина, интизап, скеле и различни общински такси; заповеди, обявления и преписки по събиране на държавни и общински данъци и акцизи; тръжни преписки по отдаване на предприемач събирането им.
Материали и решения на общински съвети във връзка с водене на съдебни дела по спорове между съседни села за ниви и мери.
Протоколни книги на ТПС комисии, преписки по предаване към фонда на ТПС държавни и общински пустеещи места, молби, декларации, преписки и др. по оземляване и одворяване на бежанци, безимотни и малоимотни, ф. 346К (1923-1928); ф. 475К (1925-1939); ф. 383К (1929-1939); ф. 666К (1938-1939); ф. 446К (1939-1941).
Окръжни и писма от околийския агроном по почистване и обеззаразяване на семена за посев, по осигуряване на семена при бедствия, суши. Преписки по закупуване на земеделски машини и сечива, по осигуряване на вършачки за машинна вършитба; статистически сведения за засети площи.
Протоколи на скотовъдни комисии по подобряване на животновъдството, протоколни решения на общински съвети по закупуване на общински разплодници, по определяне на общински места за модерно скотовъдство; финансови отчети за използване на скотовъдни фондове; статистически сведения за домашни животни.
Окръжни от Окръжно управление и протоколи на общински съвети по участие в панаири, изложби, за съборите във Варна; правилник за тържищата.
Преписки по застраховка на посевите и на домашните животни, преписки с дирекция СТОП по реквизиция на селскостопански произведения и по изкупуването им (1916-1929), преписки с Главната реквизиционна комисия по изземване на излишъците (1941-1944).
Преписки с ревирния лесничей, гр. Варна, протоколни решения по определяне на горски площи за сечища, по определяне мери за пасища, по даване право за водоползуване; преписки с Областното инженерство по корекция на реки.
Материали по благоустрояване на селата: преписки с Окръжна постоянна комисия, Окръжно инженерство по строеж на сгради за общински домове, по дворищни регулации на селата, по направата на мостове, пътища и чешми, по електрификация и водоснабдяване на селищата; решения на общински съвети, планове и списъци на обекти за извършване чрез временна трудова повинност; преписки по продажба на общински места за строеж на жилища, ф. 161К (1928-1937); ф. 346К (1931-1939); ф. 341К (1932); ф. 591К (1937-1938).
Протоколни решения и преписки на Училищната инспекция и училищните настоятелства във връзка със строеж на училища, по осъществяване на задължителното обучение на децата, по подпомагане на бедни ученици и даване на други помощи; бюджети и отчети на училищни настоятелства, ф. 346К (1930-1939); ф. 591К (1930).
Преписки с околийския лекар по хигиената и здравословното опазване на населението, по прекратяване на заразни болести; протоколни решения по откриване на здравни амбулатории и назначаване на санитарен персонал, ф. 383К (1909); ф. 346К (1931-1939); ф. 591К (1943).