ГРЪЦКА ОБЩИНА, 
гр. ВАРНА
Ф. 82К, 152 а. е., 1845-1914г.
От архивните материали на общината се вижда, че към 1845г. такъв институт функционира в града. По същото време, известно е, че се активизира гръцкото просветно дело. Общината съществува до времето около Първата световна война.
Архивният фонд не е запазен цялостно.

Протоколи от заседания на старейшините (1886-1890), от заседания на съвета на общината (1890-1908); наръчна книга за заседанията на настоятелствата.
Правилник за училищните съвети (1895), закон за народното просвещение на България (1892); списъци на учителите в гръцките училища; училищни дневници; програма на преподавания материал, статистически сведения за училищата (1894-1895); годишни отчети на училищното настоятелство, книга за разходите за поддържане на училището.
Екзархически закон. Списъците на енориашите на църквата "Св. Никола" и на митрополитския храм; описи на иконите и църковните одежди; книги за черковни приходи, книга за ежегодните вноски на владишки данък; списък на акционерите, които ще участвуват в строежа на манастира "Св. Константин" (1885), преписка по заведеното от Окръжната постоянна комисия дело за собственост на манастира "Св. Константин" (к. Дружба).
Книги за финансите на общината, списък на имотите и данъците по тях, приходо-разходни книги, книги за длъжниците.
 
 

ЕВРЕЙСКА ОБЩИНА,
гр. ВАРНА
Ф. 574К, 83 а. е., 1911-1944г.

Еврейската община съществува от преди Освобождението на града от турска власт. През 1921г. към нея се влива Ешкеназката ( на немските евреи) община. Нейното предназначение е да опази еврейската религия, да се грижи за просветата на подрастващите, да подпомага бедните еврейски граждани и емигранти евреи, изпаднали в нужда, да поддържа духа за връщане на евреите в Израел. Общината се ръководи от Централната консистория, София.
Архивният фонд е запазен цялостно.
Преписки по провеждане на избори за синагогални настоятелства, правилник за избиране на училищни настоятели за частните училища (1914-1928), за избиране на тричленни комисии; изложение до министъра на външните работи за възникнал конфликт между Консисторията и Варненската еврейска община (1927г.); устав за устройство и управление на еврейските общини и Консисторията в България (1932) по обединението на Ешкеназката (немска) еврейска община с Варненската еврейска община (1920-1921); обръщение от Централната консистория на евреите по организационни, финансови и просветни въпроси; окръжни от Централната организация на ционистите в България.
Доклад на председателя на общината за устройство на еврейските училища; отчет на конференция на учителите, състояла се в Пловдив (1923); преписки с кмета на града по субсидиране на еврейското училище, преписки с училищния инспектор по представяне статистически сведения за училището (1927-1930).
Окръжно от Централната организация на ционистите в България за положението на евреите в другите страни, преписка по подпомагане на евреи-емигранти от Съветска Русия (1921-1922), сведения за разходите, дадени за преминаващи през Варна емигранти евреи (1922-1924); преписка по провеждане акция за събиране помощи за гладуващото население на Съветска Русия, преписки по подпомагане на еврейските бежанци (1922-1939).
Преписки с Консисторията за падналите в Първата световна война евреи, за участието в празника на мира против Ньойския договор и обществото на народите (1922-1927); позив за построяване от еврейските общини на болница-паметник (1931-1932).
Преписки с Консисторията и градоначалника във Варна за антисемитски и фашистки прояви в града (1934-1935), писмо за положението на евреите в Германия (1934), преписки с комитета "Алия-Бет" по организиране емиграция за Палестина; сведение за институтите в Палестина (1939-1940).
Протоколна книга за комитета за социални грижи при общината (1939), преписки по подпомагане на болни и бедни евреи и по други мероприятия с благотворителен характер.
Баланси, бюджети и годишни отчети на общината.