ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАНИ
ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ,
гр. ВАРНА
Ф. 78К, 65 а. е., 1881-1930г.
Създадено през 1878г. като Варненско губернско управление, в което влизат Варненски, Шуменски, Провадийски, Хаджи-оглу-Пазарджишки (Добрички, Толбухински) и Балчишки окръг . При административната реорганизация през 1880г. окръзите, съставна част на губернията, се преименуват в окръжия и получават известна самостоятелност . Със специален указ от 1897г. се увеличава територията на Варненското окръжие и се определя в следния състав: Варненска, Провадийска, Добричка (Толбухинска) и Балчишка околия . През 1901г. Варненското окръжие отново се нарича Варненски окръг, но той обхваща почти цялата територия на бившата губерния; Варненска, Провадийска и Куртбунарска (Тервелска) околия .
Окръжният управител е представител на държавния глава в окръга, а Окръжното управление изпълнява функциите на орган на всички министерства. Той надзирава околийските и общински управления, контролира чрез съответните учреждения на територията на окръга развитието на индустрията, търговията, транспорта, занаятчийството, земеделието, учебното дело, здравеопазването и пр. Пръв помощник на окръжния управител е Окръжната постоянна комисия и Окръжния народен съвет, пред които той всяка година дава отчет за състоянието на окръжието.
Най-важна е полицейската функция на управлението, която се изпълнява от първия помощник на околийския управител. За окръжен управител се назначава обикновено член на управляващата партия и чрез него правителството следи за обществено-политическия живот в окръга .
Архивният фонд е съхранен частично. За последния период от съществуването на фондообразувателя не са запазени архивни материали.
С указ от 19 май 1934г. фашисткото правителство въвежда ново административно деление на страната и окрупнява окръзите в области. Тогава е закрито Варненското окръжно управление, а неговата територия и функции са придадени към новосъздадената Шуменска област .
Изложения на окръжния управител за състоянието на Варненски окръг (1889-1928) с данни за населението: големина, народност, раждания, умирания, преселвания и изселвания; за състоянието на земеделието; разпространени култури, добиви, внедряване на нови машини, организиране на земеделска просвета; за овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството: размер на площта, засадена с различни култури, добиви от тези култури, преработка на плодовете и зеленчуците, болести по растенията; за скотовъдството: породи, брой на животните, пазари за животинските произведения, пчеларство, бубарство; за горското стопанство: дейността на лесничействата, държавни, общински и частни гори, почистване и подновяване на горските насаждения, експлоатация на горите, размери на главните и второстепенни ползувания; за дейността на ветеринарно-санитарните служби: разпространение на епизоотите, борбата с тях, контрол върху продуктите от животински произход; за лова; разпространение на видовете полезен и вреден дивеч, мерки за опазване на дивеча, възникване на ловното дружество "Варненски сокол", за риболова: видове риби и водите, където се развъждат, статистика на уловената риба; за състоянието на промишлеността: занаятчийски отрасли, организиране на занаятчийска просвета и усвояване на нови занаятчийски специалности; възникване на промишлени предприятия: мелници, текстилни, метални, химически, дървообработващи, кожарски фабрики, оборудване, производство, пласиране на произведената стока; работници, за търговията: сключени сделки, оживление и застой на варненската пиаца и Стоковата борса; статистика за вноса и износа през Варненското пристанище по видове стоки и държави; възникване на търговски фирми и акционерни дружества, протестирани полици от варненския нотариус, закрити и фалирали търговски фирми; за кредитното и банково дело: държавни, кооперативни и частни банки, капитали, движение на заемите и влоговете, лихвени проценти, баланси, кредити, свързани със селското стопанство, занаятчийството, индустрията, търговията; кредитни кооперации; за благоустрояването и съобщенията: състояние на шосетата и железопътната мрежа, строеж на нови пътища, мостове, железопътни линии, строеж и поддържане на Варненското, Евксиноградското, Балчишкото и Каварненското пристанища и канала, свързващ морето с Варненското езеро; статистически данни за броя на пътниците и за количеството стоки, минаващи през пристанищата и жп. гари; за дейността на пощите, телеграфите и телефоните в окръга: телефонна мрежа, статистика на пощенските услуги; състояние на спестовната дейност на пощите; за благоустрояване на окръга: планиране на селищата, водоснабдяване, нови държавни строежи; за здравеопазването: заседания и решения на хигиенните съвети по организиране на санитарната мрежа в окръга, по хигиенизиране на населените места, по предотвратяване разпространението на епидемии; дейност на здравните заведения: статистика на появилите се заразни заболявания, статистика на болните, лекувани в здравните заведения; за народната просвета: състояние на мрежата от просветни учреждения, материална база, училищни библиотеки, кабинети, статистика на ученици, учители, педагогически методи и похвати, успех на учениците; за културни прояви в окръга; дейност на общинската библиотека в града, на читалищата в окръга; за театралния и музикален живот; бюджети на окръга - приходи, разходи, данъци.
Преписки с МВРНЗ, с околийските началници, кметовете и др. относно преброяване на населението, преселване и изселване, настаняване на бежанци от Македония и Тракия, изселване на гърци за Гърция и преселване на евреи в Добруджа (1907); по административни промени в окръга, извършени криминални престъпления, обществено-политически явления - събрания, митинги, стачки (железничарската стачка 1906г., стачката на безработните (1930), разпространение на позиви, изпращане телеграми и протести против закона за защита на държавата.
Месечни донесения за политическото състояние на окръга, донесения за прояви на прогресивни лица, преписка във връзка с освиркване на Фердинант (1907), земеделското движение (1907), антигръцкото движение (1906); преписка относно мобилизацията и войната с Турция (1912-1913); преписки във връзка с организиране на панаири и пазари, за Виенското изложение, за Балканското изложение в Лондон; преписки по отдаване концесии за издирване на подземни богатства.

(Сборник материалов по гражданскому управлению и окупации Болгарии в 1877-1878-1879г. г. Петербург, стр. 157.
  Закон за административно деление територията на княжеството; Д. в. бр. 45, 23 май 1880г.
  Закон за изменение и допълнение към закона за административното деление на територията на княжеството; Д. в. бр. 287 от 30 дек. 1897г.
Закон за административно деление територията на държавата. Д. в. бр. 104, 17 май 1901г.
  Правилник за устройството на полицията. Закон за окръжните управители и околийските началници. Д. в. бр. 116 от 9 октомври 1882г.
  Указ №179 от 19 май 1934г. за свеждане окръзите в 7 области: Софийска, Врачанска, Плевенска, Шуменска, Старозагорска, Пловдивска и Бургаска, (като закон). Д. в. (притурка) 19 май 1934г.)