ОКОЛИЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ
Учредени през 1878г. под наименованието окръжни управления .
Подчинени са пряко на варненския окръжен управител, а след 1934г. - на шуменския областен директор. Те контролират работата на селските общини, следят за благоустрояването на околиите, за събирането на данъците, оказват съдействие на училищното дело, на здравеопазването, вземат отношение спрямо икономическия живот. Околийският началник сам или чрез свой помощник ръководи полицията, осигурява спазването на съществуващите буржоазни закони, следи за политическия живот и като орган на управляващите среди потиска опозиционните и прогресивни прояви .
Като органи на буржоазната власт околийските управления са ликвидирани на 9 септември 1944г.
 

ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ, гр. ВАРНА
Ф. 19К, 43 а. е., 1927-1944г.

Архивният фонд е значително унищожен. Запазени са само откъслечни части от последния период на съществуването му.
Преписки с Окръжно управление, Варна, Областната дирекция, гр. Шумен и селските общински управления; окръжни и инструкции относно дейността на околийските и местни комитети по обеззаразяване на семената за посев и снабдяване на селските стопани с доброкачествен посевен материал , във връзка с почистване на овощните градини, борбата с болестите по животните, изпълнение планове за сеитбата, снабдяване селските стопани с изкуствени торове , осигуряване противопожарна охрана и пр.
Окръжни и преписки с Областната дирекция и реквизиционните комисии относно определяне цените и изкупуване на реквизициите от зърнени произведения, слънчоглед, памук, домашни животни, мляко, месо и пр.
Окръжни и преписки по запечатване на мелници, маслобойни, магазини, дараци с оглед контрола върху производството и преработката от населението на селскостопански продукти; по определяне размера на дажбите от продукти за производителното население, по разпределение на нарядите за снабдяването на населението с облекло, обувки, хранителни стоки и селско-стопански оръдия; сведения за числото на домакинствата (1939-1944). Преписки с Комисарството по прехраната за определяне в общините запаси от храни, за осигуряване контингентите на комисарствата по снабдяването, за дейността на реквизиционните комисии в селата (1940-1943) и пр.
Полицейски донесения за прояви на политически партии - Демократически сговор, Национал-либерална партия, БЗНС, Работническа партия, действуващи в селата на околията, с данни - възникване, развитие, водачи, шефове, брой на членовете на тези партии (1928-1929).
Сведения и донесения за политически прояви и убеждения на проучени от полицията лица (1936-1944), списъци на младежи, постъпващи в армията с данни за политическата им принадлежност и морални и политически прояви (1941-1944), сведение за лице, което по време на Първата световна война се предало на французите и след завръщането си било съдено.
Преписки и донесения за военнопленници-руснаци, избягали от германски ешелони през 1944г., за настаняване на работа във фабрика "Гебедже" с. Белослав граждански мобилизирани моравски българи (1944); списъци на лица от турска националност, считани за неблагонадеждни, с характеристика за политическите им прояви, списъци на лица, заподозрени като агенти на турското разузнаване и пропаганда (1943); преписка по регистрация на еврейското население, по настаняване на изселените от столицата евреи и пр.
Телеграми, писма, окръжни и заповеди на областния директор и околийския управител (1943-1944) във връзка с преследване на нелегални, по провеждане на конференция с кметовете, на която се определят кои лица ще се считат опасни за държавата; нареждания да се наблюдават масово и да се събират сведения за миналото на ученици и други младежи. Преписки за изработването на план за по-ефикасна борба с комунистите, за привличане на населението чрез награди и насилствено в преследване на партизани и пр. Доклад на околийския управител Димитриев за политическото състояние на Варненска околия през 1943г., съдържащ списък на лицата, които се намират в нелегалност и предложение за полицейска завеса, която да изолира партизаните, намиращи се в две различни горски места на околията.
Окръжни от Дирекцията за национална пропаганда, писма и доклади на кметове по провеждане на фашистка и шовинистична пропаганда сред населението: инструкции-резюмета на доклади с антинародно съдържание, сведения за проведени събрания и изнесени доклади; списъци на драми и пиеси, които се препоръчват за изнасяне; по изграждане на местни комитети за чествуване деня на Отец Паисий (1943-1944).
Писма и окръжни от МВРНЗ за определяне на забранени зони в околията, нареждания да не се допускат летовници и туристи в тях; списък на лица, заловени в забранените зони (1943-1944) и пр.
Преписки относно настаняване бежанци от Източна Тракия (1927-1929). Инструкции по заселване на земеделски стопани във Беломорието (1943). Окръжни и преписки по гражданската мобилизация, списъци на лица, изпращани на работа като граждански мобилизирани. План на Белославската община за подпомагане на пострадалите при въздушни нападения.
Месечни и шестмесечни доклади от кметовете на общините (1943) с данни за отношението на населението към законите, наредбите и заповедите на властта, за прояви на комунисти и други партийни лица и организации, за икономическото развитие на селата - състояние на земеделието, скотовъдството, за здравното състояние на населението, за работата на училищата, читалищата и пр.
Преписки с общински кметове по изготвяне на бюджетите на общините; бюджети, заповеди на околийския управител, ведомости за заплати (1908-1920); книги за издадени паспорти (1935-1939) и пр.