П ъ т е в о д и т е л
на
Архивните фондове
1845-1944
/ първа част /

МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ

И З Б О Р Н И   О Р Г А Н И

ОКРЪЖЕН СЪВЕТ,
гр. Варна
Ф.717К, 20 а. е., 1878-1927 г.

През 1878 г. Временното руско управление обособява като административна единица Варненски окръг, съставна част на Варненска губерния, и създава съответен изборен орган - Окръжен управителен съвет( Сборник материалов по гражданскому управлению и окупации Болгарии в 1877-1878-1879 г. Г. Петербург, стр. 173-178.) Със закона за окръжните съвети от 1882 г. последния се преименува в Окръжен съвет.( Закон за окръжните съвети. Д.в. бр. 118/14 окт. 1882 г.; Д.в. бр. 9 от 12 януари 1907 г. Д.в. бр. 145 от 22 дек. 1887 г.; Д.в. бр. 225 от 30 дек. 1923 г.)
В състава на  Варненски окръг отначало влизат  Варненска, Провадийска, Добричка, Балчишка, Куртбунарска околия. След първата световна война остават само Варненска и Провадийска околия.
Окръжния съвет като изборен институт заседава периодично.
Негов постоянен орган е Окръжната постоянна комисия.
Функциите на Окръжния съвет засягат:
- благоустрояването на окръга;
- строеж и поддържане на пътищата, водоснабдяване и направа на чешми, строеж на обществени сгради;
- селско стопанство-подобряване породата на домашните животни, внедряване на нови сортове селскостопански култури;
- училищно дело- откриване на нови училища;
- санитарно състояние на окръга;
- данъчно облагане.

Окръжния съвет и Окръжния постоянна комисия са закрити през 1933 г.(Закон за закриване на народните съвети. Д.в. бр. 73 от 4 юли 1933 г.).
Архивния фонд е унищожен, запазени са частично незначително количество архивни материали.

Циркулярни писма от управлението на Императорския руски комисар в България по административното устройство на страната, по разрешаването на бежански въпроси, по разпределението между селата на семена за посев и военни коне, по преследването на разбойници и усмиряване на недоволни турски села; по честване на 25 годишния юбилей на руския цар(1878-1880);
Приказки на варненския губернатор за създаване на първите учреждения, за назначаване на изборни и друди длъжностни лица в губернията, за провеждането на избори за общински съвети, за Окръжен управителен съвет и за Народно събрание, за събиране на данъците и пр. (1878-1880 г.)

Протоколи за избиране на селски общински съвети и списъци на общините в окръга;
Рапорти на служебни лица по организиране на вътрешната деловодна и писарска работа в учрежденията;
Протоколи от сесии на Окръжния съвет 1921 г., печатни, с изказвания на окръжни съветници….;
Отчети за дейността на Варненската окръжна постоянна комисия-(1906-1907,1908,1909,1910,1911,1913-1919, 1921-1927 г.), с данни за извършената работа и изразходваните суми за….:
Отчети на  Окръжното опитно стопанство при манастира " Св. Константин";
Преписки по преименуването на села, образуването на нови общини, категоризиране на общините в окръга.