>>>>>>>                                                                                                                     <<<<<<<<
БИБЛИОГРАФИЯ

I И З Т О Ч Н И Ц И
1. НЕПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ (ЦДА)

Фонд 173 - Народно събрание
Фонд 313 - Васил Христов Радославов
Фонд 600 - Константин Стоилов Константинов
Фонд 700 - Евлоги и Христо Георгиеви
Колекция микрофилми 12, N546/6 - Ministere des affaires etrangeres - Archives diplomatique, Correspondance politique des Consuls, Bulgarie /Varna/. Vol. 1, 2 /1878-1886/.

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ ПРИ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ (НБКМ БИА)

Фонд 11 - Драган Цанков
Фонд 14 - Григор Димитров Начович
Фонд 15 - Стоян Данев
Фонд 18 - Павел Цанев Калянджиев
Фонд 63 - Стафен Стамболов
Фонд 19 - Тодор Икономов
Фонд 154 - Иван Хростов Касабов
Фонд 187 - Антон Франгя
Фонд 234 - Иван Петров Салабашев
Фонд 263 - Васил Христов Радославов
Фонд 271 - княз Александър I
Фонд 273 - Теодор Теодоров
Фонд 290 - Димитър Панайотов Греков
Фонд 294 - Никола Атанасов Живков
Фонд 295 - Кръстьо Иванов Попов - Мирски
Фонд 320 - Георги Атанасов Живков
Фонд 386 - Марко Балабанов
Фонд 395 - Петко Каравелов
Фонд 550 - Петър Атанасов Попов

НАУЧЕН АРХИВ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
 (НА БАН)

Фонд 19 к - Стефан Стамболов
Фонд 45 к - Васил Радославов
Фонд 54 к - Васил Друмев
Фонд 59 к - Кръстьо Иванов Попов - Мирски
Фонд 144 к - Варненско - Преславски митрополит Симеон

ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА

Фонд 58 к - Градско-общинско управление
Фонд 78 к - Окръжно управление
Фонд 112 к - Областен съд
Фонд 717 к - Окръжен съвет
Фонд 823 к - Либерална партия
Фонд 827 к - Колекция документи за обществено-политическия и стопански живот на град Варна (1878-1944)

КРАЕВЕДСКА СБИРКА В ОТДЕЛ КРАЕЗНАНИЕ ПРИ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" - ВАРНА

Василев, Д. Кратък исторически очерк за Варненската градска библиотека 1883-1933. Варна, 1934.
Каранов, Й. Материали по история на музикалната култура на гр. Варна. Ч. I-II. Ръкопис. Варна, 1965. 
Китипов, П. Старите варненски читалища 1870-1900 г. Ръкопис.
Манов, А. История на града Варна от основаването до Освобождението му в 1878 г. и Черното море. Ръкопис.
Мирски, Кр. Някои сведения за Варна, материали по капиталните работи, нужни на града: докарване нова вода за пиене, канализация, електрическо осветление и др., и кои само работи да се дадат на концесия. Записка от Варненския кмет Кр. Мирски. Варна, 1906.
Мирски, Кр. Гражданствена наука. Първи понятия за за държавний строй и Конституцията на Българското княжество. Варна, 1886.
Мирски, Хр. Кр. Учебното дело в гр. Варна преди Освобождението. Ръкопис N 3, л. 1-66.
Мирски, Хр. Кр. Учебното дело във Варна в първата година след Освобождението 1878/1879 г. Ръкопис N 4.
Мирски, Хр. Кр. Първите театрални прояви във Варна 1879 - 1912. Ръкопис N 8, л. 1-19.
Мирски, Хр. Кр. Биографични данни за Кр.Ив. Мирски. Ръкопис N 9, л. 1-9.
Мирски, Хр. Кр. Мария Ил. Чакалова. Ръкопис N 10, л. 1-3.
Церов, Ив. Петдесетгодишнина на българското училище във Варна. Варна, 1911.

АРХИВ НА МУЗЕЯ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО И НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ ВЪВ ВАРНА
Славчев, Я. Възпоменания на живота ми от рождението ми до днес. Ръкопис. - инв. N ВV - 400, л. 2-15.
 

2. ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

Архив на Раковски. Т. 2, С., 1957.
Варненска търговско-индустриална камара. Доклад върху положението на някои отрасли. Варна, 1905.
Външната политика на България. Документи. Том първи (1879-1886). С., 1978.
Външната политика на България. Документи. Том втори (1886-1887). С., 1995.
Генерален план на град Варна с указание на улиците и обществените учреждения. Съставен в градско техническо отделение. Издава Варненско общинско управление. Варна, 1897.
Георгиев, В., Трифонов, Ст. История на българите 1878-1944 в документи. Том 1. 1878-1912. Част първа. Възстановяване и развитие на българската държава. С., 1994.
Георгиев, В., Трифонов, Ст. История на българите 1878-1944 в документи. Том 1. 1878-1912. Част втора. Българите в Македония, Тракия и Добруджа. С., 1995.
Годишен отчет на Варненското търговско дружество за 1910 год. Варна, 1911.
XXII редовна сесия на Варненската Търговско-Индустриална камара. 21 и 22 януари и 3-10 март 1914. Варна, 1914.
Документи из секретните архиви на руското правителство. Политиката на Русия към България от Освобождението до сега. С., 1893.
Дневници (стенографски) на I, II, III, IV ОНС (1879-1886).
Изложение за състоянието на Варненското окръжие през 1892-1893 г. Варна, 1893.
Историята на Приморци. 8-и пехотен Приморски на нейно царско височество княгиня Мария Луиза полк. Живот и бойна дейност от формирането до свеждането му в дружина. В три части. Издание на щаба на 8-а пех. Приморска дружина. Варна.
Каталог Българските земи и българите в сбирките на Военния архив, Виена (1664-1878). С., 1986.
Муратов, Документи за дейността на русите по уредбата на гражданското управление в България, С., 1905.
Миграционни движения на българите 1878-1941. Т. 1. 1878-1912. С., 1993.
Общи резултати от преброяване на населението в Царство България на 31.XII.1910 г. С., 1923.
Окончателни резултати от преброяване на населението на 1.I.1881 г. С., 1890.
Отчет и състоянието на Варен. Град. Общ. Управление от 26.V.1881 до 5.V.1884 г., Варна, 1884.
Отчет за постройката на българската съборна църква "Успение Пресветия Богородици" във Варна 1879-1887 година. Варна, 1887.
Отчет на Варненската държавна девическа гимназия "Мария Луиза" за учебната 1897-1898 г. Варна, 1898.
Писма от митрополит Симеон Варненски и Преславски до митрополит Григорий Доростолски и Червенски (1872-1876). Русе, 1990.
Попов, К. Конвенцията за взаимно изселване между България и Гърция и спорът ни с гърците за черкви, училища и манастири. Съвещателно мнение на постоянния международен съд в Хага. Решението на смесената комисия по гръцко-българското изселване. С., 1935.
Програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в България 1879-1918. Съставители В. Николава и Д. Саздов. С., 1992.
Радкова, Р., Димитрова, Ст. Писма и материали на Ст. Икономова за обучението й в Киев през 1870-1878 г. - ИДА, N 63 от 1992, с. 253-285
Резултати от преброяване на населението в Северна и Южна България на 1.I.1888 г. С., 1888.
Резултати от преброяване на населението на 1.I.1893 г. С., 1893.
Резултати от преброяване на сградите в Княжество България на 31.XII.1900. С., 1905.
Резултати от преброяване на населението в Царство България на 31.XII.1905 г. С., 1910.
Свободата на печата в България 1879-1947. Документален сборник. С., 1992.
Списък на населените места в Княжество България според преброяването на 31.XII.1900 г. С., 1902.
Сръбско-българската война 1885. Сборник документи. С., 1995.
Съединението. 1885. Сборник от документи 1878-1886. С., 1985.
Устав на Книжевната дружина във Варна, придружен от правилника и отчет на същата дружина за I-та й година 1883-1884. Варна, 1884.
Турски извори за българската история. IV. Османо-турски документи за Руско-турската война 1877-1878 г. С., 1973.
 
 

3. ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

В. "Братство" (Русе 1882); в. "Българин" (Русе 1879 - 1884); в."Българин" (София 1879 - 1880); в. "Български глас" (1879 - 1883); в. "Витоша" (1879 - 1880); в. "Варненски вестник" 1880); в. "Държавен вестник" (1879 - 1886); в. "Марица" (1878 - 1885); в. "Независимост" (1880 - 1881); в. "Отечество" (1884 - 1885); в. "Работник" (1881); в. "Светлина" (1882); в. "Свобода" (1886); в. "Свободна България" (1881); в. "Славянин" (Русе 1879 - 1886); в. "Средец" (1884 - 1885); в. "Търновска конституция" (1884 - 1886); в. "Целокупна България" (1879 - 1880); в. "Варненски общински вестник" (1888 - 1941); в. "Варненска поща" (1919 - 1944); в. "Варненски вестник на вестниците" (1923 -1934); в. "Варненски кореняк" (1927 - 1941); в. "Черно море" (1929 - 1944).
 

4. МЕМОАРИ

Арабаджиев, К. Спомени. - ИВАД, IV,1911, с. 27-35.
Богоров, Ив. Неколко дена разходка във Варна. Турция, N 27 от 1 януари 1867. Цит. по сборник Из българския възрожденски печат. С., 1992, с. 111-112.
Върбанов, Хр. Спомени за Варна (1875-1881). - ИВАД, V, 1912, с.38-46.
Дякович, Ал. Чертица из недавното минало на Варна. - Варненски вестник на вестниците, N 3 от 24.V.1926.
Дъновски, К. Спомени. - ИВАД, IV, 1911, с. 17-27.
Екимов, д-р Ив. Варна и нейното висше търговско училище. - Сборник в чест на проф.Ц. Калянджиев 1866-1941. Варна, 1942, с. 52-55.
Из дневника на Кр.Ив.Мирски. - Варненска поща, N 417 от 2.II.1921.
Икономов, Т. Мемоари. Подбор и редакция Т.Жечев, С., 1973.
Иречек, К. Български дневник. Т. 1. С., 1995.
Иречек, К. Български дневник. Т. 2. С., 1995.
Калянджиев, Ц. Спомени от моето ученичество във Варненската мъжка гимназия (1880-1885). - Юбилеен сборник на Варненската държавна мъжка гимназия "Фердинанд I" 1879-1922. Варна, 1930, неофициален отдел с. 11-15.
Калянджиев, Ц. От кога помня Варна. - Варненски кореняк, N 5 и N 6 от 1940.
Кратък спомен от Султана Рачо-Петрова. - Северна Добруджа. Пътеписи, бележки и спомени за българите (1878-1940), съставител Жеко Попов. С., 1993, с. 29-43.
Лечев, Д. Диньо Божков за митрополит Симеон Варненски и Преславски. - ИДА, N 65 от 1993, с. 324.
Ников, П. Из близкото минало на град Варна. - ИВАД, VII, 1921, с. 93-108.
Патриков, Щ. Спомени на един гражданин, ИВАД, IV, 1911, с. 38-40. 
Петрова, С. Р. Моите спомени. С., 1991.
Салабашев, Ив. Спомени. С., 1943.
Сборник в чест на професор Цани Калянджиев 1866-1941. Варна, 1942.
Славейков, П. Р. Варна, 21 -24 март 1868 г. - Пътеписи и пътешественици (ХIV - ХIХ в.). С., 1982. с. 196-203.
Спомени за Съединението от 1885 г. Съставители Елена Стателова, Радослав Попов. С., 1980.
Спомени за Учредителното събрание от 1879 г. Съставители: Е. Стателова, З. Маркова. С., 1979. 
Стоилов, К. Дневник. Т. 1-2. С., 1996.
Страшимиров, А. Съчинения. Т. 2., С., 1962. с. 232-233.
Съединението. 1885. Спомени. С., 1985.
Церов, Ив. Спомени и бележки, Варна, 1935.

>>>>>>>                                                                                                                     <<<<<<<<