А Н Т И Ч Н А   Р Е Л И Г И Я
Религия и погребални обичаи ( І- ІV в.)
зала10-12
hall10-12
 

В началото на I в.сл.Хр. Одесос е включен в пределите на Римската империя
Градът с района около него изпитва разнородно културно влияние. Населението е етнически пъстро, което предполага и многообразието в божествения пантеон през тази епоха. Главен бог на Одесос е тракийският Дарзалас, а най-разпространен сред местното население е култът към Херос - тракийският бог-конник.  Най-ранните оброчни релефи посветени на тракийският бог - конник са намерени в голямо светилище близо до кв. Галата на Варна, което е съществувало от II в.сл.Хр.(Зала 10 а) . Мраморни оброчни релефи и олтари от Одесос и околностите му са посветени на гръцки, римски, източни и местни божества като Дионис, Зевс, Хера, Немезида, Атина, Марс, Митра и др.( Зала 10 )

 Интересни са надгробните бюстове и статуи, както статуите на различни божества от местния пантеон -–Херакъл, Нике, Хермес, Юпитер Долихен, главно от II – III в. Особено внимание в експозицията е отделено на оброчните мраморни релефи и олтари, открити предимно в тракийски светилища в Одесос и неговите околности.
 Представени са местни, гръцки, римски и източни божества като Тракийският бог-конник, Дионис, Херакъл, Зевс, Хера, Немезида, Атина, Марс, Митра и др. Особено хубави са големите мраморни релефи от светилището до Галата край Одесос, съществувало от II в. пр. Хр. до V в. сл. Хр. 
Представени са и оброчни релефи и олтари с по-слаби художествени качества от вътрешността от района – от селски светилища. На тях са изобразени Дионис, Асклепий, Хигия и Телесфор, Трите нимфи, местното божество Сюрегетес и др. – главно от II – III в.
Много интересни са находките от богатата гробница на жрец – лекар от Дионисополис (днес – Балчик): многобройни бронзови, стъклени и глинени съдове, медицински инструменти и принадлежности, които илюстрират погребални обичаи през I – II в.
В региона са открити светилища, които свидетелстват за почитането на Асклепий, Хигия,Телесфор, трите нимфи, местното божество Сюрегетес и др. (Зала 12 а). Статуи на Херакъл, Нике, Юпитер - Домехен, Хермес, потвърждават популярността им, особено сред градското население ( Зала 11).
 Вярата в задгробния животопределя ритуалите съпътстващи общуването с мъртвите.
Част от голямата сбирка надгробни паметници, изложена в ( Зала 11), дава представа за погребалните обичаи през римската епоха. Повечето от тези паметници са изработени в ателиета в Одесос. Сред изображенията преобладава сюжетът “Погребално угощение”
Надписите по паметниците дават сведения за етническия състав на населението - основно гърци и траки. Сред тях има лекари, учители, търговци, мореплаватели и пр.
Многобройни бронзови, стъклени и глинени съдове, медицински инструменти и принадлежности, са намерени в гробница на лекар - жрец в  съседния Дионисополис (Балчик).- (Зала 12).

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 18 22 24 25 26 29 32
 
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002