А Н Т И Ч Н О   И З К У С Т В О 
Антично изкуство ( V в.пр.Хр. - III в. сл. Хр. )
зала 16
hall 16
 
Като посредник във всеобхватния обмен между два свята - Средиземноморието и Тракия, античният Одесос сам става център на развитието на културата и изящните изкуства. 
Още през V в.пр.Хр. някои скулптурни произведения показват, че градското изкуство се развива паралелно с голямото изкуство на Средизимноморието. 
Един от тези паметници е главата на Аполон от Одесос, която принадлежи към група паметници, създадени от големия гръцки скулптор Каламис и неговите ученици.
Сред останалите скулптурни паметници с високото си качество се отличават портретът на млада одесетянка (II - III в.), главата на бог Дионис, статуарните групи, изобразяващи играещи деца (Марцианопол (II - III в.) и бог Дионис с кон (Одесос II - III в). Изключително красиви са мраморните глави на здравеносните божества Асклепий и Хигия, намерени в светилище в Одесос (I - III в), главичката на дете (Одесос I в. Пр.Хр.), статуетката на Херакъл (Варненско II - III в).
Изкуството на Одесос е представено и с произведения на малката каменна пластика от I - III в. , сред които преобладават изображения на божествата Аполон, Афродита, Кибела, Хигия, Асклепий и Артемида.
 Изложена е и част от богатата колекция на музея от бронзова пластика, събрана от Одесос и околностите му. Сред  нейните произведения се открояват великолепните фигурални балсамарий - бюстове на млад и стар варварин и седнала маймунка, статуетките на Тюхе, Дионис, Хермес, Дарзалас и др.
Централно място в експозицията заема единствения намерен до сега в света, изцяло запазен бронзов ритуален съд открит в Дионисополис (Балчик). Съдът е украсен с релефи изобразяващи древногръцкия мит за Ефигения в Таврида. (I в.сл.Хр.)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 18 22 24 25 26 29 32
 
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002