В А Р Н А   П О  В Р Е М Е Т О 
на  Второто Българско царство (1190 - 1389)
зала 25
hall 25
 
 
След освобождаването на България от византийското робство Варна бил присъединен за кратко към българската държава през 1190 г. от цар Асен I. Византийците отново го завладели и чак на 24 март 1201 г. българският цар Калоян окончателно присъединил града към България. 
 Сега градът отново е пристанищен град на Северна България. Значителен подем в икономическия живот на града настъпил през последните десетилетия на ХIII в., който продължава и през ХIV в. Градът се разраства. Около крепостта възникват жилищни квартали.
 През 1366 г. Варна е преотстъпен от българския цар Иван Александър на добруджанския владетел Добротица, който го превръща в своя столица.
 Варна е бил митрополитски център. Построени са църкви с характерната за ХIII - ХIV в. керамопластична украса. Показан  е детайл от фасадата на църквата "Св. Георги", сега разрушена, корнизи и каменна пластика с растителни мотиви и изображения на фантастични животни.
 Керамиката от този период - вносна и местно производство, е изложена в една от големите витрини. Сред нея особен интерес предизвикват две кани със сграфито и релефна украса поради своята естетическа форма и стил.
 Показани са и средновековни надписи върху камък на български и гръцки от крепостите Овеч (Провадия), Мъглиж (до с. Аксаково) и до с. Невша

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 18 22 24 25 26 29 32
 
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002