КЪСНО СРЕДНОВЕКОВИЕ НА ВАРНА
(ХІV- ХVIII в.)
зала 26
hall 26
 
Зала 26 -  Варна (ХІV - ХVIII в.).

Варна е била завладяна от османските завоеватели през 1389 г.

Градът не загубва предишното си пристанищно и търговско значение за земите на север от Стара планина. В залата е показана най-голямата колекция в България от фаянсови съдове (блюда, чинии, кани и чаши) и облицовъчни плочки, внасяни от малоазийските градове -Изник (ХV - ХVII в.), Кютахия (ХVIII в.) и Чанак кале (края на ХVIII - нач. на ХIХ в.).
Варна е поддържала търговски връзки и с италианските градове-републики. От там са внасяни типичните за тези страни кани и блюда от майолика. Интересно е голямото блюдо с богата рисувана украса. От Китай (ХVII в.) и Майсен (ХVIII в.) са порцелановите изделия (купички и чаши).

Зали 27 - 28 - Варна  (ХІV- ХVIII в.)
 Средновековно въоръжение (мечове, копия, бойни брадви, боздугани и конско снаряжение) напомнят за прочутата битка между съюзните европейски войски, начело с полско-унгарския крал Владислав III Ягело и султан Мурад II, провела се в околностите на Варна през 1444 г.

Местно производство на керамични съдове от ХVI - ХVIII в.  показва традиционните за българското грънчарство техники (сграфито и рисунки с цветни глазури) и връзките с по-ранната средновековна керамика. Сега орнаментите са изпълнени много по-опростено и схематично, като се наследява традиционната техника на производство.
 Богатата колекция на музея от глинени лули за чибуци (модата на времето) е показана в специална витрина.
 Разнообразни мъжки и женски накити (пръстени, пръстени-печати, обеци и пафти), типични за епохата, заемат специална витрина. Сред предметите за украса особен интерес предизвиква съкровището от женски накити от гр. Суворово, датирано във втората половина на ХVIII в.


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 18 22 24 25 26 29 32
 
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002