В Ъ З Р А Ж Д А Н Е Т О  Н А  Г Р А Д С К И Я  Ж И В О Т
в ъ в  В а р н а  ( ХI в. )
зала 24
hall 24
 

След продължителни войни през 1018 г. българските земи били завладени от Византия, с което се сложил край на Първото българско царство. Сега , през първата половина на ХI в., на мястото на античния Одесос възникнал град с крепост, добил старобългарското название Варна (от по-старата форма на старославянското 'вран', 'врана' - 'варн' - черен).

За пръв път възродения град се споменава във византийските хронисти през 1034 г.
 През периода на византийското владичество (1018 - 1185 г.) Варна се превръща във важен пристанищен и търговски център. Това се доказва от показаните в залата вносни амфори, трапезни съдове със сграфито и рисувана украса, донасяни от Константинопол.

Накити и кръстове-реликвиарии показват, че основната религия на тези земи е отново християнството.
Ковашките инструменти, земеделските сечива и накити, характерни за времето ХІІ-ХІV в. са характерно свидетелство за основния поминък на населението.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 18 22 24 25 26 29 32
 
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002