К Ъ С Н О А Н Т И Ч Н А   Е П О Х А
Одесос през късната античност
( IV - VI в.сл.Хр. )
зала 17
hall 17
 

Постоянните нахлувания на племена, идващи северно от Дунав през Късната Античност,  довеждат до промени в етническия облик на вътрешността на древнотракийските земи, а от там и в културата на населението.  Тази промяна се проследява в произведенията на малката метална пластика - бронзови коланни украси, токи, фибули и накити, някой от които са били притежание на т. нар. “варварски народи” - племена идващи от северно черноморските степи, преминали и заселили се в земите на късноримските провинции Мизия секунда и Скития Минор (Североизточна Тракия).
Комплект от повече от 30 медицински инструменти и съдчета от IV в.сл.Хр., намерени в Марцианопол,свидетелстват за традициите в тази професия. В развитието на занаятите в града се наблюдават нови тенденции, представени с изложените местна керамика, стъклени съдове, произведения на металообработващите занаяти и др.  Земеделието е засвидетелствано от комплект земеделски сечива, намерени в крепостта при с. Новаково, Варненско (VI в.сл.Хр.).
Търговията продължава да заема важно място в живота на града, за което съдим от намерените многобройни бронзови теглилки, части от кантари, оловни пломби. Уникална е тежестта за кантар - статуетка на император Константин Велики от IV в.сл.Хр.
Разнообразните мраморни капители от IV - VI в.сл.Хр. и великолепната фигура на пантера от фонтан , датираща от IV или V в.сл.Хр., представят Одесос като един от големите центрове на каменоделството. Същевременно през пристанището на Одесос е внасян малоазийски и проконески мрамор.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 18 22 24 25 26 29 32
 
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002